LiU E-Press – en kortfattad historik

I mitten av 1990-talet, innan internet fått sitt stora genomslag, satt Erik Sandewall, professor i datalogi vid Linköpings universitet, och funderade på hur webben kunde utnyttjas för att reformera granskningsprocessen kring vetenskapliga publikationer. Istället för att skicka ett artikelmanus via en vetenskaplig tidskrift på anonym granskning till en grupp forskare (så kallad peer review), kunde man publicera artikeln öppet på nätet och sedan låta hela världens expertis stå för granskningen. Webben öppnade helt nya publicerings- och kommunikationsmöjligheter och Sandewall lade också upp en webbaserad, interaktiv lärobok inom sitt eget forskningsområde artificiell intelligens (AI).

För att dessa tankar skulle kunna förverkligas krävdes någon typ av förlagsverksamhet. Sandewall lade fram ett förslag om att inrätta ett vetenskapligt elektroniskt förlag vid Linköpings universitet. Förslaget antogs av universitetets styrelse, som i oktober 1996 inrättade Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) med Sandewall som förlagschef.

Den första tidskriften som gavs ut vid LiU E-Press var Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI), som använde sig av den öppna peer review som Sandewall hade skisserat. Doktorsavhandlingar, studentuppsatser, konferensproceedings och institutionsrapporter var andra publikationstyper som förlaget nu började publicera elektroniskt.

Förlagsverksamhet av den här typen var ännu en ganska omdiskuterad företeelse och kritiker menade att det var oklokt att blanda publicering av forskningspublikationer med studentarbeten, vilket man befarade skulle sänka kvaliteten på förlaget. Andra undrade om man verkligen kunde förlita sig på internets beständighet och tekniska tillförlitlighet. Riskerade inte det som bara publicerades elektroniskt att gå förlorat om webben bara visade sig vara en övergående ”fluga”? För säkerhets skull tryckte man därför även upp och distribuerade exemplar av förlagets tidskrifter på papper.

Till en början utgjorde förlaget en egen enhet inom Linköpings universitet. I april 2004 blev LiU E-Press en fristående enhet inom universitetsbiblioteket, för att några år senare helt inordnas under biblioteket och dess styrelse. Sedan 2009 är förlaget en del av verksamheten vid avdelningen Publiceringens infrastruktur (PI) vid universitetsbiblioteket.

För att publicera studentuppsatser använde LiU E-Press från början ett system med ursprung på universitetets ekonomiska institution. Arbeten av forskare publicerades via statiska sidor på förlagets webbplats och ytterligare ett system användes för registreringen av arbeten författade av universitetets forskare. År 2005 övergick man till det vid Uppsala universitet utvecklade Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) för publicering av studentarbeten och året efter även för publicering av doktors- och licentiatavhandlingar. Sedan 2008 används DiVA även för registrering av LiU-forskares arbeten som inte publiceras i fulltext.

LiU E-Press är idag värd för ett tiotal vetenskapliga tidskrifter, som samtliga publiceras open access, det vill säga fritt tillgängligt för alla. Man är även värd för databaser innehållande historiskt källmaterial såsom kyrkböcker, böteslängder, fångrullor och medicinhistoriskt material. Flera av databaserna har sitt ursprung i digitaliseringsprojekt på 1990-talet. Förlaget tillgängliggör även bibliografiska databaser och söktjänster och har en rad tjänster riktade till LiU:s forskare.

Läs mer

Peter Berkesand: Linköping University Electronic Press: ett icke-kommersiellt open access-förlag
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-155119