Conference article

De yttextuella bindningarna mellan meningar och stycken i nyhetsnotiser skrivna av studerande

Jaana Puskala

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:19, p. 217-226

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

The aim of the present study is to describe how the explicit connections between sentences in a paragraph and between paragraphs are used by two different writer groups. The material consists of 54 essays in Swedish; half of which were written by students with Finnish as their mother tongue; the other half by students with Swedish as their mother tongue. The students were asked to write a short newspaper article based on 23 given facts; referred to as information units.

About 35 % of the explicit connections consist of those between sentences in a paragraph and between paragraphs; so they are much more uncommon than those within a sentence. The two writer groups use the connections in quite a similar way. The only differences between the groups can be seen in the way they use thematisation. The Swedish-speaking writers use more often this type of connection in their essays than the Finnish-speaking writers. One reason for this is probably the lack of a construction like this in Finnish. However; there are notable individual differences within the writer groups. Some writers hardly use any connections of this type at all; while some use them so much that it feels disturbing.

Keywords

No keywords available

References

Bell; Allan; 1991: The Language of News Media. Blackwell; Oxford and Cambridge.

Berge; Kjell Lars; 1988: Skolestilen som genre. Med påtvungen penn. Landslaget for norskundervisning (LNU) og I.W. Cappelens förlag; Lillehammer.

van Dijk; Teun & Kintsch; Walter; 1983: Strategies of Discourse Comprehension. Academic Press; New York.

Ekerot; Lars-Johan; 1979: Syntax och informationsstruktur. I: Svenska i invandrarperspektiv. Red. av Kenneth Hyltenstam. Liber; Lund. S. 79–108.

Fairclough; Norman; 1992: Discourse and Social Change. Polity Press; Cambridge.

Gernsbacher; Morton Ann & Givón T.; 1995: Introduction. I: Coherence in spontaneous text. Red. av Gernsbacher; Morton Ann & Givón T. John Benjamins Publishing Company; Amsterdam/ Philadelphia.

Givón; T.; 1995: Coherence in text vs. coherence in mind. I: Coherence in spontaneous text. Red. av Gernsbacher; Morton Ann & Givón T. John Benjamins Publishing Company; Amsterdam/ Philadelphia. S. 59-107.

Gunnarsson; Britt-Louise; 1982: Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Liber; Lund.

Halliday; M.A.K. & Hasan; Ruqaiya; 1976: Cohesion in English. Longman; London.

Josephson; Olle; 1996: Det betydelselösa tidningsspråket. I: Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk; Uppsala. S. 185-197.

Källgren; Gunnel; 1979: Innehåll i text. Studentlitteratur; Stockholm.

Lindberg; Inger; Juvonen; Päivi & Viberg; Åke; 1990: Att berätta på två språk - en studie av tvåspråkiga barns återberättelser på första- och andraspråket. I: Samtal och språkundervisning.

Studier till Lennart Gustavssons minne. Red. av Viveka Nettelbladt & Gisela Håkansson. Linköpings universitet; Linköping. S. 169-190.

Mauranen; Anna; 1993: Cultural Differences in Academic Rhetoric. A textlinguistic Study. Peter Lang; Frankfurt.

Mauranen; Anna; 1996: Discourse Competence - Evidence from Thematic Development in Native and Non-native Texts. I: Academic Writing. Intercultural and Textual Issues. Red. av Eija Ventola & Anna Mauranen. John Benjamins Publishing Company; Amsterdam/ Philadelphia. S. 195-230.

Melin; Lars; 1992: Textbindning och läsbarhet. I: Svenskans beskrivning 19. S. 225-233.

Puskala; Jaana; 1986: Innehållets och uttryckets roll för textens svårighetsgrad = en textlingvistisk undersökning av två läroböcker. Opublicerad pro gradu-avhandling i svenska. Vasa högskola; Vasa.

Puskala; Jaana; 1998: Förfalskade tavlor var äkta Edelfelt. En textlingvistisk undersökning av nyhetsnotiser skrivna av studerande. Licentiatavhandling i svenska. Vasa universitet; Vasa.

Puskala; Jaana; 1999:. Bra texter - bra nyhetsnotiser. Att skriva en nyhetsnotis om förfalskade tavlor. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XIX. Vasa universitet; Vasa. S. 299-308.

Strömquist; Siv; 1987: Styckevis och helt. (Ord och Stil. Språksamfundets skrifter 19.) Liber; Malmö.

Citations in Crossref