Konferensartikel

Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv

Ida Klasén
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75:4, s. 17-20

Visa mer +

Publicerad: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Att tillgodose studentens möjlighet att inom ett utbildningsprogram ha möjlighet att uppnå de fodringar vilka examensordningen ställt upp är utbildningsprogrammets huvudsakliga syfte. Här redogörs för metoden målmatriser och självvärderings på kursnivå som inom ramen för KTHs utvärderings- och utvecklingsarbete har utformats för att på ett effektivt och enkelt sätt stödja befintliga utbildningsprogram i att utreda i vilken grad de möjliggör för studenten att uppnå målen. Metoden har även visat sig utgöra en god grund för att skaffa sig fördjupad kunskap om progressionen gällande kunskap; färdigheter och förmågor samt verka som en utgångspunkt i vilken strategiska beslut om nödvändigt och önskvärt utvecklingsarbete kan starta.

Nyckelord

Målmatriser; kvalitetsarbete; constructive alignmment; måluppfyllelse; utbildningsprogram

Referenser

[1] I. Klasén; ”Weak representation of engineering skills in learning objectives and assessment – structural problems”Proceedings of the 6th international CDIO conference;ÉcolePolytechnique; Monteral; 2010

[2] Högskoleförordningen bilaga 2

[3] KTHs kvalitetspolicy http://intra.kth.se/regelverk/policyer/kvalitetspolicy-1.80513

[4] K. Edström; I. Klasén; M. Hanson; S. Karlsson; E. Malmström Jonsson; ”Strategier för utveckling av samtliga KTHs ingenjörsutbildningar – anpassning och uppdatering av CDIO- modellen”; 2:a utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; Lund 2009

Citeringar i Crossref