Konferensartikel

Kommersialism eller konst

Johan Söderman
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:79, s. 997-1014

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Följande presentation handlar om svenska musiker från det tvärestetiska1 fältet hip-hop och hur dessa kulturarbetare konstruerar professionella identiteter.

Utgångspunkten är att professionella rappare; så kallade emcees2; utgör ett subfält inom det kulturella produktionsfältet (jfr Bourdieus fältteori). Diskursanalys har använts som metod för att synliggöra hur rapparna riktar sin verksamhet mot varandra mer än mot konsumenterna; hur de konsekrerar varandra; hur inträdeskrav och regler existerar inom fältet; hur protektionism upprätthålls och slutligen hur den eviga konflikten mellan konst och pengar tar sig uttryck.

Följande artikel visar hur borgerlig modernistisk diskurs samverkar med marknadsliberal diskurs i fabrikationen av hip-hop-musiker.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; Benedict. (1991): Den föreställda gemenskapen. Göteborg: Daidalos.

Anderson; Perry. (1999): Postmodernitetens ursprung. Göteborg: Daidalos.

Barthes; Roland. (1969): Mytologier. Staffanstorp: Cavefors.

Beronius; Mats. (1999): Genealogi och sociologi. Nietzsche; Foucault och den sociala analy-sen. Stockholm/Stehag: Symposion.

Bourdieu; Pierre. (1991): Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos.

Bourdieu; Pierre. (1992): Texter om de intellektuella. Stockholm/Stehag: Symposion

Bourdieu; Pierre. (2000): Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur. Stock-holm/Stehag: Symposion.

Brake; Mike. (1985): Comparative youth culture: The sociology of youth culture and youth subcultures in America; Britain and Canada. London: Routledge.

örjesson; Mats. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlit-teratur.

Chouliaraki; Lilie. & Fairclough; Norman. (1999): Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University press.

Ericsson; Claes. (2002): Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Mod-erniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

Fairclough; Norman. (1995): Media discourse. London: Edward Arnold.

Gaunt; Kyra. (1995): “The veneration of James Brown and George Clinton in hip-hop music: Is it live! Or is it re-memory?” Popular Music: Style and Identity. Montreal; Quebec: Cen-tre for Research on Canadian Cultural Industries and Institutions.

Giddens; Anthony. (1991): Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.

ilroy; Paul. (1993): The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. London: Verso.

Hall; Stuart. (1996): “Who needs ‘identity’?”; i S. Hall & P. du Gay (red.); Questions of Cul-tural Identity; London: Sage.

Jameson; Fredric. (1991): Postmodernism; or the cultural logic of late capitalism. Durham; N.C.: Duke University Press.

Laclau; Ernesto. & Mouffe; Chantal. (1985): Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. London: Verso.

Lyotard; Jean-Francois. (1986): ”Svar på frågan: Vad är det postmoderna?” i O. Löfgren & A. Molander. Postmoderna tider. Stockholm: Nordstedts.

Parker; Ian. (2002): Critical Discursive Psychology. Chippenham; Eastbourne: Palgrave Macmillan.

otter; Jonathan. (1996): Representing reality. Discourse; rethoric and social construction. London: Sage.

Potter; Jonathan. & Wetherell; Margaret. (1987): Discourse and social psychology. London: Sage.

Potter; Russel A. (1995): Spectacular Vernaculars. New York: State University of New York Press.

Priesmeyer; M & Steinberg; S. (2004): Charting rap’s success; i American Way; December 1; s. 28–29. American airlines publishing: Irving.

Robertson; Roland. (1995): “Globalization: time-space homogenity-heterogenity”; i M. Featherstone; S. Lash & R. Robertson (red); Global modernities. London: Sage.

Rose; Tricia. (1994): Black Noise. Hanover; NH: Wesleyan University Press.

Said; Edward W. (1993): Orientalism. Stockholm: Ordfront.

Schloss; Joseph G. (2004): Making beats. The art of sample-based hip-hop. Middletown: Wesleyan Univerity Press.

Sernhede; Ove. (2002): AlieNation is my nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige. Uddevalla: Ordfront.

Strage; Fredrik. (2001): Mikrofonkåt. Nörhaven: Atlas.

Söderman; Johan. & Folkestad; Göran. (2004): “How hip-hop musicians learn: strategies in informal creative music making”; i Music Education Research; 6:3; s. 313–326. Hamp-shire: Carfax Publishing.

Toop; David. (2000): Rap Attack 3: African Rap to Global Hip-hop. London: Serpent´s Tail.

Wetherell; Margaret. & Potter; Jonathan. (1992): Mapping the language of racism. Discourse and the legitimation of exploitation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Widdicombe; Sue. & Wooffitt. Robin. (1995): The language of youth subcultures. Social identity in action. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Citeringar i Crossref