Konferensartikel

Barns textskapande som kulturdialog

Christina Björn
Örebro universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Linköping Electronic Conference Proceedings 32:6, s. 89-99

Visa mer +

Publicerad: 2008-11-10

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inom nyare läs- och skrivforskning betonas barns skriftspråkliga aktiviteter som uttryck för ett personligt meningsskapande i dialog med omvärlden. I mitt paper vill jag diskutera vad en sådan förståelse hos praktiskt verksamma pedagoger skulle kunna betyda för skolbarns möjligheter ”att erövra världen”. Som utgångspunkt för min diskussion vill jag ta min egen doktorsavhandling; Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan; och diskutera mina slutsatser och pedagogiska reflektioner därifrån i relation till nyare forskning inom literacyområdet; och i viss mån också till aktuella tendenser inom svensk utbildningspolitik.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Björn; Christina (1996). Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan. Stockholm: Stock-holms universitet; Pedagogiska institutionen.

Brockmeier; J. (1996). Construction and Interpretation: Exploring a Joint Perspec-tive on Piaget and Vygotsky. In A. Tryphon & J. Vonèch (Eds.); Piaget – Vygot-sky. The Social Genesis of Thought (pp. 125–143). Hove: Psychology Press.

Comber; Barbara (2003). Critical Literacy: What Does It Look Like in the Early Years? In N. Hall; J. Larson; & J. Marsh (Eds.); Handbook of Early Childhood Literacy (pp. 355–368). London: SAGE

Dahl; Karin (1999). Från färdighetsträning till språkutveckling. I J. Thavenius (red.); Svenskämnets historia (s. 35–89). Lund: Studentlitteratur.

Elkind; David (1982). Barns utveckling och uppfostran ur Piagets perspektiv. Lund: Natur och Kultur.

Fast; Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i mötet med förskola och skola. Uppsala: Uppsala universitet.

Kress; Gunther (1994). Learning to Write. London and New York: Routledge.

Liberg; Caroline (2007). Språk och kommunikation. I Myndigheten för skolutveck-ling. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (s. 7–23). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Lpo 94; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartemen-tet.

Marti; E. (1996). Mechanisms of Internalisation and Externalisation och Knowl-edge in Piaget’s and Vygotsky’s Theories. In A. Tryphon & J. Vonèch (Eds.); Piaget – Vygotsky. The Social Genesis of Thought (pp. 57–83). Hove: Psychology Press.

Persson; Magnus (2000) Populärkultur i skolan. Traditioner och perspektiv. I M. Persson (red.); Populärkulturen och skolan (s. 15–101). Lund: Studentlitteratur.

Piaget; Jean (1995) Problems of Equilibration. In H. Gruber & J. Vonèche (Eds.); The Essential Piaget (pp. 838–841). London: Aronson.

Skolverket (1998) Läs och skrivprocessen som ett led i undervisningen. I Nationella kvalitetsgranskningar. Särtryck. Stockholm: Skolverket.

Vygotsky; L.S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Harvard: Harvard University Press.

Vygotsky; L. S. (1988/1934). Thought and Language. Cambridge; MA: MIT Press.

Wertsch; James (1995). Sociocultural Research in the Copyright Age. Culture & Psy-chology; 1(1); 81–102.

Citeringar i Crossref