Konferensartikel

Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning

Magnus Persson
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:64, s. 777-796

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Hur har den internationellt sett mycket påtagliga kulturella vändningen inom humanvetenskaperna påverkat studiet av litteratur i den svenska skolans litteraturundervisning och i disciplinen litteraturvetenskap? Har vidgningen av litteraturstudiet till att omfatta alla tänkbara typer av kulturella texter och praktiker blivit en realitet också i Sverige? Vilka likheter och skillnader finns det mellan den kulturella vändningens avtryck i skolans svenskundervisning respektive litteraturvetenskapen? Är skolan som vanligt eftersläpande vad gäller anammandet av ny teori eller har den tvärtom gått längre i sina ansträngningar att reformera litteraturstudiet i kulturell riktning än vad storebror litteraturvetenskapen gjort? Syftet med mitt paper är att utifrån några konkreta exempel diskutera dessa frågeställningar; men också att teckna konturerna av den motsägelsefulla diskursiva och institutionella logik som ligger bakom det myckna talet om kultur och kulturella vändningar i det sen- eller postmoderna samhället.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bennett; Tony; Culture. A Reformer’s Science; London 1998.

Bergsten; Staffan; red.; Litteraturvetenskap – en inledning; Lund 1998.

Bergsten; Staffan; ”Själens balsam eller teoriers drivmedel? Litteraturvetenskapens kris åter-kommande ämne för intern debatt”; Upsala Nya Tidning; 1 augusti 2001.

Bérubé; Michael; red.; The Aesthetics of Cultural Studies; Oxford 2005.

Bloom; Harold; Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider (1994); Stockholm & Stehag 2000.

Breitholtz; Lennart; Litteraturens klassiker i urval och översättning; Stockholm 1961–1974 och senare.

Bränström Öhman; Annelie; ”Fantasiens jättebin och feministernas förlorade heder”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 3–4 2000; s. 33–40.

Culler; Jonathan; Literary Theory. A Very Short Introduction; Oxford & New York 1997.

Den svenska litteraturen; I–VII; red. Lars Lönnroth; Sven Delblanc; m.fl.; Stockholm 1987–1990.

Eagleton; Terry; After Theory; New York 2003.

Easthope; Antony; Literary into Cultural Studies; London & New York 1991.

Elleström; Lars; Lyrikanalys; Lund 1999.

Eriksen; Thomas Hylland; Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet; Nora 1999.

Estetiska programmet. Programmål; kursplaner; betygskriterier och kommentarer; Skolver-ket; Gy 2000:05; Stockholm 2000.

Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000; Skolverket; Stockholm 2002.

Grundskolan. Kommentarer till kursplaner och betygskriterier; Skolverket; Stockholm 2000.

Gustavsson; Michael; Textens väsen. En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori. Exemplen Cleanth Brooks; Roman Jakobson; Paul de Man; Uppsala 1996.

Gustavsson; Michael; ”Litteraturteorin i teorin och praktiken”; Tidskrift för litteraturveten-skap; nr. 4 2002; s. 51–64.

Götselius; Thomas; ”Den teoretiska texten”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 4 2002; s. 19–36.

Hartman; Geoffrey H.; The Fateful Question of Culture; New York 1997.

Hauge; Hans; Liv og litteratur i risikosamfundet; Århus 1998a.

Hauge; Hans; ”Skal tamiler læse Wergeland?”; Litteraturmøte. Artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk; red. Reidun Aambø; Oslo 1998b; s. 128–137.

Hauge; Hans; ”Kanon dengang og nu”; Standart; nr 3 2004; s. 26–27.

Hemmungs Wirtén; Eva; ”Desperately Seeking Spivak. Litteraturvetenskapens Subjekt och Objekt”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 3–4 2000; s. 13–20.

Holmberg; Claes-Göran & Ohlsson; Anders; Epikanalys; Lund 1999.

Johansson; Anders; ”Litteraturhistorien som natur. Reflektioner över grundutbildningens litte-raturlistor”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 2 2001; s. 84–85.

Landgren; Bengt; ”Vad är en litterär text”; Litteraturvetenskap – en inledning; red. Staffan Bergsten; Lund 1998; s. 19–32.

Larsson; Lisbeth; ”The Ethical Turn”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 3–4 2000; s. 60–64.

Lentricchia; Frank; ”Last Will and Testament of an Ex-Literary Critic”; Lingua Franca; Sep-tember/October 1996.

Lgr 62; Läroplan för grundskolan; Stockholm 1962.

Lgy 65; Läroplan för gymnasiet; Stockholm 1965.

Lgy 70; Läroplan för gymnasieskolan. II. Supplement. [Tre- och fyraåriga linjer]; Stockholm 1975.

Linde; Göran; red.; Värdegrund och svensk etnicitet; Lund 2001.

Ljung; Per Erik; ”Inbillning och utbildning”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 4 2002; s. 7–18.

Lpf 94; 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna; Stockholm.

Lundberg; Johan; ”Cultural Studies – akademiskt nytänkande eller 68-vänsterns revanschis-tiska återtåg?”; Tvärsnitt; nr. 1 2004; s. 72–80.

Luthersson; Peter; ”Modernisterna; samhället och det politiskt korrekta. Om modernismens när; var och hur”; Tvärsnitt; nr. 1 1997; s. 16–25.

Luthersson; Peter; ”Humanioras blodförlust. 11 punkter i en paranoiakritik”; Tidskrift för litte-raturvetenskap; nr. 3–4 2000; s. 28–32.

Malmgren; Gun; ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”; Svenskäm-nets historia; red. Jan Thavenius; Lund 1999; s. 90–118.

McGuigan; Jim; Cultural Populism; London & New York 1992.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria; I–V; huvudred. Elisabeth Møller Jensen; Höganäs 1993–2000.

Olsson; Bernt; & Algulin; Ingemar; Litteraturens historia i Sverige; Stockholm 1987.

Olsson; Bernt; & Algulin; Ingemar; Litteraturens historia i världen; Stockholm 1990.

Olsson; Ulf; ”Teorins delning. En kritik av den hermeneutiska gemenskapen”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 4 2002; s. 77–91.

Palm; Anders; ”Det heteronoma tillståndet”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 1 2001; s. 10–18.

Persson; Magnus; ”Den kulturella vändningen i skolans styrdokument. Motsägelser och mot-sättningar i talet om estetik; medier; mångkulturalism och kulturarv”; Utbildning & demo-krati; nr. 1 2005; s. 35–61.

Romberg; Bertil; Att läsa epik; Lund 1970.

Sjöberg; Birthe; Dramatikanalys; Lund 1999.

Thavenius; Jan; Klassbildning och folkuppfostran. Om litteraturundervisningens traditioner; Stockholm/Stehag 1991.

Williams; Anna; ”Genus! Genus överallt! Genusforskningens fäste i litteraturvetenskapen”; Tidskrift för litteraturvetenskap; nr. 3–4 2000; s. 82–90.

Williams; Raymond; Marx och kulturen (1977); Stockholm 1980.

Elektroniska källor

Institutionen för idéhistoria och litteraturvetenskap; Stockholms universitet; ”Kursplan för grundkurs i litteraturvetenskap; 20 poäng”. Hämtat från <http://www.littvet.su.se/littvet/kursplaner/KPgrk20.html>. Hämtat 26 januari 2005.

Institutionen för idéhistoria och litteraturvetenskap; Stockholms universitet; ”Kursplan för fortsättningskurs i litteraturvetenskap; 20 poäng”. Hämtat från <http://www.littvet.su.se/littvet/kpl/fkkpl.html>. Hämtat 26 januari 2005.

Litteraturvetenskapliga institutionen; Göteborgs universitet; ”Kursplan för litteraturvetenskap; grundkurs; 20 poäng; LV 1300”. Hämtat från <http:/www.lit.gu.se/kursplaner.htm>. Hämtat 26 januari 2005.

Litteraturvetenskapliga institutionen; Göteborgs universitet; ”Kursplan för litteraturvetenskap; fortsättningskurs; 20 poäng; LV 2300”. Hämtat från <http://www.lit.gu.se/kursplaner.htm>. Hämtat 26 januari 2005.

Litteraturvetenskapliga institutionen; Lunds universitet; ”LIV 040: Litteraturvetenskap 1–40p”. Hämtat från <http://www.litt.lu.se/meny/Utbildning/Grundutbildning>. Hämtat 26 januari 2005.

Litteraturvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet; ”Litteraturvetenskap A”. Hämtat från <http://www.littvet.uu.se/littvet%20A.html>. Hämtat 26 januari 2005.

Citeringar i Crossref