Göm menyn
Files: Description File size Format Browse
Fulltext 0,38 MB PDF (requires Acrobat Reader) Previous | Next
   
Author: Kristian Larsson
Publication title: Narrativ opålitlighet eller diskordans i Döden i Venedig?
Conference: NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009
Publication type: Article
Issue: 42
Article No.: 27
Language: Swedish
Abstract: Teoribildningen kring ”opålitligt berättande” (”unreliable narration”) kretsar i regel kring jag-berättare. Men hur skall man förhålla sig till narrativ opålitlighet då berättaren inte är en del av fiktionsvärlden? Thomas Manns novell Döden i Venedig (Der Tod in Venedig, 1912) bildar utgångspunkten för min diskussion.
    Dorrit Cohn (1983; 2000) argumenterar för ideologisk eller värdemässig opålitlighet – ”narrativ diskordans” – i Döden i Venedig. Konkret innebär detta att berättarens moraliserande hållning gentemot huvudpersonen Gustav Aschenbach framstår som överdriven och missriktad. Med Wayne C. Booth (1974) kan man tala om ”stabil ironi” (eller ett ”ironiskt porträtt”): Berättarens auktoritet undergrävs av den implicite författaren. Det är dock tveksamt om berättarens ”värdesystem” i Döden i Venedig på något enkelt sätt kan beskrivas som ironiserad av författaren.
    I min analys tar jag fasta på två aspekter som Cohns begrepp utesluter. För det första den mimetiska diskursen. Exempelvis finns det inslag av otillförlitligt figurperspektiv (fokalisering) i Döden i Venedig. För det andra ”instabil ironi” (Booth), det vill säga fiktionsprosans karaktär av oegentlighet och simulering, som inte behöver kopplas till en berättarfigur eller ett fixerbart värdesystem. I Manns novell är homoerotikens diskursiva ”kamouflage” (Detering 1994) särskilt viktig.
PDF
Publisher: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet
Year: 2009
Available: 2010-04-27
No. of pages: 15
Pages: 335-349
Series: Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print): 1650-3740
ISSN (online): 1650-3686
File: http://www.ep.liu.se/ecp/042/027/ecp0942027.pdf

REFERENCE TO THIS PAGE
Larsson, Kristian (2009). Narrativ opålitlighet eller diskordans i Döden i Venedig?. http://www.ep.liu.se/ecp/042/027/ (2022-11-27)


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2016-02-18