kartabor.gif (16759 bytes)


Sjöbacka bro
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

vala023162_sjobacka_250.jpg (9742 bytes)Karta över utloppet från Norrby­sjön och forsarna i Motala ström vid Sjöbacka och Råby 1774. Här tänkte man sig att Göta kanal skulle ansluta till Norrby­sjön och sedan leda kanal­trafiken förbi de då ännu out­byggda forsarna ned till Kungs­bro vid sjön Roxen.

På den detaljrika kanalkartan från 1774 kan man förutom kanal­sträckningen se de för den tiden typiska små­skaliga fiske- och kvarn­anlägg­ningarna i Motala ströms forsar. Detta ligger i våra dagar dränkt under Malfors kraft­verks­damm (VaLa).

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I17_brunnby-sjobacka.jpg (90638 bytes) Översiktskarta från 1784 som visar det befint­liga väg­nätet och de pla­nerade kanal­sträck­ningarna. Vid Sjöbacka korsar lands­vägen Lin­köping-Motala den planerade kanal­sträck­ningen och här anläggs Sjöbacka bro. Av kartan framgår tydligt genom­slaget för den nya kanal­grävnings­tekniken. Istället för att utnyttja Norrby­sjön dras det nya kanal­förslaget utmed höjd­kurvan en bit upp från sjöstranden.
telf_III14_1808_sjobacka.jpg (79594 bytes) Detalj av kanal­förslaget från 1808 som visar utfarten från Sjö­backa by och kors­ningen med Göta kanal.
På kartan är också byn Säby utsatt. Byarna var vid denna tid oskif­tade. I Säby låg profoss­bostället som ägdes av kronan. I sam­band med Göta kanals till­komst skiftades byarna och pro­fossen fick flytta. Kronans mark i Säby behövdes för att ersätta privata mark­förluster.
turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.