Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007

Å kyrka, Norrköpings kommun, Linköpings stift

Kulturhistoriska karaktäriseringar av kyrkor och begravningsplatser i Linköpings stift

Linköpings stift har med hjälp av statliga medel initierat flera kulturhistoriskt inriktade inventeringar under senare år. Av dessa är Kulturhistoriska karaktäriseringar av kyrkor och begravningsplatser den största. Inventeringen utfördes åren 2004 till 2007 av antikvarier vid länsmuseerna i Östergötland, Jönköping och Kalmar – de tre län som helt eller delvis ingår i Linköpings stift (se stiftskarta). År 2012 finns i Linköpings stift 249 kyrkor och 236 begravningsplatser som är skyddade enligt 4 kap. Kulturminneslagen § 3-4. Inventeringen har även medtagit några kapell och begravningsplatser som inte förvaltas av Svenska kyrkan.

Det främsta syftet med projektet har varit att beskriva de kulturhistoriska värdena i nuläget och därmed fungera som kunskaps- och prioriteringsunderlag vid fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Arbetet har bestått av en byråinventering och ett fältbesök, varefter resultatet har sammanfattats i en rapport för varje kyrka och begravningsplats. De flesta kyrkor, men inte begravningsplatserna, har också lagts in i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

Varje rapport innehåller en kort beskrivning av socknen, kyrkomiljön och kyrkan/begravningsplatsen, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning, samt en händelselista. För att komplettera informationen om kyrkornas historiska utveckling kan hänvisas till bland annat Riksantikvarieämbetets projekt Sveriges kyrkor och Sockenkyrkoprojektet, och för mer detaljerad information om de enskilda objekten hänvisas till Antikvarisk Topografiska arkivet samt arkiven vid respektive länsmuseum.

Ingen inventering av denna omfattning har tidigare genomförts i Linköpings stift, och för första gången kan uppgifter om stiftets bestånd av kyrkor och begravningsplatser samlas på ett ställe. Det är därför ett stort nöje att i samarbete med Linköpings Universitet nu kunna göra samtliga rapporter tillgängliga för allmänheten!

Gunnar Nordanskog, stiftsantikvarie Linköpings stift

Referens till databasen

Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.kyrkomiljo

 Sök rapport >>>