kartasjo.gif (16612 bytes)


Norrkvarns broar och slussar
Sjötorps slussar | Rogstorps bro | Lyrestads broar | Norrkvarns bro och slussar | Mot  öster >

lyrestad-norrkvarn250.jpg (14346 bytes)Utdrag ur Elias Sweders översikts­karta med beskrivning från 1784.
Av kartan framgår den kom­plicerade hydro­grafin på platsen. Man tvingades bl.a. bygga en akve­dukt för att dra fram kanalen över den korsande Torve­bäcken.
Vid Norrkvarn finns dessutom fem slussar och en bro.
De blåmarkerade ytorna markerar pla­nerade däm­ningar.

En viktig arbets­station låg här under åren 1810-1820. Här fanns manskaps­baracker,
kalkugn, sjuk­stuga och stång­gång. Ca 300 man var förlagda här.

Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I8_damm-bokesboda.jpg (174035 bytes) Detalj ur Daniel Tunbergs karta 1784 som visar den pro­jekterade dämningen av Torvebäcken över Bökesboda ängar och åkrar. Det karto­grafiska maneret är utsökt i sitt sätt att fånga de till­tänkta dammarnas monu­mentalitet och pla­cering i terrängen.
telf_III4_1808_norrkvarn.jpg (102720 bytes) Som framgår av denna Telford-karta från 1808 kom inte de båda dämningarna vid Böckesboda till stånd.
Kartan visar Norr­kvarns övre och nedre slussar och kanalens kors­ning av Torve­bäcken.
turist_sjotorp-norrkvarn.jpg (129216 bytes) Översiktskarta sträckan Sjötorp - Norrkvarn.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.