Konferensartikel

Ledarskap och relation

Bengt Olsson
Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, Mälardalens Högskola

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:62, s. 759-767

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Dagens arbetsliv beskrivs ofta i termer av häktiskt och anspänt tempo. Varierat och fragmentariskt innehåll. Reaktiva aktiviteter och informell planering. Ostrukturerad och politisk beslutsprocess. Verbal interaktion i motsats till skriven etc. (Barrett; 2000).

När det som karaktäriserar sådana miljöer kombineras med höga krav på effektivitet och produktion ökar risken att misslyckas avsevärt. Lägger man därtill den enskilde individens personliga engagemang och förväntningar ökar insatsen ytterligare. En verksamhet som bedrivs under sådana omständigheter kan beskrivas med begrepp som frustration; ångest och kreativ depressivitet; (Köping; 2003). Exempel på verksamheter som i någon mening ringar in ovanstående förhållanden kan vara en jazzensemble som under några intensiva repetitionspass ska förbereda och framföra en konsert inför betalande publik. Ett annat exempel kan vara en grupp designers som gemensamt arbetar fram ett värde.

Forskningsprojektet inriktas på att hitta; analysera och beskriva det specifika beskrivningsspråk för avgörande processer i ovan beskrivna miljöer. Perspektivet kan sägas vara relationellt; socialkonstruktivistiskt. Den vetenskapsfilosofiska ansatsen bygger på en pragmatisk uppfattning om kunskapens natur; (Hammarén; 1999 och Johannessen; 1997).

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Barret; Frank J. (1999): ’Cultivating an Aesthetic of Unfolding: Jazz Improvisation as a Self-organizing System’; I Linstead; S. Höpfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 228–245.

Berliner; P.F. (1994): Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation; Chicago: The University of Chicago Press.

Buber; Martin (1954): Det mellanmänskliga; Ludvika: Dualis.

Damasio Antonio R. (1994): Descartes misstag – känsla; förnuft och den mänskliga hjärnan; Stockholm: Natur och Kultur.

Edelman; Gerald M. (1992): Bright Air; Brilliant Fire – On the Matter of the Mind; London: Penguin Books.

Feldman; D. H. Csikszentmihalyi; M. Gardner; H. (1994): Changing The World – A frame-work for the Study of Creativity;USA: Praeger Publisher.

Gadamer; Hans-Georg (1997): Sanning och Metod; Göteborg: Daidalos.

Hammarén; Maria (1999): Ledtråd i förvandling – om att skapa en reflekterande praxis; Stockholm: Dialoger

Israel; Joachim (1999): Handling och samspel – ett socialpsykologiskt perspektiv; Lund: Studentlitteratur.

Johannessen; Kjell S. (1997): Tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi; Bergen: Sigma Forlag AS; Bergen.

Knudsen; Harald (2001): Sirenene – jazz og ledelse; Kristiansand: Norwegian Academic Press.

Kouzes J.M.; Posner B.Z. (2002): the Leadership Challenge; San Francisco: Jossey-Bass.

Köping; Ann-Sofie (2003): Den bundna friheten – om kreativitet och relationer i ett konsert-hus; Stockholm: Företagsek.institutionen; Univ.: Arvinius.

Linstead; S. & Höpfl; H. (eds): The aesthetics of organization; London : SAGE; 1999.

Nordenstam; Tore (2005): Exemplets makt; Stockholm: Dialoger 69–70.

Olsson; Bengt (2005): ‘Leadership in Creative Environments – a descriptive and prescriptive study of perceived norms in leadership’; i The 8th International Conference on Arts & Cultural Management; Montreal; Canada; 3–6 July 2005.

Ratkic; Adrian (2004): ‘Avvikelsens konst’; Licentiatavhandling vid inst. Industriell ekonomi och organisation; Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.

Sawyer; R. Keith (2001): Creating Conversations – Improvisation in Everyday Discourse; New Jersey: Hampton Press.

Stenström; Emma (2000): ‘Konstiga företag’; Stockholm: Ekonomiska forskningsinst. Han-delshögskolan.

Strannegård & Ernsjöö (2003): ‘För mycket frihet gör anställda sjuka’; Dagens Nyheter De-battsidan 20030119.

Strati; Antonio (1999): ‘The Aesthetic Approach in Organization Studies’; i Linstead; S. Höpfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 13–34.

Sudnow; David (1993): Ways of the hand; Cambridge; Mass.; London: MIT.

Weick; Karl. (1993): ’Organizational redesign as improvisation’; i C Huber and W Glickm (eds.); Mastering Organizational Change; New York: Oxford University Press. pp.346–79.

Wittgenstein; Luwig (1992): Filosofiska undersökningar; Stockholm: Thales.

Yukl; Gary (2002): Leadership in organizations; New Jersey: Prentice Hall.

Citeringar i Crossref