Konferensartikel

Idrottens gränstrakter

Johan Arnegård
Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden

Klas Sandell
Karlstads universitet, Geografi och turism, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:11, s. 95-102

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Idrotten har alltid förändrats – påverkat och påverkats – i förhållande till samhället i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess ”gränstrakter” till delvis överlappande samhällsfenomen som sport; friluftsliv och naturturism. Två dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i dessa gränstrakter är friluftslivets sportifiering och idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet. ”Sportifiering” innebär att instrumentella inslag från tävlingsidrotten vunnit insteg i traditionella friluftsaktiviteter som annars kan karaktäriseras som starkt upplevelsepräglade utan inslag av uttalade tävlingsmoment. Idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet handlar om den ökande tendensen till att aktiviteter där mötet med det naturpräglade landskapet har varit centralt och eftersträvansvärt; nu börjar utföras i särskilt uppbyggda funktionsspecialiserade miljöer. Man frigör sig från klimatzoner och årstidsväxlingar genom att bedriva ”friluftssporterna” i kontrollerade inomhusklimat. Således går delar av friluftskulturen alltmer mot speciella utövandeformer. En förändring av aktiviteternas bärande innehåll och attraktion sker till ett mer samhällsanpassat och tillrättalagt aktivitetsmönster.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andkjær; Søren (red.) (2005). Friluftsliv under forandring: en antologi om fremtidens frilufts-liv. Bavnebanke; Slagelse; Danmark.

Arnegård; Johan (1997). ”Äventyrsidrott och äventyrsidrottare”. I Svensk Idrottsforskning; årg. 6; nr. 3; s. 26–31.

Arnegård; Johan (2006). Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. Studies in Educa-tional Sciences 80. Stockholm: HLS Förlag.

Backman; Erik (2007). Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher Edu-cation. Licentiatuppsats. Lärarhögskolan i Stockholm.

Bale; John (1994). Landscapes of Modern Sport. London: Leicester University Press.

Bergström; Göran & Boréus Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.

Blom; K. Arne & Lindroth; Jan (2002). Idrottens historia: Från antika arenor till modern massrörelse. Farsta: SISU idrottsböcker.

Bourdieu; Pierre (1984). Distinction. A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press.

Bourdieu; Pierre (1990). The logic of practice. California: Stanford University Press.

rown; David (2005). “An economy of gendered practices? Learning to teach physical edu-cation from the perspective of Pierre Bourdieu’s embodied sociology”. I Sport; Education and Society; 10(1); 3–23.

Bäckström; Åsa (2005). Spår: Om brädsportkultur; informella lärprocesser och identitet. Studies in Educational Sciences 74. Stockholm: HLS Förlag.

Dahlgren; Lars Owe & Szczepanski; Anders. (1997). ”Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet: Ett försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet”. I Skapande Vetande; No. 31; Linköpings universitet.

Dahlgren; Lars Ove; Sjölander; Sverre; Strid; Jan Paul & Szczepanski; Anders (red.). (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla - närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur.

Engström; Lars-Magnus (1999). Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag.

Featherstone; M. (1994). Kultur; kropp och konsumtion. Stockholm: Brutus Östlings Bokför-lag Symposion.

Fornäs; Johan (1994). ”Undomskultur i Sverige”. I Fornäs; Johan et al.. (red.). Ungdomskul-tur: Identitet och motstånd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Franzén; Mats. (1994). ”Gren och stil – eller sport som ungdomskultur”. I Fornäs; Johan; Boëthius; Ulf; Forsman; Michael; Ganetz; Hillevi & Reimer; Bo (red.). Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr. 6. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Giddens; Athony (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.

Giddens; Athony (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.

Giddens; Anthony (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.

Lundegård; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.). (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.

Mitchell; Jr. Richard; G. (1983). Mountain experience: the psychology and sociology of ad-venture. Chicago: University of Chicago Press.

Nilsson; Per (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Nilsson; Per (2000). ”Idrott och modernisering”. I Berggren; Leif (red.) Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur.

Redelius; Karin & Larsson; Håkan (red.). (2005). Leve idrottspedagogiken! En vänbok tilläg-nad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag.

Riksidrottsförbundet (1996). Idrotten vill; verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Sandell; Klas (1988). Ecostrategies in Theory and Practice: Farmers´ Perspectives on Water; Nutrients and Sustainability in Low-resource Agriculture in the Dry Zone of Sri Lanka (diss.). Studies in Arts and Science 19. Linköpings universitet.

Sandell; Klas (2000). ”Fritidskultur i natur”. I Berggren; Leif (red.). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur.

Sandell; Klas (2004). ”Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och landskapsrela-tioner”. I Lundegård; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.

Sandell; Klas (2005). Reservatsdilemman eller utvecklingsområden? En syntesdiskussion och två fallstudier: Torneträsk biosfärområde 1986 - 2004 och Södra Jämtlandsfjällens na-tionalparksförslag 1995 – 2000. Rapport No. 17 för forskningsprogrammet ”FjällMistra” (the Mountain Mistra Programme). Umeå.

Sandell; Klas (2006). “The Right of Public Access: Potentials and Challenges for Ecotour-ism”. I Gössling; Stefan & Hultman; Johan (eds.). Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice. CABI; Wallingford.

Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.). (2008). 2a rev. uppl. Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Schantz; Peter (2008). ”Det tätortsnära naturmötet”. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.). Friluftshistoria – från `härdande friluftslif´ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Tordsson; Bjørn (2003). Å svare på naturens åpne tiltale: En undersøkelse av meningsdi-mensjoner i norsk friluftsliv på 1900-tallet og en drøftelse av friluftsliv som sosiokulturellt fenomen (A study of dimensions of meaning in friluftsliv and a discussion of friluftsliv as a socio-cultural phenomenon). Oslo: Norges Idrettshøgskole.

Ziehe; Thomas (1986). Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Stockholm: Norstedts För-lag.

Ziehe; Thomas (1989). Kulturanalyser. Ungdom; utbildning; modernitet. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Ziehe; Thomas (1994). ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet”. I Fornäs; Johan et al. (red.). Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Citeringar i Crossref