Conference article

Interaktionen i ett språkbadsdaghem - lärarstrategier för andraspråksanvändning

Margareta Södergård

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:24, p. 275-288

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

Swedish-speaking teacher communicates and interacts with her monolingual Finnish-speaking immersion pupils. One aim is to identify effective communicative strategies; that is strategies by which the teacher supports the children’s language acquisition and aids them in understanding and producing the immersion language. My research is based on classroom observations; it is longitudinal; descriptive and mainly qualitative.

Keywords

No keywords available

References

Arnau; Joaquim; 1994: Teacher-Pupil Communication when Commencing Catalan Immersion Programs. I: Evaluating European Immersion Programs; From Catalonia to Finland; 47–76. Ed. Ch. Laurén. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No 185. Linguistics 27.

Baker; Colin; 1996: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Bilingual Education and Bilingualism1. Clevedon; Multilingual Matters Ltd.

Björklund; Siv; 1997: Immersion in Finland in the 1990s. A state of development and expansion; 85–101. I: Immersion Education: International Perspectives. Eds. R. K. Johnson & M. Swain. Cambridge University Press; Cambridge.

Döpke; Susanne; 1992: One Parent One Language. An Interactional Approach. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia.

Ellis; Rod; 1985: Teacher-pupil interaction in second language development. I: Input in Second Language Acquisition; 69–84. Eds. S. M. Gass & C.G. Madden. Newbury House Publishers; Inc.; Rowley; Massachusetts.

Grandell; Citha; Hovi; Nina; Kaskela-Nortamo; Britt; Mård; Karita & Young; Tina; 1995: Temaundervisning och stationer i språkbad. Arbetssätt och undervisningsmetoder i språkbad. Kompendium 2. Vasa universitet. Fortbildningscentralen.

Juvonen; Päivi; 1988: Den språkliga interaktionen under en språklektion. Tema Kommunikation; arbetsrapport 1988:03. Linköpings universitet.

Krashen; Stephen; 1981: Bilingual education and second language acquisition theory. I: Schooling and Language Minority Students: A Theoretical Framework; 51–77. California Department of Education. Los Angeles: Dissemination and Assessment Center.

Laurén; Christer; 1992: Språkbadsskolan i olika språkmiljöer. I: En modell för språk i daghem och skola. Språkbadsdidaktik i Canada; Katalonien och Finland; 13–21. Ed. Ch. Laurén. Vasa universitet. Fortbildningscentralen. Publ. 2/1992.

Laurén; Christer; 1999: Språkbad. Forskning och praktik. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 226. Språkvetenskap 36.

Lindberg; Inger & Håkansson Gisela; 1988: Vad är det frågan om? I: K. Hyltenstam & I: Lindberg (utg.) Första symposiet om svenska som andraspråk. Volym I: Föredrag om språk; språkinlärning och interaktion; 42–54. Stockholms universitet.

Linell; Per. & Gustavsson Lennart; 1987: Initiativ och respons. Om dialogens dynamik; dominans och koherens. Studies in Communication; SIC 15; 1987. University of Linköping.

Long; Michael; 1983: Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input. I: Applied Linguistics 4; 126–141.

Lyster; Roy; 1998: Negotiation of form; recasts and explicit correction in relation to error types and learner repair in immersion classrooms. I: Language Learning 48:2.

Mård; Karita; 1995: Immersion Pre-School as an Environment for Early Second Language Acquisition. I: Language Immersion: Teaching and Second Language Acquisition. From Canada to Europe; 141–151. Eds. M. Buss & Ch. Laurén. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No 192. Linguistics 30.

Snow; Marguerite Ann; 1987: Immersion Teacher Handbook. Center for Language Education and Research. University of California; Los Angeles.

Swain; Merril; 1985: Communicative competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. I: Input in second language acquisition; 235–253. Eds.

S. M. Gass & C.G. Madden. Newbury House Publishers; Rowley; Massachusetts.

Tardif; Claudette; 1994: Classroom Teacher Talk in Early Immersion. I: Canadian Modern Language Review 50; 3; 466–481.

Vesterbacka; Siv; 1991: Elever i språkbadsskola. Social bakgrund och tidig språkutveckling. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia no 155. Filologi 19. Vasa.

Viberg; Åke; 1987: Vägen till ett nytt språk. I: Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Bokförlaget Natur och Kultur; Arlöw.

Weber; Sandra & Tardif; Claudette; 1990: Assessing L2 Competency in Early Immersion Classrooms. I: French Immersion: Process; Product and Perspectives; 219 – 234. Comp. S. Rehorick & V. Edwards. The Canadian Modern Language Review; Welland.

Wong-Fillmore; Lilly;1985: When does teacher talk work as input? I: Input in second language acquisition; 235–253. Eds. S. M. Gass & C.G. Madden. Newbury House Publishers; Inc.; Rowley; Massachusetts.

Citations in Crossref