Konferensartikel

Coachning som bekännelse

Magnus Dahlstedt
REMESO, Linköping University

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:32, s. 367-385

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Föräldracoachning är något av ett tidens tecken. Föräldracoachning återspeglar rådande idéer om hur föräldrar bör tänka och leva för att bli ”ansvarstagande”. I följande artikel analyseras SOS familj; en svensk tv-serie som sändes på TV3 hösten 2008. Med utgångspunkt i den teoretisering kring makt och styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspår analyseras de föräldraideal som tv-serien förmedlar; som en form av governmentality – styrning genom mentalitet. Ett viktigt inslag i den föräldracoachning som äger rum i SOS familj är dess intermedialitet. Programmet är inte endimensionellt i den meningen att det enbart riktar sig till de tittare som sitter i tv-soffan. Programmet kan snarare ses som en mångfacetterad ansamling av medierade teknologier; med ett stort mått av interaktivitet; där var och en på egen hand har möjlighet att på egen hand söka tips och råd. På så sätt mångfaldigas inte bara de tekniker varigenom föräldrar bearbetas. Samtidigt mångfaldigas de arenor där sådan bearbetning utspelas.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andrejevic; Mark (2004). Reality TV: The Work of Being Watched; Lanham: Rowman & Lit-tlefield.

Ashing; Inger & Modig; Cecilia (2008). ”Barn är människor med egna rättigheter”; Göte-borgs-Posten; 18 november.

Aslama; Minna & Pantti; Mervi (2006). ”Talking Alone: Reality TV; Emotions and Authen-ticity”; European Journal of Cultural Studies; 9 [2]; 167-184.

Bratich; Jack Z. (2007). ”Programming Reality: Control Societies; New Subjects and the Powers of Transformation”; i: Heller; Dana (red.) Makeover Television: Realities Remod-elled; London: I.B. Tauris.

Cruikshank; Barbara (1999). The Will to Empower: Democratic Citizens and Other Subjects; Ithaca Cornell University Press.

Dahl; Thomas (2003). ”Samhällsvaccin i etern – kampen mot barnolycksfall 1954-1980”; i: Sandin; Bengt (red.) Politik; påverkan och vägledning: Om barn; jämställdhet; mat och olycksfall i utbildningsprogrammen; Värnamo: Stiftelsen Etermedierna i Sverige.

Dahlstedt; Magnus (2009). Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium; Malmö: Liber.

Donzelot; Jacques (1997) [1977]. The Policing of Families; London: John Hopkins Press.

Ericsson; Urban (2007) Belägrade människor – belägrade rum: Om invandrargöranden och förorter; Institutionen för kulturantropologi och etnologi; Uppsala universitet.

Fejes; Andreas & Nicoll; Katherine [red.] (2008). Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject; London: Routledge.

Foucault; Michael (1980a). Sexualitetens historia: vol. 1. Viljan att veta; Södertälje: Gidlunds.

Foucault; Michel (1980b). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault; New York: Pantheon.

Foucault; Michel (2008) [1988]. ”Självteknologier”; i: Diskursernas kamp; Stehag: Sympo-sion.

Furedi; Frank (2004). Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age; Rout-ledge: London.

Gleichmann; Lee (2004). Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling: En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957-1997; Stockholm: HSL.

Grant; Julia (1998). Raising Baby by the Book: The Education of American Mothers; New Haven: Yale University Press.

Halldén; Gunilla (1986). Alva Myrdals föräldracirkel 1931 – en pedagog beskriven via sina anteckningar; Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet.

Heyes; Clessida J. (2007). ”Cosmetic Surgery and the Televisual Makeover: A Foucauldian Feminist Reading”; Feminist Media Studies; 7 [1]; 17-32.

Hultqvist; Kenneth (1990). Förskolebarnet: En konstruktion för gemenskapen och den indi-viduella frigörelsen; Stehag: Symposion.

Hunt; Alan (1999). Governing Morals: A Social History of Moral Regulation; Cambridge: Cambridge University Press.

Hägglund; Göran & Larsson; Maria (2006). ”’Svenska supernannys ska hjälpa familjer med problem’”; Dagens Nyheter; 28 januari.

Illouz; Eva (2003). Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular Culture; New York: Columbia University Press.

Johansson; Thomas (2006). Makeovermani: Om Dr Phil; plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget; Stockholm: Natur och Kultur.

Johansson; Thomas (2007). Experthysteri: Kompetenta barn; curlingföräldrar och supernan-nies; Stockholm: Atlas.

Kellner; Douglas (2003). Media Spectacle; London: Routledge.

Kindblom; Tina (2005). Nannyboken: Våga vara förälder!; Stockholm: Bonnier fakta.

Lewis; Tania (2008). Smart Living: Lifestyle Media and Popular Experience; New York: Pe-ter Lang.

Livingstone; Sonia M. (1993). Talk on Television: Audience Participation and Public Debate; Florence: Routledge.

Lunt; Peter (2008). ”Little Angels: The Mediation of Parenting”; Continuum: Journal of Me-dia and Cultural Studies; 22 [4]; 537-546.

Miller; Toby (2007). Cultural Citizenship: Cosmopolitanism; Consumerism; and Television in a Neoliberal Age; Philadelphia: Temple University Press.

Morley; David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure; London: Comedia.

Morreale; Joanne (2007). ”Faking It and the Transformation of Identity”; i: Heller; Dana (red.) Makeover Television: Realities Remodelled; London: I.B. Tauris.

Murray; Susan & Ouellette; Laurie [red.] (2004). Reality TV: Remaking Television Culture; New York: New York University Press.

Nikunen; Kaarina (2007). ”The Intermedial Practices of Fandom”; Nordicom Review; 28 [2]; 111-128.

Nordberg; Karin (1998). Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925-1950; Stehag: Symposion.

Ouellette; Laurie (2004). ”’Take Responsibility for Yourself’: Judge Judy and the Neoliberal Citizen”; i: Murray; Susan & Ouellette; Laurie (red.) Reality TV: Remaking Television Culture; New York: New York University Press.

Palmer; Gareth (2003). Discipline and Liberty: Television and Governance; Manchester: Manchester University Press.

Palmer; Gareth (2004). ”’The New You’: Class and Transformation in Lifestyle Television”; i: Holmes; Sue & Jermyn; Deborah (red.) Understanding Reality Television; London: Routledge.

Pitts; John (2007). ”Who Cares what Works?”; Youth and Policy; 95; 5-24.

Richardson; Diane (1993). Women; Motherhood and Childrearing; Basingstoke: Macmillan.

Rose; Nikolas (1989). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self; London: Routledge.

Rose; Nikolas (1996). Inventing Ourselves: Psychology; Power and Personhood; Cambridge: Polity Press.

Rose; Nikolas (1999). Powers of Freedom: Reframing Political Thought; Cambridge: Cam-bridge University Press.

Seifarth; Sofia (2007). Råd i radion: Modernisering; allmänhet och expertis 1939-1968; Stockholm: Carlssons.

Street; John (2001). Mass Media; Politics and Democracy; Basingstoke: Palgrave.

Taylor; Lisa (2002). ”Gardening Lifestyle Television from Ways of Life to Lifestyle: The ’Ordinari-ization’ of British Gardening Lifestyle Television”; European Journal of Com-munication; 17 [4]; 479-493.

Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Magnus (2008). ”Tärningen är kastad! Entreprenören; kasinosamhället och postpolitikens moral”; i: Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Mag-nus (red.) Den bästa av världar? Betraktelser om en postpolitisk samtid; Stockholm: Tankekraft.

Wahlberg; Marie (2004). Coachning för föräldrar: Lyssna; stödja; fråga; utveckla och motiv-era!; Falun: Pinestream Publishing.

Zizek; Slavoj (1998). ”Risk Society and Its Discontents”; Historical Materialism; 2 [1]; 143-164.

Internet

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/wendela/article3510118.ab?service=print (besökt 09-09-09).

Barnupproret: http://sites.google.com/site/barnuppropet (besökt 09-02-18)

Stockholms stad: http://www.kometprogrammet.se (besökt 09-09-09)

Titan: http://www.titan.se/site/tv_familj.html (besökt 08-10-20)

TV3: http://www.tv3.se/program/sos-familj (besökt 08-10-20).

Citeringar i Crossref