Konferensartikel

Att sminka de döda

Mikael Askander
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40:34, s. 397-408

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under; och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik.

I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur; kultur; moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001; efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll; något om dess mottagande; samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder; för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik; rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning.

Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”; publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling; karaktärer och reception; för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Askander; Mikael (2009). ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under” i Förgängligheter. Åtta essäer (red. Mikael Askander); Lund.

Broberg; Gunnar (2009). ”Konsten att dö” i Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria; red. Gunnar Broberg; Lund.

Clüver; Claus (2007). ”Intermediality and Interarts Studies” i Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality; red. vidson/Askander/Bruhn/Führer; Lund.

Davidson Bremborg; Anna; ”Den döda kroppen i ljuset av Six Feet Under” i RIT 2003:5; på http://www.teol.lu.se/rit/5.html (090914).

Eagleton; Terry (2001) En essä om kultur; (The Idea of Culture 2000); sv. övers. Svenja Hums; Göteborg ;2:a uppl. 2004.

Featherstone; Mike (1994). Kultur; kropp och konsumtion. Kultursociologiska texter i urval och översättning av Fredrik Miegel och Thomas Johansson; Stockholm/Stehag.

Jacobsson; Andreas (2009). Döden på film. En motivstudie med världsfilmsperspektiv; Göteborg.

Kylhammar; Martin (1985). Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam; Stockholm.

Lagerroth; Ulla-Britta; ”Intermedialitet. Ett forskningsområde på frammarsch och en utmaning för litteraturvetenskapen” i Tidskrift för litteraturvetenskap; 2001:1.

Lund; Hans (2002). ”Medier i samspel” i Intermedialitet. Ord; bild och ton i samspel; (red. Hans Lund); Lund.

Masters; Edgar Lee (1915). Spoon River Anthology.

Nilmander; Urban; ”Återställer döda utan att försköna” i Sydsvenskan 21.8.2009.

Nilsson; Louise och Persson; Mathias (red.) (2008). Den mediala döden. Idéhistoriska variationer; Lund.

Nilsson; Sven (2003). Kulturens nya vägar. Kultur; kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige; Malmö.

Reading Six Feet Under. TV TO DIE FOR (red. Kim Akass & Janet McCabe); London/New York 2005.

Storey; John (2001). Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction; Harlow; England/London/New York.

von Wright; Georg Henrik; Humanismen som livshållning; Stockholm 1978/1990.

DVD

Six Feet Under. The Complete DVD Collector’s Edition 2001-2005; TV-serie; producerad av HBO; DVD-box utgiven 2006 (i Sverige av Warner Home Video).

Internet

http://www.IMDB.com

ttp://www.hbo.com/sixfeetunder/

Citeringar i Crossref