Torrgrävningstekniken

Den andra moderna metoden att gräva kanaler utvecklades i England. Den gick ut på att så långt de naturliga terrängförhållandena tillät skulle man samla de höjdutjämnande slussarna i slusstrappor och den tillhörande kanallinjen skulle så långt det var möjligt följa höjdkurvan i terrängen.

husby_322_450.jpg (30438 bytes)       
            Boren, Husbyfjöl (Borensberg) - Henfors. Von Platens förslag från 1809. GKM.

bergflyg.jpg (20987 bytes)Fördelarna med denna s.k. torrgrävningsmetod var att man vid byggandet slapp anlägga de kostnadskrävande fångdammarna för att hålla undan det naturliga vattenflödet och att man under kanalens driftsfas fick snabbare trafikföring. Slussningarna kunde ske snabbt och i ett sammanhang. Man slapp också att stationera slussvaktare på flera ställen.

 

 
Foto:. Slusstrappan vid Berg.