Konferensartikel

Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?

Anna Rédei Cabak
Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Univetsitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:16, s. 191-207

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kultursemiotiken per se analyserar mötet mellan kulturer. Begrepp som ego-kultur; extrakultur och icke-kultur är centrala i undersökningar som syftar till att blottlägga den självbild en kultur gör av sig själv i mötet med en annan. Dessa begrepp har paralleller på individnivå med de personliga pronomina i språket.

I den uppsats jag ämnar presentera kommer jag därför att koncentrera mig på en diskussion inom ramen för kultursemiotiken om ”jagets” tillblivelse; genom ett intersektionellt prisma bestående av främst religion; nationalitet och kön; i relation till en pilotstudie av Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland; där hon vistades ett par månader mellan 1803 och 1804. Frågor som berörs är: Skiftar Mme de Staëls självförståelse som kvinna; protestant och intellektuell i de olika sammanträffanden hon gör i Tyskland? Hur uppfattar hon sin egen komplicerade nationella tillhörighet i dessa möten? Mme de Staëls komplexa bakgrund gör hennes självbiografiska reseskildring särskilt intressant för en kultursemiotisk analys; som syftar till att förklara hennes mångskiftande självrepresentation.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aurelius; Hættner Eva (1996): Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografierfrån Agneta Horn till Fredrika Bremer; Lund.

Austin; J. L (1982): How to do things with words; Oxford university press.

Bakhtin; M. M (1986): ”The problem of the text in linguistics; philology; and the human sciences: An experiment in philosophical analysis” och ”The Bildungsroman and its significance in the history of realism (toward a historical typology of the novel)”; i Speech Genres and other late essays; Austin.

Bakhtin; M. M. (1995): ”Author an hero in aesthetic activity”; i Holquist; Michael & Liapunov; Vadium (red.); Art and answerability; Austin.

Bakhtin; M. M. (2001): ”Discourse in the Novel”; i The Dialogic Imagination; Austin: University of Texas press.

Balayé; Simone (1971): Carnets des voyages de Mme de Staël; Genève.

The Cambridge dictionary of philolosophy (1999); Robert Audi (red.); Camebridge university press.

Danet; Brenda & Tamar Katriel (1994): ”Glorious obsession; passionate lovers; and hidden treasures. Collecting; metaphor; and the Romantic ethic”; i The Socialness of Things. Essays on the Socio-Semiotics of Objects; New York.

Davies; Catherine Glyn (1990): Conscience as consciousness: the idea of self-awareness in French philosophical writing from Descartes to Diderot; Oxford.

Diderot; Denis (1963): Oeuvres politiques;. Paul Vernière (red.); Paris.

Goethe; Johann Wolfgang von (1994): Den unge Werthers lidanden; Stockholm.

Haussonville; Comte de (1928): Madame de Staël et l’Allemagne; Paris.

Hopp; Lajos (1981): ”Voltaire et Rousseau: l’Apparation des Lumières en Hongrie”; i Eduard Bene (red.); Les Lumières en Hongrie en Europe Central et en Europe orientale; Budapest.

Johansen; Jørgen Dines (1984): ”Forsøg på en systematisering af vurderingskriterier for skønlitterære tekster”; i Jørgen Dines Johansen; Erik Nielsen (red.) Litterær værdi og vardering; Odense.

Moers; Ellen (1975): ”Mme de Staël and the woman of genius”; i; American Scholar; vol. 44; no. 2.

Oxford dictionary of philosophy (1996); Simon Blackburn (red.); Oxford university press.

Olsson; Bernt och Algulin Ingemar (1999): Litteraturens historia i världen; Stockholm.

Pange; Jean comtesse de (1929): Mme de Staël et la découverte de l’Allemagne; Paris.

Rédei; Anna Cabak (2004): ”Madame de Staël and the quest for honour: a study in cultural semiotics”; uppsats framlagd på konferens i Gripsholm; juni 14–16 2004. Gripsholm. (Under tryck i förkortad version).

Rédei; Anna Cabak (2003): ”Jagets förhållande till den andre: en kultursemiotisk analys av Mme de Staëls reseberättelse från Habsburg”; en opublicerad D-uppsats framlagd på Historiska institutionen; Lunds universitet; feb. 2003. Lund.

Rousseau; Jean-Jacques (1994): The collected writings of Rousseau ; vol. III & IV; Roger D. Masters; Christopher Kelly (red.).

Rousseau; Jean-Jacques (1915): The political writings of Jean-Jacques Rousseau; vol. I; Cambridge.

Rousseau; Jean-Jacques (1964): Oeuvres complètes; vol. III; du Contrat social; écrits politiques; Dijon.

Rousseau; Jean-Jacques (1992): ”Om vetenskaperna och konsten”; i Kulturen och människan; Uddevalla.

Rousseau; Jean-Jacques (1994): Om samhällsfördraget eller statsrättens grunder; Stockholm.

Searle; John (1999): Mind; language and society. Philosophy in the real world; London.

Sjöblad; Christina (1997): Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet; Stockholm.

Solovieff; Georges (1990): L’Allemagne et Madame de Staël. En marge d’un ”evenement”; Paris.

Sonesson; Göran (1992): Bildbetydelser; Lund.

Sonesson; Göran (1998):”The concept of text in cultural semiotics”; i Peeter Torop; Michail Lotman; Kalevi Kull (red.); Sign Systems Studies; Tartu.

Sonesson; Göran (2000): ”Alter meets ego: the meaning of otherness in cultural semiotics”; i Semiotica 128–3/4; 537–559.

Soumet; Alexandre (1814): Les scrupules littéraires de Mme de la baronne de Staël; Paris.

Staël; Germaine de (1982): Correspondance générale; vol. V; Béatrice W. Jasinski (red.); La Ravoire; Hachette.

Staël; Germaine de (1820–1821): ”De l’Allemagne” [1810–1813]; i Oeuvres Complètes; band 1; vol. X; Paris.

Staël; Germaine de (1820–1821): ”Considérations sur la révolution françoise” [1818]; i Oeuvres Complètes; Band 2; vol. XIII; Paris.

Staël; Germaine de (1820–1821): ”Dix années d’exil” [1810–1813]; i Oeuvres Complètes; vol. XV; Paris.

Staël; Germaine de (1820–1821): ”Lettres sur les écrits et le caractère de J. J. Rousseau” [1788]; i Oeuvres Complètes; vol.I; Paris.

Staël; Germaine de (1822): Friherrinnan Staëls tioåriga landsflykt; Stockholm.

Wedberg; Anders (1985): Filosofins historia; vol. II; Stockholm.

Wertsch; James V. (1998): Mind as action; New York & Oxford.

Zemek; Theodora (1982): ”Mme de Staël et l’ésprit national”; i Dix-huitième siècle; V: 14/Y:1982 89–101; Paris.

Österberg; Eva (2002): ”Litteratur och kultur; text och liv”; i Historisk Tidskrift; 2002:1. 207

Citeringar i Crossref