Konferensartikel

Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd and Rön

Sophie Elsässer
SOL-centrum, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:22, s. 235-255

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Tidskriften Råd & Rön utkom 1958 med sitt första nummer och har sedan dess varit en källa till konsumentupplysning för sina läsare. Men formerna för denna har naturligtvis förändrats i takt med att samhället – och tidskriftens direktiv – förändrats. I början fungerade tidskriften som ett slags hemkunskapslärare. Då stod hushållen inför stora förändringar med den tekniska utvecklingen och kvinnornas uttåg på arbetsmarknaden. Under 70-talet och delvis 80-talet kom de tekniska apparaterna i skymundan i Råd & Rön. Apparaterna var ju då välbekanta i hemmen och tidskriften fokuserade mer på annat material. Med tiden återkom dammsugaren alltmer i tidskriften. Den vanligaste vinkeln har under alla år varit tester av funktionen. På 2000-talet testas dammsugare tämligen frekvent; tidskriften gör nu många av testerna tillsammans med sina internationella systertidskrifter. Jag kommer att göra en jämförelse mellan dammsugartester från några utvalda år. Vilka förändringar i synen på konsumtionens funktioner och värden kan utläsas ur dessa exempel?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Intervjuer

Intervju med Carina Lundgren; 081104.

Internet

http://www.dammsugarpasar.nu

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Tester-ska-ge-battre-produkter/ 090415; utskrift i författarens ägo.

http://www.international-testing.org

http://www.menalux.nu

http://www.mrdustbag.se

http://www.radron.se

http://www.smartson.se

http://www.smartson.se/test/fritid/test-av-tio-dammsugare-2008.htm 090505; utskrift i författarens ägo.

http://www.sverigeskonsumenter.se

http://testklubben.smartson.se/blogs/nilfisk_extreme_x300_under_luppen/default.aspx 090506; utskrift i författarens ägo.
Riksdagstrycket

Nr 105 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till konsumentvaruforskning och konsumentupplysning; m. m.; given Stockholms slott den 2 mars 1956; Bihang till riksdagens protokoll 1956; Riksdagen; Stockholm.

SOU 1971:37; Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation; betänkande avgivet av Konsu-mentutredningen; Stockholm; 1971.
Tidningar och tidskrifter

Råd & Rön; 1958–2008.

Strömberg; Lena och Lars-Erik Gustafsson; ”Råd & Rön kritiseras för test”; Göteborgs-Pos-ten; 071004.
Litteratur

Du Rietz; Peter; ”Nya vindar på en mättad marknad”; i Dammsugare – städning och Electro-lux; Du Rietz; Peter (red.); Dammsugare – städning och Electrolux; Tekniska museet; Stockholm; 2002.

Hagberg; Jan-Erik; Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen; Diss: Linköpings universitet; Liber förlag; Malmö; 1986.

Holme-Gustafsson; Brita & Leander; Ulla; Rent hus – metoder; medel och redskap för städ-ning; Statens institut för konsumentfrågor; Stockholm; 1958.

Hemförsäljning av dammsugare och symaskiner; SPK:s utredningsserie 1979:18; Statens pris- och kartellnämnd; Stockholm; 1979.

Jacobsson; Maria & Broman Norrby; Anna; Allt är möjligt. En handbok i mediekritik; Tredje [omarb. och utvidgade] uppl.; Allt är möjligt; Göteborg; 2004.

Lundgren; Kristina; Ney; Birgitta & Thurén ;Torsten; Nyheter – att läsa tidningstext; Ord-front; Stockholm; 1999.

Lövgren; Britta; Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete; Sverige 1930–40-talen; och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut; Diss. Stockholms universitet; Almqvist & Wiksell International; Stockholm; 1993.

Rent till varje pris? En debattbok om städning; Konsumentverket; Stockholm; 1978.

Thiberg; Sven; Konsumentverkets provningsverksamhet. Instrument för marknadspåverkan; konsumentinformation och produktutveckling; Konsumentverket; Stockholm; Rapport 2000:7.

Citeringar i Crossref