Konferensstöd

Som förlag erbjuder vi stöd för dig som konferensarrangör. Du kan få tillgång till ett webbaserat stödsystem för hantering av konferensbidrag. Vi publicerar även din konferensproceedings eller book of abstract i en av våra konferensserier.

Stödsystem för inskickning av konferensbidrag

Du kan som konferensarrangör få tillgång till vårt webbaserade system för att ta emot konferensbidrag. I systemet kan du även skicka ut bidragen för vetenskaplig granskning. Systemet vi använder är en egen installation av Open Journal Systems (OJS). Det är även i detta system proceedingen sedan publiceras

Vi råder dig att skapa en egen hemsida åt konferensen på liu.se. Anmälningsformulär till konferensen och betalningsförfarande får du också ordna på annat sätt. Kontakta gärna kommunikationsavdelningen för detta.

Vi erbjuder även att göra plagieringskontroller med verktyget Similarity Check

Publicera konferensproceedings

LiU E-press publicerar konferensproceedings eller book of abstracts i någon av våra konferensserier. Publiceringen i serierna är kostnadsfri både för redaktionen och författarna och sker alltid med Open Access. Villkoret för att publicera hos oss är att konferensen har anknytning till LiU som t.ex. att organisatör eller redaktör är anställd vid LiU.

Våra två konferensserier är

Linköping Electronic Conference Proceedings

ISSN: 1650-3686 (tryckt), ISSN: 1650-3740 (online)
Här publiceras proceedings med konferensartiklar av hög kvalitet som är oberoende vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Serien är rankad som nivå 1 i den norska listan över publiceringskanaler.

Linköping Electronic Press Workshop and Conference Collection

ISSN: 2003-6523 (online)
Här publiceras book of abstracts och proceedings med artiklar som inte genomgått vetenskaplig granskning.

Tryckt och/eller Digitalt

Vi kommer överens med er när materialet ska göras tillgängligt. Om det är på konferensens första dag eller vid ett annat överenskommet datum efter konferensen bestämmer ni.

Vi hjälper till med tilldelning av ISBN för hela proceedingen, och tilldelning av DOI av varje konferensartikel.

Vi har ett samarbete med LiU-Tryck om ni även önskar ge ut materialet i tryckt format.

Publiceringsinstruktioner för redaktörer

  • Ansök om att få publicera din konferensproceeding hos LiU E-press.
  • Skriv på en publiceringsöveresnkommelse med oss. Den representant som skriver på måste ha en anställning eller affiliering hos Linköpings Universitet.
  • Samla in publiceringsavatal från alla författare. Mall till avtal finns här
  • Se till att alla artiklar är sidnumrerade. Sidfoten ska innehålla konferensens namn.
  • Se till att den kompletta proceedingen innehåller titelsidor med information om konferensens namn, plats, datum, konferensens redaktör(er), ISBN, ISSN och innehållsförteckning. Organisations- och programkommittén och sponsorer bör även anges i titelsidorna om sådan information finns.
  • Förbered alla konferensartiklar så att de är uppdelade i separata pdf-filer (om de ska publiceras separat) så att de är färdiga för publicering.
  • Om du anväder OJS för att samla in artiklarna kan filer och metadata i systemet användas. Om inte måste du fylla i en Excel-fil med metadata (titel, författare, sidonummer, abstract) om respektive artikel. Excel-filen ska sedan skickas tillsammans med konferansartiklar, komplett proceeding (eller fil med Book of abstract) till oss senast en vecka före önskat publiceringsdatum.

Mallar

Vi har skapat två olika mallar i Word-format för konferensartiklar.

Publiceringsöverenskommelser

Det är upp till arrangörerna av konferensen att informera författarna att deras bidrag kommer att publiceras elektroniskt och göras fritt tillgängligt vid Linköping University Electronic Press.

När bidraget accepterats för publicering ska en publiceringsöverenskommelse skrivas under av författaren. Överenskommelsen skickas till organisatiören, som sedan levererar samtilga avtal till oss.

Alla författare behåller upphovsrätten när de publicerar vi Linköping University Electronic Press. Vi ger ut nya proceedings under licensen Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) licence, or Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 (CC BY-NC). Äldre proceedings har fram till och med 2019 getts ut med licencen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 (CC-BY-NC). På Legala Handboken kan du läsa mer om upphovsrätt.