Conference article

Perfekt med explicit dåtidsbestämning

Jan Lindström

Camilla Wide

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:13, p. 153-166

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

The purpose of this paper is to study the use of the perfect tense in Swedish in connection with time adverbials that anchor the situation explicitly in the past; e.g. Jag har mött din bror igår ’I have met your brother yesterday’. Although this usage is not generally acceptable it occurs; as our examples also show; in certain contexts. Nevertheless; fairly little is known about the conditions for this usage of the perfect in Swedish.

We discuss general conditions for the use of past (i.e. preterite) and perfect tenses in Swedish and study certain uses of the perfect that are noted in grammars as deviations from the standard. We then proceed to a more detailed analysis of authentic data from speech and writing where the perfect is combined with explicit past time reference.

The analysis shows that the perfect is used with definite past time reference for several discursive reasons. The perfect may be favoured instead of the preterite when the result of an action has a notable constant relevance; when a series of actions is textually reconstructed or recontextualised; when the perfect contributes to thematic continuity in discourse. Furthermore; the use of the perfect has a contrastive potential; which is clearly manifest in contexts where it highlights new; even surprising aspects of a current topic.

Keywords

No keywords available

References

Andersson; Erik; 1991: Om svenskans tempus. I: Språkbruk 1/91. S. 7–13.

Comrie; Bernd; 1976: Aspect. Cambridge University Press; Cambridge.

Dahl; Östen; 1985: Tense and Aspect Systems. Blackwell; London.

Dahl; Östen & Hedin; Eva; 1994. Current Relevance and Event Reference. I: Three Papers on the Perfect (EUROTYP Working Papers. Series VI. No 5.) S. 21-30.

Ekerot; Lars-Johan; 1995: Ordföljd; tempus; bestämdhet. Gleerups förlag; Malmö.

Hopper; Paul; 1979: Aspect and foregrounding in discourse. I: Discourse and Syntax (Syntax and Semantics. Vol. 12.) Red. av T. Givón. Academic Press; New York. S. 212-241.

Jespersen; Otto; 1924: The Philosophy of Grammar. George Allen & Unwin Ltd; London.

Jörgensen; Nils & Svensson; Jan. 1987: Nusvensk grammatik. Gleerups förlag; Malmö.

Kinnander; Bengt; 1974: Perfektum i ”sekundär” användning. I: Nysvenska studier 53. S. 127- 172.

Lindholm; Camilla; 1999: Frågor och responser i läkare–patientsamtal (opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk). Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Londen; Anne-Marie; Lehti-Eklund; Hanna & Green-Vänttinen; Maria; 1992: De ha nog vimla hit å dit liksom i live: Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal. I: Språk och Stil 1/1991. S. 8-88.

Melander Marttala; 1995: Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient: En språklig och samtalsanalytisk undersökning (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). Uppsala.

Noreen; Adolf. 1904: Vårt språk: Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Femte bandet. C.W.K. Gleerups förlag; Lund.

SAG = Teleman; Ulf; Hellberg; Staffan & Andersson; Erik; 1999: Svenska Akademiens grammatik. Fjärde bandet. Svenska Akademien; Stockholm.

Schubert; Klaus; 1979: Om perfekt och preteritum i svenskan och tyskan. (FUMS rapport nr 70.) Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Seppänen; Eeva-Leena; 1997: Suomen perfektin merkityksestä keskusteluaineiston valossa. I: Virittäjä 1/1997. S. 2–26.

Thorell; Olof; 1973: Svensk grammatik. Esselte Studium; Stockholm.

Thulstrup; Åke; 1949: Preteritalt perfekt: Till belysning av gränsområdet mellan perfekt och imperfekt i svenskan. I: Nysvenska studier 28. S. 70-101.

Wellander; Erik; 1948: Riktig svenska: En handledning i svenska språkets vård. Svenska bokförlaget P.A. Norstedt & Söner; Stockholm.

Materialförteckning

Hbl = Enstaka nummer av tidningen Hufvudstadsbladet.

INK = Interaktion i en institutionell kontext; Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur & Institutionen för folkhälsovetenskap; Helsingfors universitet.

LOP = Läkare och patient; FUMS.

Press 97; 98 = Språkdata; Göteborgs universitet.

SAM = Svenska samtal i Helsingfors; Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur; Helsingfors universitet.

SFI = Webbsida: http://www.cif.fi/fsu.htm

RK = Gula boken – Handläggningen av ärenden i Regeringskansliet på webbsidan http://www.justitie.regeringen.se/klarsprak.

Citations in Crossref