Konferensartikel

Bild som text i läs- och skrivkontext

Carin Jonsson
Umeå Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Linköping Electronic Conference Proceedings 32:10, s. 157-173

Visa mer +

Publicerad: 2008-11-10

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Barnet hanterar världen genom ett filter av ”texter” där medierings- och tolkningsmöjligheterna ligger invävda i erfarenhet och språkbruk. Bilder utgör inte på samma sätt som skriftspråk ett system av överenskomna tecken med formella regler; men de används ofta i samband med skrift­språkslärande; just som ”text”. Bilden kan då fungera som ett sinnligt och intellektuellt stöd för lärande samt som ett uttryck för och en följd av just lärande. Nedanstående text handlar om potentialen i bildens tilltal och kommunicerande retorik i samband med läs- och skrivundervisning och lärande. Barnet som kommer till skolan kan både klara av att rita ord och skriva bilder samtidigt som det lär sig tänka på skriftens villkor. Bar­nets berättande i bild och ord kan förklaras som ett utryck för erövrade förståelser som barnet tillskriver mening. Läraren har att tillvarata potentialen i det språkliga mötet mellan barnet självt; produkten av dess an­strängningar och den undervisningspraktik där barnet ingår.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ahlner-Malmström; E. (1998). En analys av sexåringars bildspråk: Bilder av skolan (Akademisk avhandling). Lund: Lund University Press.

Björk; M.; Liberg; C. & Sandberg; I. (1995). Vi läser och skriver tillsammans. Språkutvecklande arbete för den tidiga läs- och skrivundervisningen. Stockholm: Natur & Kultur.

Björk; M. & Liberg; C. (1996). Vägar in i skriftspråket – tillsammans och på egen hand. Stockholm: Natur & Kultur.

Björn; K. (1996). Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan (Akademisk avhandling). Stockholm: Stockholms universitet.

Clay; M. (2002). An observation survey of early literacy achievement. Auckland; New Zealand: Heinemann.

Danesi; M. & Perron; P. (1999). Analyzing cultures: An introduction and handbook. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Hagtvet; B. (1997). Fra skrivning till lesning? Om seksåringers oppdagelse av skriftkoden og skrivningens betydning for lesningen. I R. Söderberg (red.); Från joller till läsning och skrivning (s. 238–249). Kristianstad: Gleerups.

Heilä-Ylikallio; R. (1997). Vad berättar barntexter? – Mönster i texter skrivna av barn i åldern sex till åtta år (Akademisk avhandling). Åbo: Åbo Akademi; Pedagogiska fakulteten.

Holdaway; D. (1979). The foundation of literacy. Portsmouth; NH: Heinemann.

Jonsson; C. (2006). Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling (Akademisk avhandling). Umeå: Umeå universitet: Print och Media.

Jonsson; C. (2007). Läs- och skrivlärande – ett potentiellt grundutbildningsämne. Tidskrift för lärarutbildning och forskning; 3; 95–103.

Jonsson; C. (2008a). Bildernas betydelse i samband med läs- och skrivlärande. Grundskoletidningen; (1); 24–31.

Jonsson; C. (2008b). Dokumentation; interaktion; reflektion – digitala examinationsformer och aktiva lärprocesser. I U. Ljungqvist; M.

Stigmar & E. Thorin (red.); Om examination och lärande. NSHU-Rapport (s. 61–75). Växjö: Växjö universitet; Universitetspedagogiskt centrum.

Kress; G. (2000). Design and transformation. In Bill Cope & Mary Kalantzis (Eds.); Multiliteracies (pp. 153–161). London: Routledge.

Kress; G. (2003) Literacy in the New Age Media. London and New York: Routledge.

Leimar; U. (1974). Läsning på talets grund. Läsinlärning som bygger på barnets eget språk. Lund: Liber.

Löfstedt; U. (2001) Förskolan som lärandekontext för bildskapande (Akademisk avhandling). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Myndigheten för skolutveckling (2007). I Claes U. Frykholm (red.); Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Mäkelä; E. (2008). Kurragömma med ’literacy’ – Hydran; Herakles eller svärdet. Tidskrift för lärarutbildning och forskning; (1); 91–101.

Nikolajeva; M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur.

Nodelman; P. (2001). A is for… what? The function of alphabet books. Journal of Early Childhood Literacy; 1; 235–351.

Rhedin; U. (2001). Bilderboken: På väg mot en teori (2:a rev uppl.) (Akademisk avhandling). Stockholm: Alfabeta förlag.

Rose; G. (2001). Visual Methodologies. London: Thousand Oaks.

Skjelbred; D. (2000). Norske ABC-bøker 1777–1997 (Rapport; 2). Tønsberg: Högskolen i Vestfold.

Widebäck; B. (1998). Förberedande läsning och skrivning i skolan (Akademisk avhandling). Stockholm: HLS förlag.

Vygotskij; L. S. (1934/2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.

Wertsch; J. W. (1998). Mind as action. Cambridge; MA & London: Harvard University Press.

Winch; G.; Ross Johnston; R. & March; P. (2006). Literacy; Reading; Writing and Children’s Literature (3:rd Ed.). Singapore: Oxford University Press.

Citeringar i Crossref