Konferensartikel

Vad är kulturpolitik?

Tobias Harding
Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:18, s. 169-186

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Texten svarar på frågan ”Vad är kulturpolitik?”; om man med kulturpolitik menar svenska statens politik gentemot kulturområdet. Jag försöker också besvara frågan om vad som utmärker den statliga kulturpolitiken i den trängre meningen kulturdepartementets politik. Denna utgör nämligen; enligt de flesta rimliga sätt att räkna; inte huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet. Inte heller är den representativ för denna. Däremot har den andra utmärkande drag; som att den är nära knuten till kulturens fält och professioner; samt att den är inrättad efter armslängdsprincipen. Kulturens innehåll är alltså inte längre en politisk fråga – för de politiker som verkar på detta område. Ser man till hela statens politik gentemot kulturområdet blir det emellertid rimligt att också räkna med t.ex. upphovsrättsfrågorna; amatörkulturen; kulturnäringarna; skatteincitament och kulturens roll i skola och utbildning. Det vidare område som beskrivs här framstår som allt annat än smalt; okontroversiellt eller enbart en fråga för professionella. Tvärtom inkluderar det flera av samtidens mest omdebatterade frågor. Idag är dessa frågor emellertid i stor utsträckning främmande för kulturpolitiken i explicit mening. För den kulturpolitiska forskningens räkning bör dessa skillnader ses som ett viktigt område. De organisatoriska gränserna mellan olika delar av staten har också tydliga effekter på politikens innehåll.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ahearne; Jeremy 2009. “Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses”; International Journal of Cultural Policy;15:2;141–153.

Andersson; Bo 1980. Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000. Stockholm: LTs förlag.

Arvidsson; Adam & Daniel Tjäder (eds.) 2008. Slutrapport – Laboratorium för spontankul-tur; Malmö: Malmö stads kulturförvaltning. Bennich-Björkman; Li 1991. Statsstödda samhällskritiker; Stockholm: Tiden.

Bjereld; Ulf & Marie Demker 2008. Kampen om kunskapen: Informationssamhällets politiska skiljelinjer; Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Bjurström; Erling 2006. ”Hur ga

al är den nya ungdomspolitiken? Om ungdomskultur; kronocentrism och det moderna ungdomspolitiska projektet” i Lokus 2/06.

Blomgren; Roger 1998. Staten och filmen. Svensk filmpolitik 1909–1993; Göteborg studies in politics Nr. 56; Stockholm: Gidlunds förlag.

Blomgren; Anna-Maria & Roger Blomgren 2002. Det ostyrbara pastoratet. Teaterpolitikens nätverk; Forskningsrapport; Högskolan i Trollhättan Uddevalla 2002:03; Uddevalla: Insti-tutionen för arbete; ekonomi och hälsa; Högskolan i Trollhättan Uddevalla.

Bourdieu; Pierre & Jean-Claude Passeron 1977. Reproduction in Education. Society and Culture; Sage studies in social and educational change No. 5; London: Sage.

Bourdieu; Pierre [1972] 1977. Outline of a Theory of Practice; Cambridge Studies in Social Anthropology No. 16; Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu; Pierre 2000: Konstens regler; Det litterära fältets uppkomst och struktur; Moderna franska tänkare Nr 31; Stockholm: Brutus Östlings förlag.

Cummings; Milton C. & Richard S. Katz 1987. “Government and the Arts: An Overview” in Milton C. Cummings & Richard S. Katz (eds.) The Patron State. Government and the Arts in Europe; North America and Japan; New York & Oxford: Oxford University Press.

ESV 2008:34. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande. Stock-holm: Ekonomistyrningsverket.

Frenander; Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem; Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet; Hedemora: Gidlunds.

Gustavsson; Martin 2002. Makt och konstsmak. Makt och motsättningar: den svenska konst-marknaden 1920–1960; Stockholm: ekonomisk-historiska institutionen; Stockholms uni-versitet.

Harding; Tobias 2007. Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970-2002; Norrköping: Linköpings universitet.

Harding; Tobias 2009. “Amateurs and Educators. Third Sector Organizations in the Swedish Culture Sector” i Annette Zimmer & Adalbert Evers (eds.) TSOs Fazing Turbulent Envir-onments; Münster: Universitetet i Münster and CINEFOGO; Civil Society and New Forms of Government in Europe.

Harding; Tobias 2009. ”Kan man lära ungdomar demokrati? Statlig ungdomspolitik och fri-villiga organisationer” i Johan Fornäs & Tobias Harding (red.) Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda; Linköping: Linköping University Electronic Press.

Harding; Tobias 2009. “Ärans och hjältarnas språk?” i Nordisk kulturpolitisk tidskrift; Borås: Högskolan i Borås.

Hemmungs Wirtén; Ewa 2004. No Trespassing. Authorship; Intellectual Property Rights; and the Boundaries of Globalization; Toronto: University of Toronto Press.

Kulturrådet 2008. Kulturen i siffror. Studieförbunden 2007; Stockholm.

Kulturutredningen 2007. ”Rethinking Cultural Policy – Trollhättan Talks”; Power Point in-hämtad från Kulturutredningens webbplats ”www.kulturutredningen.se” 2009-06-08.

Lindqvist; Lars & Erika Månsson 2008. ”Cultural Planning – om att se på en plats med nya glasögon” i KulturSverige 2009; Norrköping: SweCult; Linköpings universitet.

Ljungberg; Elisabeth 2009. Ungdomar; Utveckling och Utmaning. Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik; Mid Sweden University Thesis 65; Sundsvall: Mittuniversitetet.

March; James G. & Johan Olsen 1989. Rediscovering Institutions. The Organisational Basis of Politics; London: Collier Macmillan Publishers.

Möller; Per 2009. ”Det kulturella utflytandet. Aspektpolitik i staden”; paper presenterat vid konferensen Kultur~Natur; ACSIS; Norrköping 15-17 juni 2009.

Norberg; Johan 2008. ”Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat; marknad och civilsamhälle – några reflektioner” i KulturSverige 2009; Norrköping: SweCult; Linköp-ings universitet.

Pierson; Paul 2000. “Increasing Returns; Path Dependence and the Study of Politics” in The American Political Science Review; Vol. 94 No. 2 (June 2000); pp. 251–267.

Piratpartiet 2009. Piratpartiets webbplats; ”www.piratpartiet.se”; inhämtad 2009-06-08.

Powell; Walter W. & Paul J. DiMaggio 1991b. “The Iron Cage Revisited: Institutional Iso-morphism and Collective Rationality” in ganisational Fields” in Walter W. Powell & Paul J. DiMaggio (eds.) The New Institutionalism in Organizational Analysis; Chicago: University of Chicago Press.

Premfors; Rune; Billy Ehn; Eva Haldén & Göran Sundström 2003. Demokrati och byråkrati; Lund: Studentlitteratur.

Putnam; Robert D. 1996. Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien; Stockholm: SNS Förlag.

Putnam; Robert D. 2000. Bowling alone. The collapse and revival of American community; New York: Simon & Schuster.

Rosen; Astrid von 2004. Snövit och sanningens vansinne. En analys av verkets betydelsela-ger; C-uppsats vid institutionen för konst- och bildvetenskap; Göteborg: Göteborgs uni-versitet.

Rydell; Anders & Sam Sundberg 2009. Piraterna. De svenska fildelarna som plundrade Hollywood; Stockholm: Arena.

Santesson-Wilson; Peter 2003. Studier i symbolpolitik; Lund Political Studies 129; Lund: Lunds universitet.

SOU 1972:66. Ny kulturpolitik; betänkande av Kulturrådet; Stockholm: Fritzes.

SOU 1995:85. Kulturpolitikens inriktning; betänkande av Kulturutredningen; Stockholm: Fritzes.

SOU 1997:183. Arbete åt konstnärer; Stockholm: Fritzes.

SOU 2007:66. Rörelser i tiden; betänkande av Folkrörelseutredningen; Stockholm: Fritzes.

SOU 2009:16. Kulturutredningens betänkande; Stockholm: Fritzes.

SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet; betänkande av Skatteincitamentsutredningen; Stockholm: Fritzes.

tatens Kulturråd 2008. Kulturens finansiering 2007. Kulturen i siffror 2008:7; Stockholm: Statens Kulturråd.

ylor; Edward Burnett 1871. Primitive Culture: Researches into the Development of Mytho-logy; Philosophy; Religion; Language; Art; and Custom; London: John Murray.

Valmyndigheten 2009. Valmyndighetens webbplats; ”www.val.se”; inhämtad 2009-06-08.

Vestheim; Geir 2007. “Theoretical reflections”; International Journal of Cultural Policy; 13:2; 217–236.

Vestheim; Geir 2009. “Kunst og demokrati på vikande front?” i Anders Frenander (red.) Vad vill Kulturutredningen? Anföranden vid seminarium arrangerat av Centrum för kulturpoli-tisk forskning den 11 mars 2009; inhämtat 2009-04-15 ifrån www.hb.se.

Zimmer; Annette & Stefan Toeppler 1999. “The Subsidized Muse: Government and the Arts in Western Europe and the United States” in Journal of Cultural Economics 23: pp. 33–49; 1999.

Citeringar i Crossref