kartabor.gif (16759 bytes)


Borensberg (Husbyfjöl)
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

husby_ra3_borennorrbysjon_1754-55_med.jpg (20681 bytes)Borensberg hette förr Husbyfjöl. Det är den benäm­ningen som möter oss på de gamla kartorna. Det anses att här har det sedan urminnes tid varit ett över­gångs­ställe eller en bro för resande på den gamla riks­vägen mellan Skänninge och Örebro. Namnbytet till Borensberg kom till stånd i samband med det stora kraft­verks­bygget vid Näs 1904. Den samhälls­bildning som följde benämndes Borensberg.

Denna karta är från 1754 och beskriver Motala ströms lopp mellan sjön Boren och Norrbysjön. Vi kan urskilja bron vid Husbyfjöl och den stra­tegiskt lokali­serade väg­krogen vid norra brofästet.
Mot öster är beteck­ningen "lanor" utsatt. Det betecknar det för Motala ström typiska "lane­fisket efter ål". (Se även Näs bro). Fortsätter vi österut identi­fierar vi lätt ortsnamn som Näs kvarn, Kungs Norrby, Brunneby kyrka.
Broar fanns förutom vid Husbyfjöl vid Näs kvarn och Kungs Norrby. Vid Näs kvarn kan man t.o.m.
urskilja en liten kanal inritad all leda båtfarande förbi Näs-fallen (KrA).


Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
vala023159_borensberg_max.jpg (71167 bytes) På denna karta över Husbyfjöl (Borensberg) från 1774 är bron över Motala ström med till­hörande vägkrogar tydligt utritad. Man ser också vägarnas dragning och markanvändningen.
På landtungan vid utloppet ur sjön Boren anges "Måssagtig Mark och Äng" (VaLa).)
husby_k21_katop_borhusdet_vrook_1770.jpg (56919 bytes) Detta är troligen en konceptkarta från 1770-talet där karto­grafen
börjat rita in byggnader, vägar, broar och olika markslag.
thbg_I17_borensberg-kungsno.jpg (88489 bytes) Översiktskarta från 1784 som visar de då aktuella kanal­sträckningarna vid utloppet till sjön Boren.
På kartan kan man också se hur Göta kanal fått en få en ny alter­nativ sträckning förby Kungs Norrby inritad.
husby_38_gkm_bornashel_telf_91808.jpg (60082 bytes) Kanalsträckningen enligt förslaget 1808. Göta kanal löper parallellt med Motala ström. Vid södra brofästet intill lands­vägen har en hamn­bassäng ritats in och vid inloppet redovisas djup­mätningarna i sjön Boren.
telf_III12_1808_borensberg.jpg (87283 bytes) Detaljutsnitt av ovan­stående karta. (Färgskillnad p.g.a. annat foto)
Här kan man iaktta hur bebyggelsen vid norra brofästet utvecklats. Den ursprung­liga väg­krogen har fått grannar. Nuvarande Göta Turist­hotell byggdes 1808.
En s.k. utjämnings­sluss för att motverka vatten­stånds­ändringar i Boren har ritats in.
En speciell detalj är att sjöbottnens beskaffenhet redovisas, förutom djup­mät­ningarna i Boren redovisas .
husby_322_gkm_borhusdet_fors_1809_max.jpg (59480 bytes) På denna ovanligt vackert utförda kanal­karta över Husbyfjöl och Henfors, troligen från 1808, kan man iaktta smärre korri­geringar med rödpenna. Sannolikt var dessa korrigeringar av kanal­linjen föranledda av skotten Thomas Telfords inspektions­resa i augusti 1808.
husby_30_gkm_borhusdet_1823.jpg (62636 bytes) Detta är en specialkarta från 1823 som utvisar hur långt Göta kanal­bygget hunnit. Man ser att kanalen är vatten­fylld fram till en håll­damm strax före slussen vid Borensberg. Antagligen pågick vid detta tillfälle anlägg­ning­sarbetena för slussen, hamnen och anslut­ningen till sjön Boren.
Speciellt för denna karta är de inritade kul­vertarna för korsande
vatten­drag.
Längst ner finns en längdprofil inlagd.
kai831hu_husby_1817.jpg (70487 bytes) En konceptkarta från 1830-talet som visar den nästan fördig­ställda Göta kanals sträck­ning och ankny­tande anlägg­ningar (KrA).
turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.