Conference article

The Museum of National Antiquities in Sweden and its national agenda: an overview of the 1900-1970 period

Richard Pettersson
Umeå University, Sweden

Download article

Published in: Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums

Linköping Electronic Conference Proceedings 78:15, p. 229-251

Show more +

Published: 2012-10-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

How has a national narration been established and reproduced at Sweden’s central museum for Prehistory and the Middle Ages; the Museum of National Antiquities (MNA; today named the National Historical Museum)? The chronological framework for answering this question here relates to the period from 1900 to 1970 with an emphasis on the 1920-50 period; the foundational time of the Swedish Welfare state. During these decades the MNA changed on many levels; including a new building and a new organizational structure; which entailed a change of exhibitions as well. At the same time the museum presents a remarkable continuity with regard to its objectives and agenda.

During most of the 20th century the link between statistically processed object types and ethnographic interpretations was and is a discursive construction. However; the situation between 1900 and 1950 was unique with regard to the MNA exhibitions and the ideological profile of archaeology. What flourished then was an archaeology that might be characterized as nationally romantic; culturally conservative and racial; and one might add that this changed only gradually in the wake of the Second World War. Still; and despite certain sympathizers of Nazi Germany amongst its practitioners; Swedish archaeology cannot be compared to that developed in the context of Nazi ideology. It did not advocate or actively support racial war; euthanasia or aggressive racial hygiene (Baudou 2002). Nevertheless; Swedish archaeology formed part of an international context; where cooperation and correspondence between researchers; not least German ones; were a natural part of the practice. This article provides a brief outline of the theme of national identity and archaeological representation in Sweden; mainly through an interpretation of the displays of the early 20th century in the MNA.

Keywords

No keywords available

References

Appadurai; A. (1981) “The Past as a Scarce Resource “; Man; vol. 16; n° 2.

Aronsson; P. (2012) "The rise and fall of the Nordic Dimension in national museums in Scandinavia" in Performing Nordic Heritage; London: Ashgate; in prep.

Aronsson; P. (2011) ”Medeltiden i montern” ; in Ett nordiskt rum; Stockholm: Makadam.

Aronsson; P. (2008) “The Image of the Peasant within National Museums in the Nordic Countries.” In Societal change and ideological formation among the rural population of the baltic area 1880-1939; Huddinge: Södertörns högskola.

Aronsson; P. (2008) Exhibiting Scandinavian Culture: Commerce; Play; and Academic input into Narratives presented in Scandinavian Museums; NHIST/ESF conference in Sinaia; Romania 20080731-0803.

Bagge; A. (1946) ”Stenåldern” in Tiotusen år i Sverige; Stockholm: Statens historiska museum.

Baudou; E. (2002) ”Arkeologi och politik i Sverige 1921-1945”; in Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok.

Baudou; E. (2005) ”Drivkrafter och tolkningar i arkeologisk forskning”; in Från Worm till Welinder: Åtta essäer om arkeologins disciplinhistoriska praxis; ed. Joakim Goldhahn; Göteborg.

Curman; S. (1928) "Riksantikvariens årsberättelse år 1927"; K.V.H.A.A:s årsbok 1928.

Curman S. (1938) "Museibyggnader: Några principiella synpunkter rörande deras planläggning"; in Byggmästaren 1933:8.

Curman; S. (1945) ”Statens historiska museum och dess byggnad”; in Tiotusen år i Sverige; Stockholm; 1945: Statens historiska museum.

Fabech; C. (2005) Materialitet; människor och museer: Utredningsrapport om temat materiell kultur inom forsknings och utvecklingsprogram för Statens historiska museer; Fou rapport 1; Stockholm.

Forsander; J.E. (1938) ”Sveriges förhistoriska bebyggelse”; in Svenska folket genom tiderna; ed. Ewert Wrangel Malmö: Tidskriftsförlaget Allhem.

Hagerman; M. (2006) Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder; Stockholm: Prisma.

Hein; H. S. (2000) The Museum in Transition: A philosophical perspective; Washington.

Hildebrand; H. (1880) De förhistoriska folken i Europa: En handbok i jämförande fornkunskap Stockholm.

Hooper-Greenhill; E. (2000) Museums and the interpretation of visual culture; Routledge.

Hyenstrand; Å. (1996) Lejonet; draken och korset: Sverige 500–100; Lund.

Jensen; O.W.; (2009) Sveriges och Finlands gemensamma forntid – en ambivalent historia. Idéer om forntiden; kulturarvsbegreppet och den nationella självbilden före och efter 1809. (Sweden’s and Finland’s shared prehistory – an ambivalent story. Ideas about the past; cultural heritage and national self-image before and after 1809.) Fornvännen 104; Stockholm.

Laine C. (1985) ”De nya museerna”; Dædalus.

Lindqvist S. (1929) Vägledning genom samlingarna; från forntiden; Stocholm: Statens historiska museum.

Lundborg; H. (1927) Svensk raskunskap: Folkupplaga; Uppsala.

Löfgren; O. (1996) ”Ett ämne väljer väg”; in Vardagslivets etnologi: Reflektioner kring en kulturvetenskap; ed. Billy Ehn & Orvar Löfgren; Stockholm: Natur och kultur.

Moberg Carl-Axel (1948) "Var stenåldersmänniskorna i Sverige verkligen våra förfäder?" in Nordisk Tidskrift.

Montelius; O. (1917) ”Germanernas hem”; in Nordisk tidskrift.

Montelius; O. (1921) "De ariska folkens hem"; in Nordisk Tidskrift.

Molin T. (2003) Det rätta tidens mått: Göthiska förbundet; fornforskningen och det antikvariska landskapet Umeå: Institutionen för historiska studier.

Nerman B. (1925) Det svenska rikets uppkomst; Stockholm.

Nerman; B. (1946) ”Statens historiska museum: samlingar och verksamhet”; in Ad patriam illustrandam Stockholm: Statens historiska museum.

Pettersson R. (2001) Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering Umeå: Institutionen för historiska studier.

Pettersson; R. (2005) ”Den statliga minnesvårdens framväxt i Sverige under 1900-talet”; in Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Tema kultur och samhälle skriftserie 2005:2.

Rydén V. (2001) ”Vårt folk: Några historiska drag”; (1923) in Vad är Sverige?; ed. Alf W. Johansson. Stockholm.

Selinge; K-G (1976) ”Människan i landskapet: Förhistoriska kulturmiljöer i Jämtland och Härjedalen”; Fornvårdaren 1976:14.

Svanberg; F. In Print; ”Arkeologin och rasforskningen c. 1860-1945”; Archeology historicanthology; ed Påvel Nicklasson & Bodil Pettersson; Lund.

Svanberg; F. (2009) Museer och samlande; The museum of National Antiquities; Stockholm; Studies 12.

Tegnér; G. (1997) ”Medeltida profankultur i utställningen ’Tiotusen år i Sverige’”; in Till Gunnborg: Arkeologiska samtal; ed. Agneta Åkerlund et al.; Stockholm.

Thordeman B. (1946) "Ett museum växer fram"; Ad patriam illustrandam; Stocholm: Statens historiska museum.

Åman; A. (2008) Sigurd Curman Riksantikvarie – ett porträtt; Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Archival and parliamentary sources

SOU 1925:15; Betänkande angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm.

Kungl Maj:ts proposition; Nr 98; 1929.

Riksdagens skrivelse Nr 176; 16 maj 1929.

Axel Bagge; ”Kortfattat förslag till disposition av stenålderns skådesamling i nya Statens historiska museum i enlighet med ritningarna av den 1 augusti 1935”; ATA; kapsel Aa 3; ”MNA” Basutställningar; FIII a:1.

Citations in Crossref