Konferensartikel

”Då gick jag in i väggen ”

Gunilla Petersson
Institutionen för beteendevetenskap, avd för sociologi, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:65, s. 797-805

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Utträdet från arbetsmarknaden är en avgörande händelse i människors liv; och kanske i synnerhet om detta sker i förtid och man själv anser att det är arbetet som bär skulden. Detta bidrag handlar om personer som drabbats av utbrändhet och som har anmält denna som arbetsskada. Det är en analys av skriftliga inlagor till beslutande myndigheter i 48 arbetsskadeärenden med psykosocialt betingade skador.

Syftet är att belysa anmälarnas position som klienter i förhållande till arbetsskadeförsäkringen och i en förlängning också den position de intar som klienter och medborgare i relation till välfärdsstaten. Diskussionen koncentreras kring tre frågor: Hur anmälarna framställer skadans uppkomst och dess relation till arbetet; hur anmälarnas strävanden att få sin skada godkänd som en arbetsskada tar formen av en moralisk kamp och slutligen hur anmälarnas argumentation i överklaganden och liknande skrivelser ger uttryck för olika visioner av vad försäkringen är till för och därmed också för vad som är statens ansvar i relation till den enskilde som medborgare.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Baker; Tom (2002) Risk; Insurance; and the Social Construction of Responsibility. I: Baker; T. & J. Simon (eds) Embracing Risk . The Changing Culture of Insurance and Responsi-bility. Chicago: University of Chicago Press.

Bülow; Pia (2003) Making sense of contested illness. Talk and narratives about chronic fa-tigue. Linköping Studies in Arts and Science: Linköping.

Frank; Arthur W. (1995) The Wounded Storyteller. Body; Illness; and Ethics. Chicago: The University of Chicago Press.

Greco; Monica (1993) Psykosomatiska subjektet och ”plikten att vara frisk”: personligt handlande i medicinsk rationalitet. I: Hultqvist; K. & K.

etersson (Red); (1995) Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk praktik. Stockholm: HLS Förlag.

Greco; Monica (1998) Illness as a Work of Thought. A Foucauldian Perspective on Psycho-somatics. London: Routledge.

Hall; Christopher (1997) Social Work as Narrative. Storytelling an persuation in proffessional texts. Ashgate: Aldershot.

Hurwitz; Brian (2004) The temporal construction of medical narratives. I: Hurwitz; B. Green-halag; T. & V. Skultans (Eds) Narrative Research in Health and Illness. Malden: MA: Blackwell Publishing.

Hydén; Lars-Christer (1995) Det sociala misslyckandet som berättelse. Att återställa den mo-raliska ordningen. Socialvetenskaplig tidskrift; 2; s 194–207.

Hydén; Lars-Christer & Margaretha Hydén (1997) Inledning. I: Hydén; L-C & M- Hydén (Red) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stock-holm: Liber.

Mills; C Wright (1940) Situated Actions and Vocabularies of Motive. I: M. Shapiro (Ed) (1984) Language and Politics. Oxford: Blackwell.

Petersson; Gunilla (1995) Arbetsskadeförsäkring. Politik; byråkrati och expertis. Linköping Studies in Arts and Science: Linköping.

Citeringar i Crossref