Göm menyn
Files: Description Format
Fulltext PDF (requires Acrobat Reader)
Fulltext PostScript (requires a PostScript Reader)
   
Authors: Birgitta Svensson, Toomas Timpka, Niklas Hallberg, Marlene Carlsson, Mikael Johansson, Vivian Vimarlund and Ivan Nilsson
Article title: Elektroniskt arbetsstöd för arbetsterapeuter
Publ. type: Article
Volume: 3
Article No: 3
Language: Swedish
Abstract [sv]: I den allt snabbare förändringsprocess som sker inom samtliga yrkesområden i vården blir tillgången till adekvat information allt viktigare. Det finns således behov av att både få tillgång till och att till vårdsökande och kollegor kunna förmedla relevant och korrekt information. I denna rapport beskrivs arbetsgången och de erhållna resultat från projektet ”Elektroniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter”, vilket genomfördes under 1996 och våren 1997. Projektets syfte var att studera vilka problem arbetsterapeuter upplever i patientarbetet samt hur dessa skulle kunna avhjälpas, helt eller delvis, med hjälp av informationsteknologi.
   Projektet genomfördes i fyra delstudier. De två första delstudierna, en kvalitativ och en kvantitativ, syftade till att kartlägga de problem arbetsterapeuter upplever i sitt arbete. Den tredje delstudien syftade till att designa ett informationssystem, utifrån de identifierade problemen, för att stödja arbetsterapeuter. I den sista delstudien implementerades och utvärderades en prototyp, vilken byggde på designspesifikationen från delstudie tre.

I den kvantitativa delstudien framkom problem inom områdena

  1. möjligheten att förmedla och få information,
  2. samordna insatserna i patientarbetet,
  3. möjligheten att rådfråga kollegor eller hitta informationen i dokumenterade erfarenheter samt
  4. tillgång till dokumentation så som lagtexter och nya rön.
I den kvantitativa delstudien identifierades problem inom områdena;
  1. yrkesidentiteten,
  2. arbetet i vårdteamet,
  3. samverkan med andra arbetsterapeuter,
  4. möjligheten till kunskapsinhämtning och
  5. patientarbete.

Prototypen implementerades i tre nivåer, Team/individ-nivå, Landstingsnivå och Nationell nivå. Varje nivå innehöll olika uppsättningar verktyg och informationskällor anpassade till nivåns syfte.
   Utvärderingen av prototypen gjordes enligt en Heuristic Walkthrough i två grupper, den ena bestående av arbetsterapeuter och den andra av experter på informationssystem.
   Arbetsterapeuterna såg möjligheten att komma i kontakt med andra arbetsterapeuter som har liknade intressen och möjlighet att få ett stöd för att bedriva projekt som främsta nyttan av systemet. Informationssystemsexperterna påpekade vikten av att lätt kunna orientera sig i systemet och att användningen måste vara effektiv.
   En fullt implementerad prototyp skulle kunna stödja arbetsterapeuternas patientarbete genom att underlätta de svårigheter de själva upplever.

Publisher: Linköping University Electronic Press
Year: 1998
Available: 1998-02-17
No. of pages: 29
Series: Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN: 1401-9841


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21