Konferensartikel

Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3

Arne Engström
Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Linköping Electronic Conference Proceedings 32:7, s. 101-115

Visa mer +

Publicerad: 2008-11-10

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Ett flertal förändringar av skolväsendet är beslutade eller förutskickade. Bland annat har nationella mål i matematik och svenska införts även för årskurs 3. I föreliggande artikel presenteras en studie som analyserat Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. Förslaget har analyserats utifrån Medelsta-studiens resultat av elevers faktiska prestationer i matematik. Analysen ger vid handen att Skolverkets förslag framstår som orealistiskt om avsikten är att alla elever ska uppnå all de föreslagna målen. Den stora variationen i elevernas färdigheter och kunskaper framstår som ett grundläggande dilemma. En revidering av den gällande läroplanen framstår som nödvändig.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ekholm; M. (2007). ”Lägg ned skolinspektionerna”. Göteborgs-Posten; 2007-05-16.

Engström; A. & Magne; O. (2003). Medelsta-matematik. Hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69; Lgr 80 och Lpo 94? (Rapporter från Pedagogiska in-stitutionen; 4). Örebro: Örebro Universitet.

Engström; A. & Magne; O. (2006). Medelsta-matematik III. Eleverna räknar (Rapporter från Pedagogiska institutionen; 12). Örebro: Örebro Universitet.

Engström; A. & Magne; O. (2008). Medelsta-matematik IV. En empirisk analys av Skol-verkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. (PiUS; PEK; 248). Lin-köping: Linköpings universitet.

Hartun; M. J. & Kerstan; T. (2004). Triumph der Tester. Die Zeit; (38).

Lgr 69; Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget.

Lgr 80; Läroplan för grundskolan 1980. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Utbildnings-förlaget.

Lpo 94; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994. Stockholm: Utbildningsdepar-tementet.

Magne; O. (1958). Dyskalkyli bland folkskoleelever. Göteborg: Göteborgs Universitet. Pedagogiska Institutionen.

Magne; O. (1990). Medelsta-matematik. Hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69 och Lgr 80? (Pedagogiska Problem 539). Malmö: Lärarhögskolan.

Magne; O. & Thörn; K. (1987). En kognitiv taxonomi för matematikundervisningen. Del 1–2 (Pedagogiska Problem; 471). Malmö: Lärarhögskolan.

Nunes; T.; Bryant; P.; Evans; D.; Bell; D.; Gardner; S.; Gardner; A. & Carraher; J. (2007). The contribution of logical reasoning to the learning of mathematics in primary school. British Journal of Developmental Psychology; 25; 147–166.

Regeringens proposition 2007/08: 50. Nya skolmyndigheter. Stockholm: Utbildnings-departementet.

Skolverket (2007a). Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre år. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2007b). Delredovisning av uppdrag till Statens skolverk angående mål i årskurs 3. Bilaga 1. (2007-12-13). Dnr 73-2007: 3594

SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag til nytt mål- och uppfölj-ningssystem. Betänkande av Utredningen om mål och uppföljning i grundsko-lan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Utbildnings- och kulturdepartementet. Regeringsbeslut; U2006/8951/ S.

Citeringar i Crossref