Konferensartikel

Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen

Kristina Nilsson
Lunds universitet, Lund

Thomas Olsson
Lunds universitet, Lund

Ingrid Svensson
Lund universitet, LTHs kansli, Lund

Åsa Lindberg-Sand
Lunds universitet, CED, Lund

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:1, s. 1-3

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I detta konferensbidrag presenteras ett pågående projekt vid Lunds Tekniska Högskola med projekttiteln “Vad kännetecknar ett examensarbete med hög kvalitet på LTH?”. Detta projekt startades upp för snart ett år sedan med anledning av den förestående utvärderingen av ingenjörsutbildningen år 2013. Högskoleverket ansvarar för denna utvärdering som under 2011 påbörjats vid ett flertal fakulteter runt om i landet och som riktar sig mot examina inom högre utbildning. Utfallet av utvärderingen kommer att kunna påverka fördelning av ekonomiska medel samt examinationsrättigheter. Hittills har inga ingenjörsutbildningar utvärderats och i detta konferensbidrag diskuteras några aspekter som bör iakttas då de slutliga förutsättningarna för utvärdering av ingenjörsutbildningen fastställs. Den ursprungliga projektbeskrivningen har under arbetets gång utvidgats till att även innefatta sådana frågeställningar som ansvarsfördelningen mellan institutioner och utbildningsprogram samt tillgång till dokumentation.

Nyckelord

Examensarbeten; Högskoleverket; läranderesultat; nationell utvärdering

Referenser

[1] Proposition 2009/10:139; Fokus på kunskap – Kvalitet i den högre utbildningen. Propositionen är tillgänglig på följande hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/11/7b94c38c.pdf

[2] Härnqvist; K (1999) En akademisk fråga – en ESO-rapport om ranking an C-uppsatser. Regeringskansliet; Finansdepartementet: Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Ds 1999:65

[3] Nilsson; K-A (2009) Direkt kvalitetssäkring. Bedömning av utbildningens resultat och relevans. Lunds universitet: Rapport från Utvärderingsenheten nr 2009:255

[4] EQF-LLL: European Communities (2008) The European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxemburg: Office for the Official Publications of the European Communities; 2008.

[5] QF-EHA (2005) A Framework for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group for Qualification Frameworks. Copenhagen: The Ministry of Science

Citeringar i Crossref