Konferensartikel

Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957

Sture Brändström
Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:15, s. 181-189

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ambjörnsson; R. (1988): Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverk-samhälle 1880–1930. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Ambjörnsson; R. (1996): Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Bonnier Alba.

Bohman; S. (1985): Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Diss. Stockholm: Nordiska museets handlingar 103.

Bourdieu; P. (1996): Homo academicus. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Bourdieu; P. (1986): Kultursociologiska texter. I urval av D. Broady och M. Palme. Stock-holm: Salamander.

Broady; D. (1990): Sociologi och epistemologi. Om Bourdieus författarskap och den histo-riska epistemologin. Diss. Stockholm: HLS Förlag.

Broady; D. & Lundgren; U-P. (1984): Rätten att tala. Skeptron. Texter om läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Symposion.

Brändström; S. & Wiklund; C. (1995): Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Diss. Umeå: Pedagogiska institutionen Umeå univer-sitet.

Larsson; A. (2005): En idéhistorisk studie av Framnäs Folkhögskolas musikutbildning (preli-minär titel på bokmanus).

Lilliestam; L. (1995): Gehörsmusik – blues; rock och muntlig tradering. Göteborg: Bo Ejeby Förlag.

Munkhammar; B. (2000): Hemligskrivaren. En essay om Eyvind Johnson. Stockholm: Bonni-ers.

Trondman; M. (1994): Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till och i hög-skolan. Diss. Stockholm: Carlssons Förlag.

Enquist; P.O. (1983): Musikanternas uttåg. Stockholm: Norstedt.

Citeringar i Crossref