Konferensartikel

Parkour

Kalle Jonasson
Malmö Högskola, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:17, s. 161-167

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Detta paper belyser kultur~natur-temat ur ett idrottsfilosofiskt och idrottssociologiskt perspektiv. Texten behandlar det; för att vara en idrottsliknande verksamhet; relativt nyligen uppkomna kroppsliga och rörelseorienterade uttrycket Parkour – the Art of Movement. Parkour går ut på att så snabbt och effektivt som möjligt förflytta sig genom i stort sett vilka miljöer som helst - företrädesvis; om än inte uteslutande; i offentliga utomhusmiljöer. Detta; att den går att utöva på platser som tillhör de båda förment motsatta polerna kultur och natur; skiljer ut Parkour från de flesta andra idrotter; både moderna och postindustriella sådana. Problemområdet förstås med Johan Huizingas och Roger Caillois ”klassiska” lek- och spelteorier; enligt vilka ett kollektiv springer ur sina lekar och/eller att de senare tyder på (samt reproducerar) det förra. Främst diskuteras Parkour utifrån antro-pologen och vetenskapssociologen Bruno Latours teorier om ”den moderna över-enskommelsen”; vars nitiska uppdelning av världen i natur och kultur kommit att representera motsatsen till hållbar utveckling. Att förneka dessa polers isärhållning för vetenskapen kan ses som; vad Latour har uttryckt som; en ”amodern” strävan. Detta anspråk kan också kallas posthumanistiskt. Om ett samhälle tyder på; springer ur eller reproduceras av sina idrotter; spel och lekar; bör följaktligen de moderna idrotterna granskas noggrant. Essän syftar till att diskutera idrott med Latours ”amoderna” begrepp och undersöker Parkour som en möjlig amodern idrott.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Atkinson; Michael (2009). Parkour; Anarcho-Environmenatlism; and Poeisis. Journal of Sport & Social Issues; 33(2); 169–194.

Bauman; Zygmunt (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.

Borden; Iain (2001). Skateboarding; Space and the city. Oxford: Berg.

Bäckström; Åsa (2004). Spår – Om brädsportkultur; informella lärprocesser och identitet. LHS förlag.

Caillois; Roger (1958/2001). Man; Play and Games. Urbana; Illinois : University of Illinois Press.

Deleuze; Gilles & Guattari; Félix 1987 (1980). A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia. University of Minnesota Press.

Danielsson; Kalle (2005). E-sport: rörelse utan rörelse. (C-uppsats i idrottsvetenskap.)
(http://www.idrottsforum.org/articles/danielsson/danielsson051214.html)

Maria Daskalaki; Alexandra Stara; Miguel Imas; (2008). The ’Parkour Organisation’: inhabi-tation of corporate spaces. Culture and Organization; 14(1);. 49–64.

Day; Andrew (2003) An Introduction to Parkour.www.kiell.com/parkour_research_paper.pdf

Dunning; Eric (1999). Sport Matters: Sociological studies of sport; violence and civilization. Routledge.

Elias; Norbert (1978). The civilizing process: the history of manners. Oxford: Blackwell.

Elias; Norbert & Dunning; Eric (1986). Från riddarspel till fotbollscup: sport i sociologisk belysning. Stockholm: Atlantis.

Giulianotti Richard (1999). Football – A Sociology of the Global Game. Cornwall: Polity press/Blackwell publishers ltd.

Guttmann; Allen (2004). Sports – The First Five Millennia. University of Massachusetts Press.

Guttmann; Allen (1978). From Ritual to Record – The Nature of Modern Sports. Columbia University Press.

Geertz; Clifford (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books.

Haraway; Donna (2008). When Species Meet. University of Minnesota Press.

Huizinga; Johan (1945/1998). Homo ludens - a study of the play-element in culture. London: Routledge.

Johnsson; Mats (2009). Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? D-uppsats i idrottssvetenskap.

ttp://www.idrottsforum.org/articles/johnsson/johnsson090606.html)

Jonasson; Kalle (2009). Klungan – Om rastfotboll; rum och genus. Malmö Högskola (Opubli-cerad licentiatuppsats).

Latour; Bruno (1999). Pandora’s Hope – Essays on the Reality of Science Studies. Cam-bridge; Massachusetts/ London: Harvard University press.

Latour; Bruno (1998). Artefaktens återkomst. Stockholm: Nerénius & Santérius förlag.

Latour; Bruno (1993). We have never been Modern. Harvard University Press.

Liedman; Sven-Eric (1997). I skuggan av framtiden – modernitetens idéhistoria. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Murdoch; John (2005). Post-structuralist Geography: A Guide to Relational Space. Sage Pub-lications; Incorporated.

Mörtenbäck; Peter (2005). Free Running and the Hugged City. Cambridge; Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; Dept. of Architecture; vol. 30 (s. 88-93). Tillgäng-lig den 090910 från: http://ia331428.us.archive.org/2/items/thresholds302005mass/thresholds302005mass.pdf

Parkour; http://www.youtube.com/watch?v=jquXcwooV6A&feature=fvw

Serres; Michel & Latour; Bruno (1995). Conversations on Science; Culture and Time; Michi-gan: The University of Michigan Press.

Ten Bos; René (2005) On the Possibility of Formless Life. Ephemera 5(1); 26–44.

Thiborg; Jesper (kommande). Att göra sport – om eSportens organisation; styrning och fram-växt. (licentatiuppsats i idrottsvetenskap).

Wheaton; Belinda (red.) (2004). Understanding Lifestyle Sports – identity; consumption and difference. London: Routledge.

Zizek; Slavoj (2001). From Western Marxism to Western Buddhism. Cabinet Magazine Online; Issue 2. Tillgänglig 090908 från: http://www.tuked.org.tr/ED DOCS/ED58A_Social_Theory%20_and_Education_Summer_2009/Days_15_16_17_18/Zizek2001FromWesternMarxismtoWesternBuddhismCabinetMagazi Zizek; Slavoj (2004). Organs without bodies: Deleuze and consequences. New York : Rout-ledge.

Citeringar i Crossref