kartaber.gif (16715 bytes)


Bergs slussar och bro
< Mot väster | Malfors bro | Bergs slussar och bro | Mot  öster >

vala023162_kungsbro_250.jpg (9821 bytes)Bergs slussar är ett fint exempel på den moderna kanalbyggnads­tekniken (se även Kanalteknik på huvudmenyn).
De höjdutjämnande slussarna har samlats i branten på sjön Roxens västra strand för att möjliggöra en lång obruten kanal sträcka ända från Heda till Borensberg. Fördelarna med det nya sättet att arrangera slussarna var trafik­ekonomiska och byggnads­tekniska.
Kanaltrafiken fick större hastighet då den inte behövde avbrytas av återkommande sluss­ningar. Genom att lägga slussarna samlade kunde man också välja ställena med de bästa grundläggningsför­hållandena.
I den kronologiska kartsviten nedan kan man följa hur kanalens lokalisering och utlopp i Roxen ändrats, hur formen på mötes­bassängen ändrats, hur den dåvarande bebyggelsen var lokaliserad och hur gårdarna skulle drabbas av kanalbygget.

På kartan ovan från 1774 föreslås kanalen få sitt utlopp i Motala ström. "Djup däld" d.v.s. djup dalgång har kartografen skrivit in och troligen menat att här fanns naturliga förut­sättningar för att lägga en sluss förbi forsen i Motala ström.
Man kan också lätt avläsa de olika markslagen. Den räta linje som går från den föreslagna kanalen
ner till Roxens strand är en avvägnings­linje där nivellören (lantmätaren) gått fram, mätt och noterat höjd­skillnaderna (VaLa von Röök 1774).

Klicka på kartorna och bilderna för förstoringar!  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I17_ljung-roxen.jpg (90334 bytes) Denna karta är från 1784, d.v.s tio år yngre än ovanstående och är en bra illu­stra­tion till genombrottet av den moderna kanal­grävnings­tekniken. (Se vidare Våtgrävning resp Torrgrävning)
En rad intressanta detaljer bör man lägga märke till. Överst till vänster är kanal­förslaget från 1774 inritat. Ett nytt utlopp närmare Kungsbro med en sluss­trappa på tolv slussar och en mötes­bassäng är inritade och i höjd med nuvarande Ljungsbro en konst­gjord sjö. I mitten är med blyerts skisserat det tredje förslaget till utlopp i Roxen. Man ser här de kanske första skisserna till slusst­rappan och mötes- och hamn­bassängen i Berg.
(Thunberg 1784).
berg_316_gkm_socber_telf_91809_max.jpg (53855 bytes) 1808 års förslag till kanalsträckning vid Berg signerad av Thomas Telford.
Förutom kanal­sträckningen är också den omgivande kanal­jorden markerad med röda streck.
berg_39_gkm_borroxover_telf_91808.jpg (67426 bytes) Översiktskarta över Göta kanals sträckning från Berg till nuvarande Ljungsbro. Hamn­bassängen vid Malfors bro över Göta kanal är inritad.
Man ser också vilka gårdar som kommer att få flytta då kanal­grävningen börjar ( Telford 1809).
(Litteratur: se Kanalforskning - Gunhild Wingårdh: Markförluster och markersättningar)
berg_327_gkm_kohberdet_telf_91808.jpg (69016 bytes) Detalj av ovanstående karta.
bergprofil1808.jpg (17505 bytes) Profil över strandlinjen och de planerade slussarna vid Berg, Brunnby och Heda.
berg_320_gkm_borroxover_fors_1809_max.jpg (96358 bytes) På denna översiktskarta har alla tre kanal­förslagen ritats in. Kanal­linjen följer i huvudsak höjdkurvan från Heda till Ljung. Det är denna kanal­sträckning som kommer att förverkligas.
Lägg märke till blyertsstrecken i kurvan vid Heda och Brunn(e)by. Här antyds en alternativ kanal­sträckning och lokali­sering av sluss­trappan vid Berg.
(Carl G. Forssell 1809). 
berg_324_gkm_berroxdet_fors_1809_max.jpg (60528 bytes) Detalj av ovanstående karta som visar kurvan vid Heda och den alter­nativa sträck­ningen. Mötes­bassängen har rektangulär form.
(1809)
berg_33_gkm_brubergdet_1823_max.jpg (55159 bytes) Karta över de nästan färdig­byggda slussarna vid Berg och Brunnby samt mötes­bassängen. Av karta framgår också de dåvarande ägo­gränserna. (1823)
berg_fr_rox_bred_flyg.jpg (86679 bytes) Flygfoto över slusstrappan i Berg och omgivande bebyggelse.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kultur­miljö­enheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet,1991.
skarpasen-roxen_turistkarta.jpg (114087 bytes) Översiktskarta sträckan Skarpåsen (Ljungsbro)-Berg.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.