Conference article

Nordiska museet and Skansen: Displays of Floating Nationalities

Magdalena Hillström
Department of Culture Studies, Linköping University, Sweden

Download article

Published in: Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums

Linköping Electronic Conference Proceedings 78:4, p. 33-48

Show more +

Published: 2012-10-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

This article explores how national narratives were performed and displayed at Nordiska museet and Skansen from late 19th century until the end of the 20th century. It shows how the museum’s national narratives were negotiated and transformed in the wake of new political orientations; from the utopia of “folkhemmet” to contemporary visions of the multi-cultural society. Nordiska museet and Skansen have strongly been associated with successful nationmaking. This notion however tends to suppress a prevailing tension between the museum’s Nordicness and its Swedishness. From very early on Artur Hazelius collected objects from an indecisive Nordic area; including Russia and Germany. After his death in 1901 efforts were made to nationalize Nordiska museet and Skansen. From time to time the museum’s Nordic identity has been mobilized; a story that run parallel with tendencies to reject the museum’s Scandinavianist legacy; a legacy dating back to a period when the contemporary Nordic nationstates were yet not politically or culturally defined.

Keywords

No keywords available

References

Arnö-Berg; I. & Biörnstad; A. (eds) (1980) Skansens hus och gårdar;Stockholm; Nordiska museet.

Berg; G. (1933) Artur Hazelius: mannen och hans verk; Stockholm; Natur och Kultur.

Berg; J. (1998) ”Molnen hopar sig” in H. Medelius et al (eds) Nordiska museet under 125 år; Stockholm; Nordiska museet; 346–363.

Blent; K. (ed.) (2005) Skansen; Stockholm; Skansen.

Bohman; S. (1997) Historia; museer och nationalism; Stockholm; Carlssons.

Böttiger; J. (1902) Meddelanden från Nordiska museet 1899 & 1900; Stockholm; Norstedt & söner.

Böök; F. (1923) Artur Hazelius: en levnadsteckning; Stockholm; Norstedt.

Eklund Nyström; S. (1998) ”Lotten avgör framtiden” in H. Medelius et al (eds) Nordiska museet under 125 år; Stockholm; Nordiska museet; 374–399.

Eriksen; A. (1993) ”Den nationale kulturarven – en del av det moderne” in Kulturella perspektiv no 1.

Hazelius; A. (1900) Meddelanden från Nordiska museet 1898; Stockholm; Norstedt & söner.

Hemstad; R. (2008) Fra Indian summer til nordisk vinter: skandinavisk samarbeid; skandinavisme og unionsøpplosningen; Oslo; Akademisk Publisering.

Hillström; M. (1997) “Museums and gendered articulations of modernity” in B. Berner (ed.) Gendered practices; Stockholm; Almqvist & Wiksell; 69–90.

Hillström; M. (2005) ”Hågkomster av en museigrundare: Artur Hazelius; Nordiska museet och Skansen i två biografiska berättelser” in P. Aronsson et al Kulturarvens gränser: komparativa perspektiv; Göteborg; Arkipelag; 170–186.

Hillström; M. (2006) Ansvaret för kulturarvet: studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919; Linköping; Linköpings universitet.

Hirdman; Y. (1979) Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme; Solna; Pogo press.

Lagergren; H. (1931) ”Ornässtugan och dess vasamuseum: faluhantverkarnas insats vid samlingarnas tillkomst i mitten av 1700-talet”; Gammalt och nytt från Dalarna; 141– 145.

Lindblom; A. (1954) Utsikt från Skansen; Stockholm; Norstedt.

Livrustkammaren (2003) 375 år med Livrustkammaren; Stockholm; Livrustkammaren.

Lowenthal; D. (1985) The past is a foreign country; Cambridge; Cambridge University Press.

Löfgren; L. (1998) ”The Nordiska museet and the Future” in Summary: The Nordiska museet during 125 years; H. Medelius et al (eds.) Nordiska museet under 125 år; Stockholm; Nordiska museet.

Medelius; H. (1998) ”Nya satsningar och nya framgångar” in H. Medelius et al (eds) Nordiska museet under 125 år; Stockholm; Nordiska museet; 312–345.

Mårtelius; J. (1987) Göra arkitekturen historisk: om 1800-talets arkitekturtänkande och I G Clasons Nordiska museum; Stockholm; Tekn. högsk.

Nordiska museet (1902) Handlingar rörande installationen i Nordiska museets nya byggnad; bilagda nämndens protokoll af den 24 april och 6 maj 1902; Stockholm; Norstedts.

Nordiska museet (2010); Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2010. Online: www.nordiskamuseet.se/upload/documents/540.pdf

Rentzhog; S. (2007) Friluftsmuseerna: en skandinavisk idé erövrar världen; Stockholm; Carlsson.

Salin; B. (1906) “Foreword” in A. Nilsson The Historical and Etnographical Deparment of Skansen: A Short Guide for the Use of Visitors; Stockholm; Nordiska museet.

Schmidt Galaaen; T. (2005) Kolleger og konkurrenter; Oslo; University of Oslo (Hovedfagsoppgave i historie.)

Sjöberg; L. (1978) ”Carl XV och Ulriksdals slott” in Samlat: en konstbok från Nationalmuseum; Stockholm; Nationalmuseum; 54–79.

Skansen (1906) The historical and etnographical department of Skansen: A short guide for the use of visitors by Axel Nilsson; Stockholm; Nordiska museet.

Skansen (2008) ”Skansen’s vision and mission”. Online. www.skansen.se/en/artikel/skansens-vision-and-mission

Skansen (2010) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 (Annual report and Financial Statement for 2010). Online: www.skansen.se/sites/default/files/skansen/Skansen%20%C3%85rsred_2010.pdf

Sörlin; S. (1998) “Artur Hazelius och det nationella arvet”; H. Medelius et al. (eds) Nordiska museet under 125 år; Stockholm; Nordiska museets förlag; 16–39.

Tjerneld; S. (1980) Djurgården under 300 år; Stockholm; Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Zander; U. (2001) Fornstora dagar; moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte; Lund; Nordic Academic Press.

Citations in Crossref