vatgrnaaes.jpg (43832 bytes)Våtgrävningstekniken

Varför går Göta kanal på torra land? Varför utnyttjade inte kanalbyggarna de naturliga vattendragen och sjöarna? Svaret får man söka i den omsvängning i kanalbyggnadstekniken som ägde rum under senare hälften av 1700-talet. Så sent som på von Rööks projekteringskartor från början av 1780-talet kan man se att kanallinjen är dragen i Motala ström. Detta kan man tydligt se på kartor över den tänkta kanallinjen mellan Norrbysjön och sjön Boren. Detta sätt att dra kanaler kallas våtgrävningstekniken. Innan man kunde börja grävningarna för slussar och kanaler förbi forsar och fall var man tvungen att anlägga dammar för att hålla undan det naturliga vattenflödet.

Karta: Näs (med kvarn, mjölnarestuga) mellan Boren och Norrbysjön. Von Rööks karta från 1770.