kartamot.gif (16759 bytes)


Motala broar och sluss
< Mot väster | Vadstena | Motala broar o sluss | Borenshults slussar o bro | Mot  öster >

vala023156_motala_hori_250.jpg (11803 bytes)Bron vid Motala var den viktiga över­farten av Motala ström för resande i nord-sydlig rikting. Man följde Vätterns strand. Motala strömmar nedom bron var viktiga fiske­platser. Här fanns också många vatten­drivna kvarnar, stampar och sågar.
Med Vättern som vattenmagasin för Göta kanals Östgötalinje behöver man inte vara orolig för vatten­brist. Alla kanalpro­jek­törer tycks har varit överens om detta.

I Motala togs det första spadtaget för det väldiga kanal­bygget 1810. Von Platen hade storslagna planer för Motala. Här
skulle AB Göta kanalbolag ha sitt huvudkontor. Hit förlade han också Motala verkstad som blev kanal­byggets service­verkstad och grunden för framväxten av en svensk verkstads­industri. Förutom Motala tänkte sig von Platen att Sjötorp, Lyrestad och Töreboda skulle bilda ett pärlband av framväxande städer utmed Göta kanal. Motala blev mest lyckosam och fick stads­rättigheter 1881.
Baltzar von Platens dog 6 december 1829 och i Motala ligger han begravd "invid den strand han själf har byggt". Den närmast belägna sluss­trappan den vid Borenshult fick namnet Minnets slussar. Ännu idag hälsar östgående fartyg den gamle kanal­byggaren med en signal ur mistluren.

På kanalförslaget ovan från 1774 har kanalen samma anslutning till Vättern som idag, d.v.s. kanalen följer norra stranden av Motala ström.
Motala kyrka är utsatt och är en bra jämföreslepunkt. Bron över Motala ström och anslutande vägar är tydligt angivna.

Klicka på kartorna och bilderna för en förstoring! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I16_vat-bor.jpg (61885 bytes) Översiktskarta från 1784 som visar de då aktuella kanal­sträck­ningarna mellan Boren och Vättern.
telf_III11_1808_motala.jpg (99526 bytes) Kanalens anslutning till Vättern enligt kanalförslaget 1808. Man tänkte sig två strut­formade pirar ut i Vättern och innanför en utjämnande sluss.
Motala strömmar med anslutande bebyggelse av "Qvarnar och Sågar" är detal­jerat återgivna.
telf_III11_1808_charlottenb.jpg (95545 bytes) Fortsättning på ovanstående karta i ström­riktningen. (1808)
Kai183mo_stadsplan.jpg (65123 bytes) På denna karta från 1830-talet kan man se hur förslaget från 1808 modifierats. En hamn med kajer och magasin har byggts och den utjämnande slussen har flyttats.
Den berömda "Solfjäders­planen" för Motala stad har ritats in men ännu inte börjat för­verk­ligas (KrA).
motala_flyg.jpg (97589 bytes) Flygbild över Motala och hamn­inloppet mot Vättern.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kultur­miljö­enheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

motala_bro_kai831mb.jpg (18629 bytes) Ritningen till Storbron med nio valv över Motala ström. Då bron
skulle byggas blev de styrande i Jönköping oroliga för att bron skulle verka dämmande på Vätterns vatte­nnivå. En höjd vatten­nivå skulle kunna medföra över­sväm­ningar av Jönköpings lågt liggande delar.
motala_bro_foto.jpg (23347 bytes) Storbron och Vätterns utlopp till höger och Göta kanals inlopp till
vänster som de ser ut i våra dagar.
motalaverkstad_flyg.jpg (101442 bytes) Flygbild mot öster över det parklika kanal­stråket genom Motala och verk­stad­stadsön med Motala verkstad till höger.

 


Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

motala_torrdockan_foto.jpg (13397 bytes) I anslutning till Motala verkstad anlades en av Göta kanals tre
torr­dockor. Där utförde man nybygg­nad och repara­tion av kanal­fartygen.
turist_vadstena-borenshult.jpg (138682 bytes) Översiktskarta sträckan Vadstena - Borenshult.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.