Conference article

Contested Memory and Re-configured Master Narratives

Show more +

Published: 2012-01-17

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

This paper starts with the conceptualization of museum as an institution of memory; in order to investigate how national museums have handled difficult pasts; conflicting stories or contested objects. It will take a closer look at the institutional experience of Estonian museums under the conditions of repressive political regimes in the 1940s and 1950s; with a longer discussion of the Stalinist period and the constraints of the Soviet museum system. This paper looks at institutions and the fate of collections in order to provide a survey on how collections were transformed in the course of these decades. The institutions introduced here are the Estonian History Museum; the Art Museum of Estonia; and the Estonian National Museum. The profound reorganizations; destructions and redistributions that occurred have determined the collections; as they exist today while defining the fate of particular museums. The other focus is on the interpretation of the Second World War and its representations under transformative socio-political conditions and in the period of post-Soviet transition.

Keywords

No keywords available

References

Annist; S. (2002) ‘Ajaloomuuseumi protsess 1945.–1946. aastal’; Tuna; 3: 40–57.

Astel; E. (2009) ‘Eesti Rahva Muuseum aastatel 1940–1957’; in P. Õunapuu; T. Sikka and I. Tammaru (eds) Eesti Rahva Muuseumi 100 aastat; Tartu: Eesti Rahva Muuseum; 186–247.

Bloch; M. (1992) ‘Internal and External Memory: Different Ways of Being in History’; Suomen Antropologi; 1: 3–15.

Connerton; P. (1989) How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.

Gillis; J. R. (1994) ‘Memory and Identity: The History of a Relationship’; in J. R. Gillis (ed.) Commemorations: The Politics of National Identity. Princeton: Princeton University Press; 3–23.

Jeeser; K. (2009) Museaalide dokumenteerimine Eesti muuseumides. Magistritöö; Tartu Ülikool. Unpublished manuscript.

Helme; S.; Kangilaski J. (1999) Lühike Eesti kunsti ajalugu; Tallinn: Kunst.

Kirme; K. (2007) Muusad ei vaikinud. Kunst Eestis sõja-aastail 1941–1944; Tallinn: Kunst.

Kukk; I. (2009) ‘Kui Kremli täht valgustas muuseumi: stalinismiaegsetest ümberkorraldustest Eesti muuseumides’; Akadeemia; 4: 690–702.

Kõresaar; E. (2011) ‘Märkmeid mälukultuuri muutumisest siirdeajal: Teine maailmasõda Eesti Ajaloomuuseumi püsiekspositsioonis 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul’; Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat LIV. Tartu: Eesti Rahva Muuseum;10–35.

Kuldna; V. (2002) Eestimaa Kirjanduse Ühingu Muuseum (Provintsiaalmuuseum) 1842—1940. Mon Faible’ist ajaloomuuseumiks. Töid Ajaloo Alalt 4. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum; 9–64.

Laid E. (1997) ‘Arhiivimaterjalide kogumisele’; Paopaigad; Tartu: Ilmamaa; 237–238.

Luts; A. (1979) Museoloogia alused I. Õppevahend. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Nora; P. (1989) ‘Between Memory and History: Les lieux de mémoire’; Representations 26 (Spring); Special Issue: Memory and Counter-Memory; 7–25.

Onken; E.-C. (2004) ‘Wahrnehmung und Erinnerung: Der Zweite Weltkrieg in Lettland nach 1945’ in M. Flacke (ed.) Mythen der Nationen. 1945; Arena der Erinnerungen. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin. Vol. 2. Mainz: Philipp von Zabern Verlag; 671–692.

Peets; E. (2005) ‘EK(b)P VIII pleenumi järellainetus Eesti NSV Riiklikus Ajaloomuuseumis’; Muuseum; 1: 40–42.

Radstone; S. (2000) ‘Working with memory: an introduction’; in S. Radstone (ed.) Memory and Methodology. Oxford & New York: Berg; 1–22.

Raisma; M. (2009a) ‘Muuseumi mõte. Eesti muuseumi identiteedimuutustest 19–20. sajandil’; Akadeemia; 4: 774–796.

Raisma; M. (2009b) ‘Aegruum nõukogudeaegses muuseumiekspositsioonis’; in A. Randla (ed.) Aeg ja ruum: Uue muinsuskaitse poole; Eesti Kunstiakadeemia toimetised 19; Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus.

Raisma; M. (2009c) ‘Pärand ja perestroika. Muutused muuseumides 1980. aastate lõpul– 1990. aastate alguses’; Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture; 18/3–4: 99–124.

Rosenberg; I. (ed.) (1961) Eesti NSV muuseumid; Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Teder; I. (2008) ‘Eesti Kunstimuuseumi oma maja lugu’; Muuseum; 2 (24): 47–51.

Todorov; T. (2001) ‘The uses and abuses of memory’; in H. Marchitello (ed.) What Happens to History: The Renewal of Ethics in Contemporary Thought. New York and London: Routledge; 11–22.

Viires; A. (1993) ‘Etnograafia arengust Eesti NSV päevil (1940–1990)’; in A. Viires (ed.) Muunduv rahvakultuur: Etnograafilisi uurimusi; Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Citations in Crossref