Konferensartikel

Gränsgångare eller gengångare?

Tora Holmberg
Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:2, s. 11-18

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har gränser mellan natur och kultur sedan länge undersökts; problematiserats och omvärderats. Det är nu en självklar utgångspunkt att naturen inte upptäcks; utan skapas. Vi har aldrig varit moderna; som Latour säger; natur och kultur har aldrig varit åtskilda. Men gränserna skapas och återuppfinns gång på gång i vetenskaplig praktik. Med utgångspunkt i några figurer som utmanar och samtidigt befäster dessa gränser – transgena möss och urbana djur – undersöks hur vi kan förstå vetenskapens roll i denna gränsproduktion. Slutligen vill jag med hjälp av transbegreppet diskutera och kritiskt granska idén om överskridanden; vad de innebär; vilka begränsningar själva idén för med sig och vilka etiska och vetenskapliga implikationer som kan finnas.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Agamben; G. The Open. Man and Animal; Stanford University Press; Stanford: 2004.

Douglas; M. Renhet och fara; Nya Doxa; Nora: 1997 [1966].

Franklin; S. Dolly mixtures. The remaking of geneaology; Duke University Press: 2007.

Griffiths; H.; Poulter; I.; Sibley; D. Feral cats in the city; i Philo; C. & Wilbert; C.; (eds.) Ani-mal spaces; beastly places. New geographies of human-animal relations; London: Routledge: 2000.

Haraway; D.J. Simians; cyborgs and women. The reinvention of nature; New York: Routledge: 1991.

Haraway; D.J. Modest_Witness@Second_Millenium. FemaleMan©_Meets_OncoMouse™. Routledge: London & New York: 1997. 17

Haraway; D.J. When Species Meet; Minnesota University Press: 2008.

Hayward; E. Lessons from a starfish; i Griffith; N. & Hird; M.J. (eds.) Queering the Non-Hu-man; Ashgate; Aldershot: 2008.

Herzog; H.. The moral status of mice. ILAR Journal 31(1); 1989.

Holmberg; T. Vetenskap på gränsen; Arkiv Förlag; Lund: 2005.

Holmberg; T. Människor; andra djur; och utmaningar för sociologin; Sociologisk Forskning nr. 1; 5–19: 2006.

Holmberg; T.; Ideland; M. Transgenic silences. The rhetoric of comparisons and the con-struction of transgenic mice as ‘ordinary exclusivities’; Biosocieties 4(2): 2009.

Holmberg; T. Tail tales. How researchers handle transgenic dilemmas; New Genetics and So-ciety: kommande.

Latour; B. We have never been modern; Harvard University Press: 1993.

Redmalm; D. Husdjurets genealogi; avhandlingsprojekt; Akademin för humaniora; utbildning och samhällsvetenskap (HumUS); Örebro universitet: kommande

Sanders; C. Understanding dogs. Living and working with canine companions; Temple Uni-versity Press. 1999.

Segerdahl; P. Undiciplined Animals; Centre for Gender Research; Uppsala University: kom-mande.

Serenander; K.; Lidell; K. Slottsskogens egen Fru von Fågel; Göteborgsposten 5 september: 2003.

Serpell; J. In the company of animals; Oxford: Basil Blackwell: 1986.

Triq produktion; Trevligt att råkas; se http://www.triq.nu/arkiv/doku.html; besökt 10 augusti 2009: 2003

Trost; J.; Levin; I. Att förstå vardagen; med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv; Stu-dentlitteratur: 1996.

Urbanik; J. Geography and Animal Biotechnology: How Place and Scale are Shaping the Public Debate; Unpublished Ph.D. dissertation. Clark University; Worcester; MA: 2006.

Wolch; J. Anima urbis; Progress in Human Geography; 26(6): 721–742: 2002.

Citeringar i Crossref