Norrköpings Poliskammare (1874-1879)

Gå direkt till söksidan

Norrköpings poliskammare inrättades 1825 genom ett Kungligt brev den 18 mars samma år. Redan fr.o.m. 1822 hade Norrköpings polisstyrelse Kungl. poliskammare, utan att i egentlig mening fungera som en sådan. Poliskammare var en i vissa större städer inrättad polismyndighet och namn på en särskild kommunal polismyndighet, som tillsammans med magistraten utövade tillsyn över stadens polisstyrka. Magistrat var i Sverige från medeltiden till kommunreformen 1862 namnet på det högsta beslutande organet för städer med egen rättslig befogenhet. Begreppet poliskammare försvann i samband med polisväsendets förstatligande år 1965. Poliskammare fanns i Stockholm, där den var en del av överståthållarämbetet för polisärenden, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Karlskrona, Örebro samt Norrköping. Poliskammarens uppgift var efterspaning, åtal och dom i mindre mål. Det fanns två olika poliskammare, där den ena bestod av en polismästare med ett par bisittare. Dessa utövade både polisdomsrätt och övrig polismyndighet. I den andra delades verksamheten upp på två avdelningar, där polisdomaren enbart fungerade som domare medan polismästaren skötte övrigt polisarbete.

Poliskammarens register

Det register som digitaliserats tjänade som en slags polisunderrättelse. När en fånge frigavs skickades uppgifterna om fången till de olika poliskammardistrikten så att dessa kunde hålla fången under uppsikt. Huvudregistret består av en stamrulla och en porträttrulla. Det som registrerats är Norrköpings Poliskammares rulla med uppgifter hämtade från stamrullan och porträttrullan. Registret innehåller fotografier över fångarna, vilket gör det till ett unikt tidsdokument eftersom fototekniken var tämligen ny vid denna tid. Registret gäller manliga fångar i Sverige från 1800-talet och innehåller 3.500 poster med uppgifter om bl.a.

Register från Norrköpings Poliskammare
Register från Norrköpings Poliskammare
 • Yrke
 • Namn
 • Datum för frigivning
 • Ort där han tidigare var skriven
 • Födelsedatum
 • Församling
 • Härad (stad) och län
 • Uppgifter om tidigare och senaste brott
 • Utslag (dom), från vilken myndighet och datum
 • Straff och när det började avtjänas
 • Ort som fången avvisades till
 • Belopp – egna medel och besparad arbetstjänst vid frigivning
 • Signalement och andra utmärkande kännetecken
 • Porträtt av fången
Registrering

Norrköpings poliskammare omfattar perioden 1874–1888 med volymbeteckning DVE:1–13. All registrering sker källtroget, vilket betyder att alla förkortningar, gammalstavning osv. har bibehållits. Undantaget är datum som registrerats enligt nutida sätt för att anpassa det till datamediet och underlätta sökningar i databasen. All registrering har skett direkt från originalet som Landsarkivet i Vadstena har levererat. ArkivData i Norrköping har digitaliserat registret som består av 3 500 poster.

Referens till databasen

Landsarkivet i Vadstena, Norrköpings poliskammare, 1874–1888, volymerna DVE:1–13. Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.polis

 Sök i registret >>>