Conference article

Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad

Martina Buss

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:3, p. 33-46

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

The second language (Swedish) vocabulary of the Finnish-speaking language immersion students in Finland is well developed as early as in grade 4. Earlier studies have shown excellent results in the vocabulary development; especially in contexts belonging to the school environment. In addition; early total Swedish immersion in Finland as a communicative model seems to have a positive influence on the second language (Swedish) of both the boys and the girls. The Swedish vocabulary development of the Finnish-speaking teenagers in early total Swedish immersion and the gender differences will be studied in more depth in my research. This article gives some preliminary results included in that research.

The focus of this article is on the immersion students use of verbs in their written second language. The choice of verbs and how they are used in the texts are discussed with the help of semantic field analysis. Two semantic fields (verbs for movement and verbs for communication) have been analysed and the results of the immersion students have been compared with a Swedish-speaking control group. The results are similar in the two groups; i.e. the differences in the use of verbs between the boys and the girls are similar in the immersion group and in the control group. The analysis also shows features in the immersion students use of verbs that are typical of second language learners in general. In addition some features typical in particular of Finnish-speaking learners of Swedish as a second language were noticed. However; these features are not dominant in the texts of the immersion students.

Keywords

No keywords available

References

Björklund; S. (1996). Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Acta Wasaensia 46. Vaasa.

Björklund; S. (1997). Immersion in Finland in the 1990s: A state of development and expansion. I: R.K. Johnson & M. Swain (eds). Immersion Education: International Perspectives; 85–101. Cambridge University Press; Cambridge.

Buss; M. (1997). Könsskillnader i språkbadselevers andraspråk. Studier i ordförrådet. Opublicerad licentiatavhandling i svenska. Vasa universitet.

Harley; B. (1984). How good is their French? Language and society 12; 55–60.

Harley; B.; P. Allen; J. Cummins & M. Swain (1990). The Development of Second Language Proficiency. Cambridge university press; Cambridge.

Harley; B.; M.L. King & J. Burtis (1987). Perspectives on Lexical Proficiency in a Second Language. I: B. Harley; P. Allen; J. Cummins; M. Swain. The Development of Bilingual Proficiency. Final Report. Vol. I: The Nature of Language Proficiency; 23–66. Modern Language Centre. The Ontario Institute for Studies in Education.

Hultman; T. (1981). Språk och kön i skolan. Några resultat från undersökningar av elevspråk.I: Kent Larsson (red.) Elevsvenska; 29–60. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 12. Studentlitteratur; Lund.

Hultman; T. & Westman; M. (1977). Gymnasistsvenska. Skrifter utgivna av Svensklärarföreningen 167. Liber; Lund.

Kotsinas; U-B (1982). Svenska svårt. Några invandrares svenska talspråk. Ordförrådet.Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Stockhålms universitet 10; Stockholm.

Laurén; Ch. (1999). Språkbad. Forskning och praktik. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 226. Språkvetenskap 36. Vasa.

Laurén; Ch.; Y. Hoffman & M. Nordman (1977). Svenskt uttal för finnar. Beskrivning; övningar; uttalsordlista. Otava; Keuruu.

Lundquist; B. (1978). Språkskillnader mellan kön; hem och skolor. Studier inom projektet Fris (Fri skrivning i skolan). Pedagogisk-psykologiska problem. Notiser och rapporter från Pedagogisk-psykologiska institutionen. Lund: Lärarhögskolan i Malmö; Lunds universitet.

Petterson; Å. (1982). Hur gymnasister skriver. Svensklärarserien nr 184; Trelleborg.

Reuter; M. (1977). Finlandssvenskt uttal. I: B. Pettersson & M. Reuter (red.) Språkbruk och språkvård; 19–45. Tredje omarbetade upplagan. Schildts; Helsingfors. Svensk ordbok 1986. Esselte Studium; Stockholm.

Swain; M. & S. Lapkin (1990). Aspects of the sociolinguistic performance of early and late french immersion students. I: R.C. Scarcella; E.S. Andersen & S.D. Krashen (eds); Developing Communicative Competence in a Second Language; 41–54. Newbury House Publishers; New York.

Viberg; Å. (1988). Ordförråd och ordinlärning. Några utgångspunkter för en studie av hur ordförrådet lärs in. I K. Hyltenstam & I. Lidberg (utg.) Första symposiet om Svenska som andraspråk. Volym I: Föredrag om språk; språkinlärning och interaktion; 215-233. Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet.

Viberg; Å. (1990). Svenskans lexikala profil. I: E. Andersson & M. Sundman (utg.) Svenskans beskrivning 17. Förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; 391–408. Åbo Akademis förlag; Åbo.

Viberg; Å. (1991). Utvärdering av Skolförberedelsegruppen i Rinkeby. En longitudinell djupstudie av språkutvecklingen. Rapport 4. Rinkeby Stadsdelsförvaltning & Stockholms universitet; Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Citations in Crossref