Konferensartikel

Re-reading time-geography

Tora Friberg
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden

Christina Scholten
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, Sweden

Annika Sandén
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:20, s. 201-222

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Kultur och natur uppfattas ofta som en dikotomi. Det finns andra synsätt som betonar beroendet dem emellan. Geografiämnet har både en natur- och en kulturdel; ibland sammanflätade ibland särade. Detta paper har fokus riktat mot tids-geografin; en skolbildning inom geografin som på sitt specifika sätt binder ihop kultur och natur. Syftet är att tolka och pröva tidsgeografin utifrån ett genusperspektiv; vilka analysverktyg den kan erbjuda och på vilket sätt den skulle kunna vidareutvecklas.

Nyckelord

Kön; genus; tid; rum; vardagsliv; rörelser; restriktioner; möjligheter; ordningar och makt

Referenser

Andersson Birgitta (2001). Rädslans rum - trygghetens rum. Ett forskningsprojekt om kvin-nors vistelse i trafikrummet. Vinnova. Meddelande 2001:1. Stockholm.

Asplund Johan (1983). Om undran inför samhället. Argos. Lund.

Beck Ulrich & Beck-Gernsheim Elisabeth (2002) Individualization. Institutionalized indi-vidualism and its social and political consequences. SAGE. London.

Blom Conny (1992). Tiggare; tidstjuvar; lättingar och landstrykare: studier av attityder och värderingar i skrån; stadgar; ordningar och lagförslag gällande den offentliga vården 1533–1664. Lund University Press.

Carlstein Tommy (1980). Time resources; society and ecology: on the capacity for human interaction in space and time. Lund University Press.

Ellegård Kajsa & Wilhelmson Bertil (2004). “Home as a Pocket of Local Order: Everyday Activities and The Friction of Distance”; Geografiska Annaler. 86(4).

Fornäs Johan (1993). Speglingar . Om ungas mediebruk i senmoderniteten. I Hannerz Ulf (red.). Medier och Kulturer. Carlssons. Stockholm.

Friberg Tora (1990). Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum. Lund University Press.

Friberg Tora (1999). Förflyttningar. En sammanhållande länk i vardagens organisation. Kommunikationsforskningsberedningen. Stockholm.

Friberg Tora (2003). ”Prismats lyskraft och feministiska tolkningar”. I Clark Eric & Hallin PO & Widgren Mats (red.)

dsrumsfragment.apporter och Notiser nr 165. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Lunds universitet.

Friberg Tora; Brusman Mats och Nilsson Micael (2004). Persontransporternas vita fläckar. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv. Centrum för kom-munstrategiska studier. Linköpings universitet.

Friberg Tora (2008). Det uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett genusperspektiv. I Frida Andersson; Molina Irene & Rikard Ek (red): Regionalpolitikens geografier– en kri-tisk granskning av den regionala tillväxtens teori och praktik. Studentlitteratur; Lund

Giddens Anthony (1984). Sociologi. Del 1; Studentlitteratur. Lund.

Gregory Derek (1985). Suspended Animation: the Stasis of Diffusion Theory. I Derek Greg-ory & Urry John ed. Social Relations and Spatial Structures. Macmillan; Basingtoke.

Hallin Per-Olof (1988). Tid för omställning: om hushålls anpassningsstrategier vid en förän-drad energisituation. Lund University Press.

Holm Einar & Öberg Sture (2004). Contagious Social Practice? 86(4).

Hägerstrand Torsten (1970). Urbaniseringen: stadsutveckling och regionala olikheter. Gleerups. Lund.

Hägerstrand Torsten (1970). “What about people in Regional Science?”; Papers of the Regional Science Association; 24; pp.7–21. Även publicerad i Susan Hanson & Mei-Po Kwan ed. (2008) Transport; Ashgate. pp 5–19.

Hägerstrand Torsten (1972). Om en konsistent; individorienterad samhällsbeskrivning för framtidsstudiebruk; Justitiedepartementet; Stockholm.

Hägerstrand Torsten (1982). On roots of transformation [Videoupptagning]. Dr. A. Buttimer talking with Professor. T. Hägerstrand; Professor J. Chorley; Professor M. Chisholm. Re-corded at Cambridge University. England.

Hägerstrand Torsten (1985a). Den tidsgeografiska traditionens kärnområde. Föredrag hållet vid geografdagarna i Uppsala den 1 juni 1985. I Geografiska Notiser.

Hägerstrand Torsten (1985b). “Time-geography: Focus on the Corporeality of Man. Society and Environment”. I Science and Praxis of Complexity. The United Nations University.

Hägerstrand Torsten (1991). Om tidens vidd och tingens ordning: texter av Torsten Häger-strand. Gösta Carlestam; Barbro Sollbe (red.). Statens råd för byggnadsforskning. Stock-holm.

Hägerstrand Torsten (2004). “The Two Vistas”. Geografiska Annaler. 86(4).

Hägerstrand Torsten; Lenntorp Bo; Gustafsson Nils-Göran (1974). Tidsgeografiska bilder av dagens och framtidens resbehov. En rapport från Forskningsgruppen i kulturgeografisk process- och systemanalys. Lunds universitet.

Kjellman Cecilia (2003). Ta plats eller få plats? Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv. Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kwan Mei-Po (2004). ”GIS Methods in Time-Geographic Research: Geocomputation and Geovisualization of Human Activity Patterns”; Geografiska Annaler. 86(4).

Lenntorp Bo (1976). A time-space structured study of the travel possibilities of the public transport passenger. Geografiska institutionen. Lunds universitet; Lund.

Lenntorp Bo (1992). ”Biografier; diagnoser och prognoser”. I Jan Beskow (red.) Självmord som existentiellt problem; ett mångvetenskapligt forskningsområde. Folksams veten-skapliga råd/ Forskningsrådsnämnden.

Lenntorp Bo (1998). Den omöjliga gränslösheten. Svensk geografisk årsbok. Lund.

Lenntorp Bo (2004). “Path; Prism; Project; Pocket and Population: An Introduction”; Geografiska Annaler. 86(4).

Lindstedt Cronberg Marie (1997). Synd och skam: Ogifta mödrar på svensk landsbygd. Histo-riska institutionen; Lunds universitet. Lund.
Mårtensson Solveig (1979). On the formation of biographies in space-time environments. Lund Studies of Geography. Geografiska institutionen. Lunds universitet; Lund.

Nordbäck Carola(2004). Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. Institutionen för historiska studier. Umeå universitet.

Nordell Kerstin (2002). Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet; möjligheter och makt: att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys. Kulturgeo-grafiska institutionen; Handelshögskolan. Göteborgs Universitet.

Norrhem Svante (2007). Kvinnor vid maktens sida 1632–1772. Nordic Academic Press. Lund.

Oscarsson Gösta och Engström Carl-Johan (2006) ”Globalisering; regionförstoring och regio-nal utveckling”. I Plan; nr. 1–2.

Pred Allan R (1981). Space and time in geography: essays dedicated to Torsten Hägerstrand. Liber Läromedel/Gleerup. Lund.

Raubal Martin & Miller Harvey J. & Bridell Scott (2004). “User-Centred Time Geography for Location-Based Services”; Geografiska Annaler. Serie B. 86(4).

RES 2005–2006 Den nationella resvaneundersökningen. SIKA Statestik 2007:19. Statens institut för kommunikationsanalys.

Rose Gillian (1993). Feminism and geography: the limits of geographical knowledge. Polity Press. Cambridge.

Sandén Annika (2005). Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdss-trategier i Linköping 1600–1620. Institutionen för samhällsutveckling och kultur; ISAK. Linköpings universitet.

Sandow Erika & Westin Kerstin (2007). Regionförstoring i glesa områden. Kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. TRUM 2007:01. Transportforskningsenheten. Umeå universitet.

Scholten Christina (2003). Kvinnors försörjningsrum och hegemonins förvaltare och mur-bräckor. Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Stadin Kekke (1997). ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat och konstruktionen av genus”; Scandia 1997:63.

Stenqvist Millde; Ylva (2007). Vägar inom räckhåll: spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället. Institutionen för arkeologi och antikens kultur; Stockholms universitet.

Sundin Jan (1992). För Gud; staten och folket: brott och rättskipning i Sverige 1600–1840. Stockholm. Institutet för rättshistorisk forskning.

Törnqvist Gunnar (2004). ”Creativity in Time and Space”; Geogafiska annaler. Serie B. Volume 86 Issue 4.

Westermark Åsa (2003). Informal livelihoods: women’s biographies and reflections about everyday life: a time-geographic analysis in urban Colombia. Kulturgeografiska institu-tionen; Handelshögskolan. Göteborgs universitet.

Wihlborg Elin (2000). En lösning söker problem. Tema Teknik och Social Förändring; Linköpings universitet.

Wærness; Kari (1989). “On the rationality of caring”. I Women and the state. London.

Ågren Maria & Johansson Kenneth (1994) ”Ekonomiska brott och egendomsbrott”. I Nordiska historikermötet. Det 22 nordiske historikermøde. IKS avd. för historia. Oslo universitet.

Åquist Ann-Christine (1992). Tidsgeografi i samspel med samhällsteori. Lund University Press.

Öberg Sture (1976). Methods of describing physical access to supply points. Gleerups. Lund.

Citeringar i Crossref