Sök i Kyrkornas böcker

Databasen innehåller bibliografiska data och proveniensbeskrivningar av de närmare 6 000 kulturhistoriskt värdefulla objekt som återfanns vid 2018-2019 års inventering av boksamlingar i Linköpings stifts kyrkor.