Konferensartikel

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Caroline Liberg
Uppsala Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Linköping Electronic Conference Proceedings 32:4, s. 53-68

Visa mer +

Publicerad: 2008-11-10

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning inom såväl det kognitiva som det sociokulturella perspektivet. I förgrunden ställs centrala språkliga förmågor som intresse och motivation för att läsa och skriva; läs- och skrivför­ståelse samt av- och inkodning. De här dimensionerna av läs- och skrivutvecklingen bildar förgrund och är beroende av bakgrunden som utgörs av de texter man får möta och i vilka sammanhang de här mötena sker. Artikeln avslutas med en betraktelse över ett utökat läraruppdrag som en konsekvens av vad vi idag vet om läs- och skrivutveckling.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; P.; Berg Svantesson; E.; Fast; C.; Roland; K. & Sköld; M. (2000). Spök-ägget. Att läsa och skriva i förskola och skola. Stockholm: Natur och Kultur.

De Temple; Jeanne M. & Snow; Catherine E. (2001). Conversations About Liter-acy: Social Mediation of Psycholinguistic Activity. In L.

rhoeven & C.E. Snow (Eds.); Literacy and Motivation. Reading Engagement in Individuals and Groups (pp. 55–69). Mahwah; NJ: Lawrence Erlbaum.

Dickinson; D. K.; De Temple; J.M.; Hirschler; J.A.. & Smith; M.W. (1992). Book Reading with Preschoolers: Coconstruction of Text at Home and at School. Early Childhood Research Quarterly; 7; 323–346;

Hyltenstam; K. (2007). Modersmål och svenska som andraspråk. I Myndigheten för skolutveckling. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet; (s. 45–72). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Langer; Judith A. (1995/2005). Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos.

Langer; Judith A. (1999). Beating the Odds: Teaching Middle and High School Students To Read and Write Well. Albany; NY: National Research Center on English Learning and Achievement.

Langer; Judith A. (2004). Getting to Excellent. New York: Teachers College Press

Liberg; C. (1990). Learning to read and write (Reports from Uppsala University Lin-guistics; 20). Akademisk avhandling. Uppsala: Uppsala university; Department of Linguistics.

Liberg; C. (2001). Svenska läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv – möjlig-heter och begränsningar. I K. Nauclér (red.); Symposium 2000 – Ett andra-språksperspektiv på lärande; (s. 108–128). Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Stockholm: Sigma Förlag.

Liberg; C. (2006a). Hur barn lär sig läsa och skriva. 2:a upplagan. Lund: Studentlitte-ratur.

Liberg; C. (2006b). Elever som textresurser i mötet med skriftspråkliga textvärldar. I L. Bjar (red.); Det hänger på språket (s. 133-168). Lund: Studentlitteratur.

Liberg; C. (2007). Textkulturer och skrivkompetenser i olika ämnen – likheter och olikheter. I S. Matre & T. Løkensgard Hoel (red.); Skrive for nåtid og framtid. Bind 1; Skriving i arbeidsliv og skole (s. 147–159). Trondheim: Tapirs Akademisk Forlag.

Lundberg; Ingvar (1994). Reading difficulties can be predicted and prevented: A Scandinavian perspective on phonological awareness and reading. I C. Hulme & M. Snowling (Eds.); Reading Development and Dyslexia (pp. 180–199). London: Whurr.Myrberg; Mats (2007).

Läs- och skrivsvårigheter. I Myndigheten för skolutveckling. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (s. 73–100). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Skolverket (1999). Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverkets rapport; 160); (s. 107–137). Stockholm: Liber distribution.

Palinscar; Annmarie S. & Brown; Ann L. (1989). Classroom dialogues to promote self-regulated comprehension. In J. Brody (Ed.); Advances in research of teaching. Vol 1 (pp. 35–72). Greenwich; Conn: JAI Press.

Skolverket (2007). PIRLS 2006. Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen. Stockholm: Skolverket.

Snow; Catherine; E. & Ninio; Anat (1986). The Contracts of Literacy: What children learn from learning to read books. In W.H. Teale & E.

ulzby (Eds.); Emergent literacy: Writing and reading; (Chapter 5). Norwood; Ablex Publishing Company.

Snow; Catherine E.; Burns; M. Susan; Griffin; Peg (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington DC: National Academy Press.

Citeringar i Crossref