Konferensartikel

Gör platsen patienten?

Ebba Högström
Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:30, s. 339-353

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

1974 startar Nackaprojektet – ett av de första försöken i Sverige sektoriserad psy-kiatri. Tre öppenvårdsmottagningar etablerades i en kommun utanför Stockholm och ledorden för verksamheten var bl.a. geografisk decentralisering; tillgänglighet och teamarbete. Lokalerna hade en lågmäld framtoning och var belägna ”mitt i den lokala miljön”; i kontrast mot mentalsjukhusens monumentalitet och avskildhet.

Att patientbesökets vanliga rutiner (reception; inskrivning; tidsbokning; journalskrivande) styrde mot en förförståelse om att individernas problematik var psykiatrisk uppfattades som ett problem av Nackaprojektets behandlare. Genom två exempel undersöker jag hur man inom Nackaprojektet använde rumslig förflyttning resp. struktur i syfte att undkomma förförståelsen. Jag diskuterar rummet som aktant i en berättelse om institutionalisering; kontroll och om att fördröja eller förhindra övergången från individ till patient.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Berggren; B & Cullberg; J (1978). Nacka-projektet – bakgrund; praktik; erfarenhet; Spri 7/78; Stockholm.

Crafoord Clarence (1988). Den möjliga och omöjliga psykiatrin Stockholm.

Czarniawska Barbara (2005). En teori om organisering Lund.

Czarniawska; Barbara & Hernes; Tor (red.) (2005). Actor-network theory and organizing. 1. uppl. Malmö: Liber Czarniawska-Joerges & Joerges; Lingusitic Artifacts at Services of Organizational Control ur Gagliardi; Pasquale (red.) (1990) Symbols and Artefacts: views of the corporate landscape Berlin; New York.

Dovey; Kim (1999/2008) Framing places - mediating power in built form London.

Eivergård; Mikael; (2003). Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Diss. Umeå: Universitet.

Ericsson; Urban; Molina; Irene & Ristilammi; Per-Markku; (2002) Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och förorter. Riksantikvarieämbetet; Integrationsverket; Stockholm; Norrköping.

Goffman; Erving (1961/2004). Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor. Stockholm: ePan .

Krantz; Ann-Marie & Levander; Sonja (1983). Annsofiprojektet – t arbete i gränslandet mellan psykiatri och socialvård. Sfph:s monografiserie nr 18; Stockholm.

Kärrholm; Mattias (2004) Arkitekturens territorialitet; Lunds universitet; Lund.

Kärrholm; Mattias (2008). The Territorialisation of a Pedestrian Precinct in Malmö: Materialities in the Commersialisation of Public Space; Urban Studies 2008:45:1903 http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/45/9/1903; nedladdad 2009-05-08.

Markus; Thomas A.; (1993/2004). Buildings and Power Freedom and Control in the Origins of Modern Building Types London New York.
Latour; Bruno Where are the missing masses? Sociology of a Door; http://www.bruno-latour.fr/articles/article/050.html; nedladdad 2009-05-14.

Latour; Bruno (2005). Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford: University Press.

Law; John (1992/2001) Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering; Strategy and Heterogeneity; published by the centre for Science Studies; Lancaster University; Lancaster LA1 4YN; at http://www.comp.lanc.ac.uk/sociology/ papers/Law-Notes-on-ANT.pdf; nedladdad 2009-05-22.

Salzer-Mörling; Miriam (2002). Changing corporate landscapes ur Holmberg; Salzer-Mörling & Strannegård (red.) Stuck in the future? tracing ’the new economy’ Stockholm.

Spri 54/81 (1981). Öppenvårdslokaler för psykiatri; delrapport 1: probleminventering; kravanalys Stockholm.

Sundin; Bertil (1970). Individ; institution; ideologi Stockholm.

Szecsödy; Hansson; Hessle; Nordahl (1982). Architectural Boundaries and their impact on social organisation ur Pines & Rafaelsen (ed.) International congress of group psychotherapy. The individual and the group: boundaries and interrelations. Vol. 1; Theory. New York London.

Citeringar i Crossref