Konferensartikel

Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning

Wera Grahn
The Norwegian Institute for Cultural Heritage research (NIKU), Oslo, Norway

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:27, s. 311-326

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Föreställningen om Norden och Skandinavien verkar inte vara starkt närvarande metaforer i Norge. Däremot förefaller konstruktionen av norskhet fortfarande att vara ett levande projekt som verkar dominera den föreställda samhällsgemenskapen. Den här paperet tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra; kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de sociala kategorierna kön; klass etnicitet och nationalitet är inskrivna och sammanflätade i de nationalstatskonstruerande berättelser som skapas inom en specifik sfär i den offentliga förvaltningsapparaten; nämligen kulturminnesförvaltningen.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Adolfsson; Gundula (1987). Människa och objekt i smyckeskrin. Lund: Symposion.

Anderson; Benedict 1991/2000. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalis-mens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.

Amundsen; Arne Bugge & Brenna; Brita (2003). Museer og museumskunnskap. Et innledende essay. I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Rogan; & Margarethe Stang (red) Museer i fortid og nåtid: essays i museumskunnskap. Oslo: Novus forlag.

Arcadius; Kerstin (1997a). Modernitet; identitet och museimän: en bild från det tidiga 1900-talet. I: Gunnar Alsmark (red) Skjorta eller själ?: kulturella identiteter i tid och rum. Lund: Studentlitteratur.

Arcadius; Kerstin (1997b). Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien. Stockholm: Nordiska museet.

Aronsson; Inga-Lill & Meurling; Birgitta (red.) Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.

Barad; Karen (2007). Meeting the universe halfway. London: Duke Univ. Press.

Berner; Boel (1996). Sakernas tillstånd: kön; klass; teknisk expertis. Stockholm: Carlsson.

Bennett; Tony (1995). The Birth of the Museum. History; theory; politics. London & New York: Routledge.

Berkaak; Odd Are. (1992). Ressursbruk; bevaringsideologier og antikvarisk praksis i fartøyvernet. Kolsås: Norsk Forening for Fartøyvern.

Björkroth; Maria (1999). Tiden. I: Kjellström; Rolf (red.); Museer som minnen – minnen av museer. Seminarium till minne av Göran Rosander. Stockholm: Nordiska museet.

Braidotti; Rosi (2002). Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming. Cambridge: Polity Press.

Collins; Patricia Hill (1998). It’s all in the Family: Intersections of Gender; Race and Nation. I: Hypatia. Vol 13 (3); s. 62–82.

Crenshaw; Kimnerlé Williams (1994). Mapping the margins: intersectionality; identity politics; and violence against women of color. I: Fineman and Mykitiuk (eds) The public nature of private violence. New York: Routledge.

de los Reyes; Paulina & Mulinari; Diana (2005). Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber.

Ek-Nilsson; Katarina (1999). Teknikens befäl. En studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Uppsala: Etnolore.

Gemzöe; Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag.

Grahn; Wera (2004). Representationer av kön på Tekniska museet. I: Cecilia Trenter (red.) Tankar och texter om industrisamhällets kulturarv i Västernorrland. Härnösand: ISKA; Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv.

Grahn; Wera (2006). ”Känn dig själf”: Genus; historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. Diss. Linköping: Tema Genus; Linköpings universitet. Full text PDF: http://www.ep.liu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7271

Grahn; Wera (2007). Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. Uppsala: Upplandsmuseet.

Grahn; Wera (2009). Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU. Full text PDF: http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/NIKU%20Rapport%20pdf/Rapport%2027_Intersektionella%20konstruktioner.pdf

Hall; Stuart; (1997). The work of representation. I: Stuart Hall (ed) Representation. Cultural representations and signifying practices. London: Sage Publications.

Haraway; Donna (1989). Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden; New York City; 1908–36. I: Primate Visions. London: Routledge.

Haraway; Donna (1991). Simians; cyborgs; and women: the reinvention of nature. London: Free Association Books.

Hirdman; Yvonne (1993). Kvinnohistoriens historia. I: Det dolda budskapet: kön och makt – kvinnor och män i museiutställningar. Norrköping: Arbetets museum; Riksutställningar.

Hooper-Greenhill; Eilean (1992). Museum and the shaping of knowledge. London: Routledge.

Hooper-Greenhill; Eilean (2000). Museums and the interpretation of visual culture. London: Routledge.

rigaray; Luce (1974/1985). Speculum of the other woman. Ithaca; New York: Cornell University Press.

Landzelius; Michael (1999). Dis(re)membering spaces: Swedish modernism in law courts controversy. Diss. Göteborg : Univ.

Latour; Bruno (1993). We have never been modern. New York: Harvester Wheatsheaf.

Losnedahl; Kari Gaarder (1993). Kvinne + museum = kvinnemuseum? Bergen: Senter for humanistisk kvinneforskning.

Lykke; Nina (2003). Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03; s. 47–56.

Lykke; Nina (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2–3; s. 7–17.

Lømo; Narve (2003). Aalesunds Arbeiderforening – litt historikk. I: R-ØST. NR. 8. Informasjonsblad for AALESUND ØST ROTARY KLUBB Klubb nr. 12703 – Distrikt 2280. November 2003

Miljøverndepartementet Pressmeddelande 07.08.2008.

Myklebust; Dag (1994). Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Historien 1844 –1994. Årsbok 1993. Oslo: Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.

NFR 2004. Kulturminner og kulturmiljøer – utredning av forskningsbehovet. Oslo: Norges Forskningsråd.

NFR 2008. Utlysningstext till Miljø 2015. Oslo: Norges Forskningsråd.

NOU 2002: 01. Fortid former framtid. Oslo: Statens forvaltningstjenste.

Pearce; Susan (1997). Cultural diversity developing museum audiences in Britain. I: Eilean Hooper-Greenhill (ed) Making other people. London: Leicester University Press.

Porter; Gaby (1988). Putting your house in order: representations of women and domestic life. I: Robert Lumley (ed) The museum time-machine. London: Routledge.

Porter; Gaby; (1996). Seeing through solidity: a feminist perspective on museums. I: Sharon Macdonald & Gordon Fyfe (eds.); Theorizing Museums. Oxford: Blackwell Publishers.

Pripp; Oscar; Plisch; Emil & Printz Werner; Saara (2004). Tid för mångfald: utgångspunkter och resultat; enkätundersökningen; kartläggning av årsredovisningar; intervjuunder-sökningen: en studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald. Tumba: Mångkulturellt centrum.

Riksantikvaren (1988). “Kvinneperspektiv på kulturminnevern”: rapport fra Riksantikvarens seminar 30.1–1.12.1988 på Isegran ved Fredrikstad. Oslo: Riksantikvaren.

Riksantikvaren (2004). Riksantikvarens oversikt over kulturminneforvaltningens kunnskaps-behov 2005–2009. Oslo: Riksantikvaren.

Riksantikvaren (2005). ALLE TIDERS KULTURMINNER – Riksantikvarens vernestrategi. Oslo: Riksantikvaren.

Said; Edward (1978). Orientalism. Stockholm: Ordfront.

Statens offentliga utredningar (SOU 1999: 18). Frågor till det industriella samhället. Slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska kultur-arvet. Stockholm: Fritzes.

Statens offentliga utredningar (SOU 2007:50). Mångfald är framtiden. Stockholm: Fritzes.

Stortingsmelding nr. 39 (1986–1987).

Stortingsmelding nr 16 (2004–2005). Leve med kulturminner. Oslo: Miljøverndepartementet.

Thurén; Britt-Marie (2003). Genusforskning – Frågor; villkor och utmaningar. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Young; Iris Marion (1997). Intersecting voices: dilemmas of gender; political philosophy; and policy. Princeton; N J: Princeton University Press.

Citeringar i Crossref