Sockenstatistik från Östergötland 1749 - 1859

Om databasen

Befolkningsutveckling

Ettårstal är precis som det låter årsvisa uppgifter från den socken man valt att titta på. Observera att de årsvisa uppgifterna kan skifta mycket, i synnerhet i små församlingar där det statistiska underlaget är litet.

Följande uppgifter finns:

  • Allmänt dödstal: Andelen döda i promille av totalbefolkningen: Döda / totalbefolkningen x 1000)
  • Födelsetal: Andelen födda i promille av totalbefolkningen: (Födda / totalbefolkningen x 1000)
  • Vigseltal: Andelen vigda i promille av totalbefolkningen: (Vigda / totalbefolkningen x 1000)
  • Spädbarnsdödlighet: Andelen som dog före ett års ålder i promille: (Döda före ett års ålder / födda x 1000)
  • Totalbefolkning: Det totala antalet invånare i församlingen den 31 december det angivna året.

Med flytande femårsmedeltal menas ett tal som bildats som ett genomsnitt av värdet för fem näraliggande år. För 1777 är femårsmedeltalet till exempel genomsnittet för åren 1775–1779, för 1778 genomsnittet för åren 1776–1780 osv. Samma uppgifter finns för femårsmedeltalen som för ettårstalen. Observera att värdena för totalbefolkningen alltid är årsvisa, inte femårsmedeltal!

Åldersklasser är en uppdelning av en församlings invånare i olika åldersklasser. Här finns även totalbefolkningssiffrorna med så att man snabbt ska kunna räkna ut de olika åldersgruppernas andel av befolkningen. Befolkningen har också delats upp på kön så att den könsvisa sammansättningen ska framgå. Följande åldersintervall förekommer: spädbarn, 1–4 åringar, 5–14 åringar, 15–34 åringar, 35–59 åringar samt 60 åringar och däröver. Det är dessa uppgifter som inte finns för varje år i källorna. Siffrorna för mellanliggande år är därför interpolerade i efterhand.

Stånd och yrken

Norrköpings stad

Tabellerna för Norrköping är något komplicerade på grund av att Norrköpings stad tidvis bestod av fyra olika församlingar, nämligen Sankt Olai, Hedvig (även kallad tyska eller utländska), Mosaiska församlingen och Korrektionsinrättningen (där endast kvinnor vistades).

Det stora flertalet av befolkningen finns emellertid genomgående upptagna i Sankt Olai. Med utgångspunkt från detta har därför en ny socken kallad Norrköpings stad genererats, vilken förutom siffrorna för Sankt Olai också innehåller siffrorna från de andra församlingarna när sådana finns. Det kan trots allt vara så att Judiska församlingen och korrektionsinrättningen är medräknade i Sankt Olai vissa år men inte andra. Exakt hur det förhåller sig visste bara prästen som skapade tabellerna.

Genererade siffror

I slutet av perioden finns endast siffror vart femte år för åldersklasserna. Siffror för mellanliggande år har därför uppskattats med hjälp av omkringliggande värden.

Felkällor

Förutom att prästen kan ha räknat eller skrivit fel kan det även ha smugit sig in fel vid registreringen av tabellerna. Sockenstatstiken är trots allt en andrahandskälla så lita därför inte blint på uppgifterna.

Generellt sett är värdena före år 1800 relativt osäkra, därefter bör de dock vara tämligen korrekta.


Vilket år vill du ha uppgifter för:

Vilket intervall vill du ha uppgifter för?

Från: till: