kartabor.gif (16759 bytes)


Ljungs broar
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

vala023162_ljung_250.jpg (9503 bytes)Ljungs säteri har en lång historia. Under kanal­byggnads­tiden ägdes Ljung säteri av den berömde Axel von Fersen. Efter hans olyckliga från­fälle i Stockholm den 6 juni 1810 övertog Axels bror Fabian Ljungs säteri. Eftersom den planerade kanal­sträck­ningen skulle komma att ta i anspråk stora arealer av Ljungs säteri blev förhand­lingarna med Baltzar von Platen om mark­ersätt­ningar, bro­för­bindelser m.m. svåra och långa. Särskilt svåra blev för­hand­lingarna om bro­förbin­delserna till säteriet och kvarnarna vid Motala ström. Som framgår av kartorna nedan kom kanal­projektet att beröra tre tillfarts­vägar, en till Ljungs säteri och två till Ljungs kyrka. Av dessa fick två slut­ligen broför­bindelse.
(Litteratur se: Kanal­forskning - Wingårdh, G., 1993, Mark­förluster och marks­ersättningar inför grävningen av Göta kanal).

Von Rööks karta över "Ljungs Herrgård" från 1774".  Förutom herrgården och dess ladugård är Ljungs kyrka utsatt (VaLa).

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!Övriga kartor från området:
thbg_I17_sjobacka-ljung.jpg (92885 bytes) Över­siktskarta från 1784 som visar den gamla före­slagna kanal­sträckningen 1774 och den nya. Lägg märke till hur väl den tidens åkermark var karterad och hur den nya kanal­sträckningen skulle komma att minska och dela upp åker­marken. Siffrorna på kartan anger höjd­mätningar (avvägnings­linjer).
telf_III14_1808_ljung.jpg (145490 bytes) Detalj ur kanal­förslaget från 1808 som visar hur utfarten från Ljungs säteri korsar den blivande kanalen vid Stora Fiskar­hem. Att döma av kartan ovan har denna utfart byggts någon gång mellan 1784 och 1808.
telf_III14_1808_slata_ljung.jpg (94817 bytes) Karta över Släta by, byn som kom att utraderas. Byn bestod av fem gårdar varav den ena var Post­gård. Den mark som gick förlorad var privatägd åker graderad till "högsta kvalitet". Byggnaderna i Släta by mon­terades ned såldes och flyttades.
Vart de flyttades är oklart men med hjälp av gamla mått­uppgifter har man försökt identi­fiera var de ut­flyttade husen från Släta by finns idag.
telf_III15_1808_fiskhem_lju.jpg (55189 bytes) Detalj av kart­förslaget från 1809 som visar gården Högåsa (Högåsen) och den södra ut­farten från Ljungs säteri. Vid denna överfart anlades en rull­bro, byggd på Motala verk­stad - en av de få som ännu är i bruk.
ljung_flyg.jpg (68616 bytes) Flygbild över Ljungs säteri från 1991

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kultur­miljö­enheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.