Konferensartikel

Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING

Per Berglund
Fakultetens Prodekanus, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Anna-Karin Högfeldt
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Sara Karlsson
Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ida Klasén
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Teresia Sandberg
Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:13, s. 63-66

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en kritisk analys av projektets styrkor och svagheter; där vi tar upp metoden; det stöd som erbjudits; samt olika självvärderingsgruppers angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande utvärderingsinsatser; såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt; hur detta relaterar till kommande externa granskningar av Högskoleverket och liknande; samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i framtiden.

Nyckelord

Kvalitetsarbete; utvärdering; självvärdering; pedagogisk utveckling

Referenser

[1] Högskoleverket (2010). Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Rapport 2010:22 R.

[2] Karlsson; S.; Berglund; B. & Malmström Jonsson; E. ”Ledarskap i kravfylld tid: utveckling genom utvärdering vid KTH”. (Kommande)Konferensbidrag till SUHF Att leda högre utbildning 14-15 november 2011.

[3] Kungl. Tekniska högskolan (2010). Kvalitet genom ständiga förbättringar. Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015. http://www.kth.se/om/policies/policyer-och-handlingsplaner-1.3953?l=sv_SE hämtad 2011-10-14

Citeringar i Crossref