Konferensartikel

Att haka fast vid något

Anna Ljung-Hagborg
Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet / Inst. För språk och kultur, Södertörns högskola

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:51, s. 633-642

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Hur kan vi förstå människors försök att förankra sig själva i något fysiskt; fast och konkret när de upplever sina liv som präglade av kris? Jag vill ta den här frågan som utgångspunkt för att diskutera den roll existentialistisk; fenomenologisk teori kan spela i dagens etnologi. Det in-nebär att jag vill rikta fokus mot hur människor försöker finna nytt ”fotfäste” när de upplever att den värld de tidigare tagit för självklar har rasat; samt hur kulturella förlagor underlättar eller försvårar dessa strävanden. Mitt empiriska material består av dels tio djupintervjuer med män som har anknytning till mansjourer eller manliga kriscenter; dels en dagbok.

Mitt konferenspaper behandlar två teman:

För det första kopplingen mellan materiella tillgångar och föreställningar om vad som utgör en bra eller lycklig familj. Vad betyder egentligen snickrandet på sommarstugan eller renove-randet av vindsvåningen på ett djupare plan?

För det andra hur männen i min studie försöker finna förankring i något fysiskt och konkret när de upplever sig desorienterade eller inte vet hur de ska gå vidare med sina liv efter skils-mässan eller separationen.

Jag vill (utifrån ovan nämnda teman) diskutera hur det är möjligt att som etnolog förstå det materiella i relation till det existentiella.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Arendt; Hanna (1998): Människans villkor: vita activa; Göteborg:Daidalos.

Bengtsson; Margot och Frykman; Jonas (1987): ”Om maskulinitet: Mannen som forsknings-projekt”; Rapport/ delegationen för jämställdhetsforskning: 11; Stockholm: JÄMFO.

Brembeck; Helene (1999): ”Det (post)moderna moderskapet”; i Meurling Birgitta; Lundgren Britta; Lövkrona Inger (red.); Familj och kön. Etnologiska perspektiv; Lund: Studentlit-teratur.

Brockelman; Paul (1980): Existential Phenomenology and the world of ordinary experience; an introduction; Lanham; New York; London: University Press of America.

Connell; Robert (1995): Masculinities; Berkeley: University of California Press.

(2000): The men and the boys; Cambridge: Polity Press.

Ehn; Billy (1996): Ett liv i smärta. I: Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift; 5: 2; s. 33–41.

Frykman; Jonas (1998): Den ljusnade framtid: skola; social identitet och kulturell mobilitet; Lund: Historiska media.

Del Veccio Good Mary-Jo; Brodwin Paul; Good Byron och Kleinman Arthur (1992) red.: Pain as human experience: An anthropological perspective; Berkeley: University of Cali-fornia Press.

Hagström; Charlotte (1999): Man blir pappa: föräldraskap och maskulinitet i förändring; Lund: Nordic Academic Press

Ljung-Hagborg; Anna (2005): ”Mannen som tappade fotfästet”; under publicering i RiG: Kulturhistorisk tidskrift.

Jackson; Michel (1995): At home in the world; Durham: Duke University Press.

(1998): Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project; Chi-cago: University of Chicago Press.

(2002): The politics of storytelling: Violence; transgression and intersubjectivity; Köpen-hamn: Museum Tusculanum press.

Kellner; Hansfried och Berger; Peter (1992): “Life-stile engineering: some theoretical reflec-tions”; i Kellner; Hansfried och Heuberger; Frank (red.): Hidden Technocrats: The new Class and new Capitalism; New Brunswick & London: Transaction Publishers; s. 1–22.

Kjellman; Gunilla (1993): Varats oändliga tinglighet: en studie om föremål som kulturbärare; Stockholm: Carlssons.

Kleinman; Arthur; Daas; Vena; Lock; Margret (1997) red. : Social Suffering; Berke-ley:University of California Press.

Kristensson Uggla; Bengt (1994): Kommunikation på bristningsgränsen: en studie i Paul Ri-coeurs projekt; Stockholm: Symposion.

Ljungström; Åsa 1997: Öster om Arlanda: En etnologisk studie av berättelser och föremål I en hemslöjdsinventering; Etnolore 18; Uppsala: Uppsala Universitet.

Merleau-Ponty; Maurice (1997): Kroppens fenomenologi; Göteborg: Daidalos.

Nilsson; Bo (2004): Brottsoffer: offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur; Umeå: Boréa.

Plantin; Lars (2001): Män; familjeliv och föräldraskap; Umeå: Boréa.

Sartre; Jean Paul (1986): Varat och Intet: i urval. Göteborg: Korpen

Segal; Lynne (1995): Slow motion; changing masculinities; changing men; New Jersey: Rut-ger University Press.

Citeringar i Crossref