Conference article

Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning

Anne Palmér

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:17, p. 197-205

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

No abstract available

Keywords

No keywords available

References

Barnes; D. & Todd; F.; 1977: Communication and learning in small groups. London.

Bratt; Bengt; 1985: Språkutveckling – vägen till kunskap. Lund.

Cederberg; Ann; 1996: Tysta elever kommer till tals. I: Svenskans beskrivning 22 Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund. S. 111–122. Dysthe; Olga; 1996: Det flerstämmiga klassrummet. Lund

Einarsson; Jan & Hultman; Tor G.;1984: Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. Malmö.

Einarsson; Jan; 1989: Skolsamtalets historia. I: Sandqvist; Carin och Teleman; Ulf (red.): Språkutveckling under skoltiden. Lund. S. 79–94.

Garme; Birgitta; 1992: Låt oss tala om saken! I: Strömquist; Siv (red.): Tal och samtal. Lund. S. 107–126.

Garme; Birgitta & Palmér; Anne 1996: Samspel och kommunikation – om utvecklandet av nationella kursprov i svenska för gymnasieskolan. Svenska i utveckling 4. FUMS rapport nr 182. Uppsala universitet. Uppsala.

Gymnasiets kursprov vårterminen 1999. En resultatredovisning. Skolverket. Stockholm. (best.nr. 99:493)

Hertzberg; Frøydis; 1999: Vurdering av muntlig – det går an. I: Hertzberg; Frøydis. & Roe; Astrid (red.): Muntlig norsk. Oslo.

Kvale; Steinar; 1997: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund.

Lpf 94; 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. Stockholm.

Ohlsson; Maria; 1998: ”Om vi tar motorsåg så ska dom ha förbandslåda” – Skolelevers diskussion i enkönad och blandad grupp. I: Nydanske studier; 1998:24. S. 73–95.

Malmgren; Gun; 1991: Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd. I: Malmgren; Gun & Thavenius; Jan (red.): Svenskämnet i förvandling. Historiska perspektiv – aktuella utmaningar. Lund. S. 108-136.

Palmér; Anne; 1999b: Tankar om tal – lärares och elevers syn på muntlig framställning i undervisning och bedömning. Svenska i utveckling 10. FUMS rapport nr 193. Uppsala universitet. Uppsala.

Palmér; Anne; 1999a: Tal och tanke. Metareflektion som metod i talundervisning. I: Svenska på prov. Arton artiklar om språk; litteratur; didaktik och prov. Svenska i utveckling 13. FUMS rapport nr 196. Uppsala universitet. Uppsala. S. 113-120.

Skiöld; Bo-Arne; 1989: Tiga eller tala. I: Larsson-Krieg; Susanne (red.): Tilltalande tal. Svensklärarföreningens årsskrift; 1989. S.79–92.

Strömquist; Siv; 1996: Talarskolan. Malmö.

Citations in Crossref