Konferensartikel

Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)

Tobias Trofast
Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Dag Haugum
Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Jonas Lundberg
Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Victoria Nygren
Hälsa och samhälle, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

Tommie Nyström
Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Gary Svensson
Avdelningen för kulturvetenskaper, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet

Thunborg Maria
Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet

Tomas Törnqvist
Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:3, s. 11-16

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap; Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011.

Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK); men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete.

Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrån sina spetskompetenser. Vidare ersätts mycket av de individuella handledningarna med gruppseminarier för att få ett kunskapsutbyte mellan examensarbetena.

Projektet har också mynnat ut i en gemensam bedömningsgrund för examensarbeten på kandidatnivå; samt en språkgranskningsmall som kan användas för att öka den språkliga kvalitén på examensarbetsrapporten.

Genom enkätundersökningar både bland studenter; handledare och examinatorer har resultatet av modellen undersökts.

Efter enbart ett års testande av modellen är det svårt att dra långtgående slutsatser. Resultatet har till viss del störts av förändringar av examensarbeteföreskrifterna vid Linköpings Universitet. De slutsatser som kan dras är att kompetensgrupperna med flera examinatorer skapar en kunskapsbrygga mellan examinatorerna samt en gemensam bedömningsgrund. En hel del slutsatser kan användas som rekommendationer för att ytterligare utveckla modellen.

Nyckelord

Examensarbete; Grupphandlednining; Kandidatutbildning

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref