Konferensartikel

Gräva upp och klippa ner - liv och rörelse i villaträdgården

Katarina Saltzman
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Carina Sjöholm
Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013

Linköping Electronic Conference Proceedings 95:14, s. 121-133

Visa mer +

Publicerad: 2014-01-17

ISBN: 978-91-7519-563-6

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Villaträdgården rymmer många former av rörelse. Vissa hänger samman med årets; dygnets och livets cykler. När växtligheten spirar; myllrar det av liv och mänsklig aktivitet i trädgårdarna. Kroppar i rörelse hanterar det växande; planterar och gödslar; ansar och gallrar; gräver upp och klipper ner. Andra rörelser är långsammare; som när buskar breder ut sig och träd skjuter i höjden. En sådan långsam; obemärkt förändring kan resultera i att snabba insatser med sekatör och motorsåg börjar övervägas.

Trädgård är idag ett intresse som delas av många; och odling och design diskuteras i medier av olika slag. Trädgården kan för många stå för stabilitet och kontinuitet. Men samtidigt är trädgårdstrenderna många; och avlöser varandra; och i trädgårdshandeln är betydande ekonomiska belopp i rörelse. Vi kommer att diskutera rörelse som en viktig dimension av trädgården; med utgångspunkt i frågelistmaterial och pågående fältarbete inom forskningsprojektet Arbete och redskap i villaträdgården mellan dröm och förverkligande. Drömmandet; och försöken att förverkliga trädgårdsdrömmar som i sig ständigt förändras; rymmer många aktiviteter.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Arkivmaterial

Dialekt-; ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG): Svar på frågelistan DAG 22 Trädgården

Folklivsarkivet i Lund (LUF): Svar på frågelistan LUF 233 Trädgården

Litteratur

Arvastson; Gösta & Ehn; Billy (red.) 2009: Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur.

Bergquist; Magnus 1996: En utopi i verkligheten. Kolonirörelsen och det nya samhället. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Bhatti; Mark; Church; Andrew; Claremont; Amanda; Stenner; Paul 2009: ‘I love being in the garden’: enchanting encounters in everyday life. Social & Cultural Geography; 2009; Volym 10; No 1.

Björkman; Lise-Lotte 2012: Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Rapport 2012:8. Alnarp: Fakulteten för landskapsplanering; trädgårds- och jordbruksvetenskap; Sveriges lantbruks-universitet.

Bringéus; Nils-Arvid (red.) 1979: Arbete och redskap. Materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialiseringen. Lund: Liber.

Connell; Joanne 2005: Managing gardens for visitors in Great Britain: a story of continuity and change Tourism Management nr 2; vol. 26.

Cooper; David 2006: A Philosophy of Gardens. Oxford: Oxford University Press. Harvard.

Ehn; Billy & Löfgren; Orvar 2001: Kulturanalyser. Andra omarbetade upplagan; Malmö: Gleerup.

Ehn; Billy & Löfgren; Orvar 2012: Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerup

Ek; Sven B 1990: Kolonins sista strid. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Fangen; Katrine 2005: Deltagande observation. Malmö: Liber ekonomi.

Flinck; Maria 1994: Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. Stockholm: Tidens förlag/Torekällbergets museum.

Flinck; Maria 2010: ”Det var en djungel!” Den heroiska berättelsen om trädgården. I: Laboratorium för folk & kultur 1/2010.

Frykman; Jonas 2012: Berörd. Plats; kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Gunnarsson; Allan 1992: Frukträden och paradiset. Doktorsavhandling vid Institutionen för landskapsplanering; Sveriges Lantbruksuniversitet; Alnarp.

Gunnarsson; Allan 2004: Träd och trädgårdar som minne och myt. I: Minne och Myt – Konsten att skapa det förflutna. Nordic Academic Press.

Hagström; Charlotte & Sjöholm; Carina 2003: ”Frågelistors roll i forskningen. Två exempel på tillämpning; Bo G Nilsson; Dan Waldetoft och Christina Westergren (red.). Frågelist- och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Hagström; Charlotte & Marander-Eklund; Lena (red.) 2009: Frågelistan som källa och metod. Lund: Studentlitteratur.

Head; Lesley & Muir; Pat 2007: Backyard. Nature and Culture in Suburban Australia. Wollongong: University of Wollongong Press.

Hitchings; Russell 2003: People; plants and performance: on actor network theory and the material pleasures of the private garden. Social & Cultural Geography; Vol 4; No 1.

Hitchings; Russell 2006: Expertise and inability. Cultured materials and the reason for som retreating lawns in London. Journal of Material Culture; Vol 11(3).

Klein; Barbro 2003: Med svenska ögon - ett mångkulturellt odlingsområde 1990-2000 I: Becker; Karin & Klein; Barbro (red.) Stadens odlare. Fataburen 2003. Stockholm: Nordiska museet.

Kusenbach; M. 2003: “Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool.” Ethnography 4 (3): 449-479.

Londos; Eva 1996: ”Vackert och vedervärdigt i villaträdgården”. I: Valeri; Renée och Norström; Ingrid (red.) Tycke och smak. Sju etnologer om estetik. Stockholm: Carlsson.

Londos; Eva 1998: Trädgårdskonster: med utblick från höglandet. Stockholm: Carlsson.

Londos; Eva 2004: Fem trädgårdar som samhällsspegel. I: Eva Londos (red.) I skuggan av Gnosjöandan. Jönköping: Jönköpings läns museum.

Löfgren; Orvar 2003: ”The sweetness of home: class; culture and family life in Sweden”. I: Setha M. Low and Denise Lawrence-Zúñiga (red.) The anthropology of space and place: locating culture. Oxford: Blackwell.

Miller; Daniel (red.) 2001: Home possessions: Material culture behind closed doors. Oxford: Berg.

Miller; Daniel 2008: The Comfort of Things. Cambridge: Polity Press.

Nilsson; Bo G; Waldetoft; Dan och Westergren; Christina (red.) 2003: Frågelist- och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Nilsson; Gunilla (red.) 2009: Trädgårdsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Parker; Rozsika 2005: Unnatural History. Women; Gardening and Femininity. I: Richardson; T & Kingsbury; N: Vista. The culture and politics of gardens. London: Frances Lincoln.

Pink; Sarah 2003: Home Truths. Gender; domestic objects and everyday life. Oxford: Berg.

Pink; Sarah 2007: Doing Visual Etnography. Images; Media and Representation in Research. Second edition. London: Sage Publication.

Pollan; Michael 1991: Second nature: a garderners education. New York: Atlantic Monthly Press.

Ravn; Helle 2008: Danske villa- og parcellhushaver 1950-2000. Bulletin; Forum för trädgårds-historisk forskning; Nr 21.

Richardson; Tim & Kingsbury; Noël 2005: Vista. The culture and politics of gardens. London: Frances Lincoln.

Saltzman; Katarina & Sjöholm; Carina 2013: ”Trädgårdens arbete och redskap – klassisk etnologi i nya sammanhang”. ETN:LUF; Etnologisk skriftserie; Lunds universitet; nr 8 (under utgivning)

Saltzman; Katarina & Sjöholm; Carina 2014: ”Trädgård – kultiverad natur?” I: K. Ek-Nilsson; L. Midholm; A. Nordström; K. Saltzman & G. Sjögård (red.): Naturen för mig. Uppsala: Institutet för språkminnen (under utgivning).

SCB (Statistiska Centralbyrån) 2008: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008. Örebro: Statistiska Centralbyrån; Enheten för byggande; bostads- och fastighetsstatistik.

Schmidtbauer; Pia; Patrik Grahn & Mats Lieberg (red.) 2005: Tänkvärda trädgårdar. När utemiljön blir en del av vården. Stockholm: Formas.

Shove; Elizabeth; Watson; Matthew; Hand; Martin & Ingram; Jack 2007: The Design of Everyday Life. Oxford: Berg.

Sjöholm; Carina 1999 "Biobiljetter; filmprogram och frågelistor" I: Magnus Bergquist & Birgitta Svensson (red.). Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur.

Skott; Fredrik 2008: Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964. Göteborgs universitet.

Wilke; Åsa 2006: Villaträdgårdens historia. Ett 150-årigt perspektiv. Stockholm: Prisma.

Willim; Robert (red.) 2006: Hem. Temanummer av ETN. Etnologisk skriftserie; nr 2. Etnologiska institutionen; Lunds universitet.

Winther; Ida Wentzel. 2006. Hjemlighed: kulturfænomenologiske studier. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Citeringar i Crossref